- converted to UTF-8
[packages/fonts-TTF-Gentium.git] / fonts-TTF-Gentium.spec
1 Summary:        Gentium (a typeface for the nations) - TrueType Fonts
2 Summary(pl.UTF-8):   Gentium (krój pisma dla wielu narodów) - fonty TrueType
3 Name:           fonts-TTF-Gentium
4 Version:        1.0.2
5 Release:        1
6 License:        SIL Open Font License
7 Group:          Fonts
8 Vendor:         SIL International
9 Source0:        fonts-ttf-gentium-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  3782787e9ff010551066266d9defd0f2
11 URL:            http://scripts.sil.org/gentium/
12 Requires(post,postun):  fontpostinst
13 BuildArch:      noarch
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %define         ttffontsdir     %{_fontsdir}/TTF
17
18 %description
19 Gentium ("belonging to the nations" in Latin) is a Unicode typeface
20 family designed to enable the many diverse ethnic groups around the
21 world who use the Latin script to produce readable, high-quality
22 publications. It supports a wide range of Latin-based alphabets and
23 includes glyphs that correspond to all the Latin ranges of Unicode.
24
25 The design is intended to be highly readable, reasonably compact, and
26 visually attractive. The additional 'extended' Latin letters are
27 designed to naturally harmonize with the traditional 26 ones.
28 Diacritics are treated with careful thought and attention to their
29 use. Gentium also supports both ancient and modern Greek, including a
30 number of alternate forms.
31
32 GentiumAlt is an alternate font with flatter diacritics, specifically
33 designed for languages using multiple accents. A Cyrillic version is
34 under development and will be added in the near future. Preliminary
35 work has also begun on additional weights and manual hinting, and a
36 complementary sans-serif face is in embryonic form.
37
38 The Gentium font family has received various awards from the
39 publishing and typography community.
40
41 For more details visit the SIL Computing and Writing Systems website:
42 <http://scripts.sil.org/>.
43
44 %description -l pl.UTF-8
45 Gentium (po łacinie "należący do narodów") to rodzina unikodowych
46 krojów pisma zaprojektowana aby umożliwić tworzenie czytelnych,
47 wysokiej jakości publikacji wielu odmiennym grupom etnicznym z całego
48 świata, używającym pisma łacińskiego. Wspiera szeroki zakres alfabetów
49 opartych na łacińskim i zawiera glify odpowiadające wszystkim
50 łacińskim częściom Unikodu.
51
52 Fonty były projektowane z myślą o tym, by były dobrze czytelne, w
53 miarę zwarte i atrakcyjne wizualnie. Dodatkowe "rozszerzone" litery
54 łacińskie są zaprojektowane tak, by naturalnie harmonizowały się z
55 tradycyjnymi 26. Diakrytyki są traktowane z ostrożnością i uwagą na
56 ich użycie. Gentium wspiera także zarówno starożytną jak i współczesną
57 grekę, włącznie z wieloma alternatywnymi formami.
58
59 GentiumAlt to alternatywny font z bardziej płaskimi diakrytykami,
60 zaprojektowany szczególnie dla języków używających wielu akcentów.
61 Wersja w cyrylicy jest w trakcie tworzenia i zostanie dodana w
62 niedalekiej przyszłości. Zaczęły się początkowe prace nad dodatkowymi
63 grubościami i ręcznym hintingiem, a uzupełniający krój sans-serif
64 znajduje się w postaci embrionalnej.
65
66 Rodzona fontów Gentium otrzymała różne nagrody od społeczności
67 wydawców i typografów.
68
69 Więcej szczegółów można znaleźć na stronie SIL Computing and Writing
70 Systems: <http://scripts.sil.org/>.
71
72 %prep
73 %setup -q -n fonts-ttf-gentium-%{version}
74
75 %install
76 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{ttffontsdir}
78
79 install *.ttf $RPM_BUILD_ROOT%{ttffontsdir}
80
81 %clean
82 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
83
84 %post
85 fontpostinst TTF
86
87 %postun
88 fontpostinst TTF
89
90 %files
91 %defattr(644,root,root,755)
92 %doc README OFL *FAQ QUOTES FONTLOG Gentium*.pdf
93 %{ttffontsdir}/*.ttf
This page took 0.053541 seconds and 3 git commands to generate.