83301847897961c1378588555e926ae55fed98b8
[packages/fonts-TTF-Gentium.git] / fonts-TTF-Gentium.spec
1 Summary:        Gentium (a typeface for the nations) - TrueType Fonts
2 Summary(pl):    Gentium (krój pisma dla wielu narodów) - fonty TrueType
3 Name:           fonts-TTF-Gentium
4 Version:        1.0.1
5 Release:        0.9
6 License:        Freeware - non-commercial, see COPYING
7 Group:          Fonts
8 Vendor:         SIL International
9 Source0:        fonts-ttf-gentium-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  eacf8964738c130fdb8874ba419a6b58
11 URL:            http://scripts.sil.org/
12 Requires(post,postun):  fontpostinst
13 BuildArch:      noarch
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %define         ttffontsdir     %{_fontsdir}/TTF
17
18 %description
19 Gentium ("belonging to the nations" in Latin) is a Unicode typeface
20 family designed to enable the many diverse ethnic groups around the
21 world who use the Latin script to produce readable, high-quality
22 publications. It supports a wide range of Latin-based alphabets and
23 includes glyphs that correspond to all the Latin ranges of Unicode.
24
25 The design is intended to be highly readable, reasonably compact, and
26 visually attractive. The additional 'extended' Latin letters are
27 designed to naturally harmonize with the traditional 26 ones.
28 Diacritics are treated with careful thought and attention to their
29 use. Gentium also supports both ancient and modern Greek, including a
30 number of alternate forms.
31
32 GentiumAlt is an alternate font with flatter diacritics, specifically
33 designed for languages using multiple accents. A Cyrillic version is
34 under development and will be added in the near future. Preliminary
35 work has also begun on additional weights and manual hinting, and a
36 complementary sans-serif face is in embryonic form.
37
38 The Gentium font family has received various awards from the
39 publishing and typography community.
40
41 For more details visit the SIL Computing and Writing Systems website:
42 http://scripts.sil.org/ .
43
44 %description -l pl
45 Gentium (po ³acinie "nale¿±cy do narodów") to rodzina unikodowych
46 krojów pisma zaprojektowana aby umo¿liwiæ tworzenie czytelnych,
47 wysokiej jako¶ci publikacji wielu odmiennym grupom etnicznym z ca³ego
48 ¶wiata, u¿ywaj±cym pisma ³aciñskiego. Wspiera szeroki zakres alfabetów
49 opartych na ³aciñskim i zawiera glify odpowiadaj±ce wszystkim
50 ³aciñskim czê¶ciom Unikodu.
51
52 Fonty by³y projektowane z my¶l± o tym, by by³y dobrze czytelne, w
53 miarê zwarte i atrakcyjne wizualnie. Dodatkowe "rozszerzone" litery
54 ³aciñskie s± zaprojektowane tak, by naturalnie harmonizowa³y siê z
55 tradycyjnymi 26. Diakrytyki s± traktowane z ostro¿no¶ci± i uwag± na
56 ich u¿ycie. Gentium wspiera tak¿e zarówno staro¿ytn± jak i wspó³czesn±
57 grekê, w³±cznie z wieloma alternatywnymi formami.
58
59 GentiumAlt to alternatywny font z bardziej p³askimi diakrytykami,
60 zaprojektowany szczególnie dla jêzyków u¿ywaj±cych wielu akcentów.
61 Wersja w cyrylicy jest w trakcie tworzenia i zostanie dodana w
62 niedalekiej przysz³o¶ci. Zaczê³y siê pocz±tkowe prace nad dodatkowymi
63 grubo¶ciami i rêcznym hintingiem, a uzupe³niaj±cy krój sans-serif
64 znajduje siê w postaci embrionalnej.
65
66 Rodzona fontów Gentium otrzyma³a ró¿ne nagrody od spo³eczno¶ci
67 wydawców i typografów.
68
69 Wiêcej szczegó³ów mo¿na znale¼æ na stronie SIL Computing and Writing
70 Systems: http://scripts.sil.org/ .
71
72 %prep
73 %setup -q -n fonts-ttf-gentium-%{version}
74
75 %install
76 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{ttffontsdir}
78
79 install *.ttf $RPM_BUILD_ROOT%{ttffontsdir}
80
81 %clean
82 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
83
84 %post
85 fontpostinst TTF
86
87 %postun
88 fontpostinst TTF
89
90 %files
91 %defattr(644,root,root,755)
92 %doc README COPYING FAQ QUOTES THANKS HISTORY CHANGELOG Gentium*.pdf
93 %{ttffontsdir}/*.ttf
This page took 0.044168 seconds and 2 git commands to generate.