- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:49 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    flux.spec -> 1.32

flux.spec

index 46922a3..1c9c01e 100644 (file)
--- a/flux.spec
+++ b/flux.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Flux is a survival-through-structure library
-Summary(pl):   Flux - biblioteka struktur danych i operacji na nich
+Summary(pl.UTF-8):   Flux - biblioteka struktur danych i operacji na nich
 Name:          flux
 Version:       0.4.1
 Release:       6
@@ -39,46 +39,46 @@ presentation formats, and protocols - like FluxComm, Unix protocols
 and IRC. (Note: IRC protocols are hairy and ill-defined. Unification
 and masking is particularly useful here).
 
-%description -l pl
-Flux jest bibliotek± typu "survival-through-structure", której celem
-jest redukcja z³o¿ono¶ci programowania w C. W tym celu zaprojektowano
-funkcje wysokiego poziomu s³u¿±ce manipulacji danymi i komunikacji z
-wyspecjalizowanymi uchwytami, ukrywaj±c nu¿±ce zazwyczaj zadania
-programistyczne. Popularne bloki instrukcji s± zawiniête w wywo³aniach
-wy¿szego poziomu o intuicyjnych nazwach. Mówi±c krótko: Zrób to raz,
-zrób to dobrze i zapomnij o tym. Takie wyabstrahowywanie wymaga wielu
-kompromisów. We Fluksie powinny byæ one ograniczone do minimum, czasem
-za¶, kiedy ³atwo jest u¿yæ lepszych algorytmów, zyskuje siê na
-wydajno¶ci. Inn± wa¿n± rzecz± jest stworzenie pomostu miêdzy typowymi
+%description -l pl.UTF-8
+Flux jest biblioteką typu "survival-through-structure", której celem
+jest redukcja złożoności programowania w C. W tym celu zaprojektowano
+funkcje wysokiego poziomu służące manipulacji danymi i komunikacji z
+wyspecjalizowanymi uchwytami, ukrywając nużące zazwyczaj zadania
+programistyczne. Popularne bloki instrukcji są zawinięte w wywołaniach
+wyższego poziomu o intuicyjnych nazwach. Mówiąc krótko: Zrób to raz,
+zrób to dobrze i zapomnij o tym. Takie wyabstrahowywanie wymaga wielu
+kompromisów. We Fluksie powinny być one ograniczone do minimum, czasem
+zaś, kiedy łatwo jest użyć lepszych algorytmów, zyskuje się na
+wydajności. Inną ważną rzeczą jest stworzenie pomostu między typowymi
 zadaniami (parsowanie, przechowywanie, wydobywanie, buforowanie i
 transfer), strukturami danych (generyczne struktury drzew, generyczne
-struktury sieci XML i formaty prezentacyjne) a protoko³ami (FluxComm,
-protoko³y uniksowe i IRC. Uwaga: protoko³y ircowe s± niezgrabne i ¼le
-zdefiniowane. Szczególnie w tym wypadku unifikacja i maskowanie
-ukazuj± swoja warto¶æ).
+struktury sieci XML i formaty prezentacyjne) a protokołami (FluxComm,
+protokoły uniksowe i IRC. Uwaga: protokoły ircowe są niezgrabne i źle
+zdefiniowane. Szczególnie w tym wypadku unifikacja i maskowanie
+ukazują swoja wartość).
 
 %package devel
 Summary:       Header files and development documentation for flux
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i dokumentacja do flux
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe i dokumentacja do flux
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 Header files and development documentation for flux.
 
-%description devel -l pl
-Pliki nag³ówkowe i dokumentacja do biblioteki flux.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe i dokumentacja do biblioteki flux.
 
 %package static
 Summary:       Static flux libraries
-Summary(pl):   Biblioteki statyczne flux
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteki statyczne flux
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
 Static flux libraries.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Biblioteki statyczne flux.
 
 %prep
This page took 0.030078 seconds and 4 git commands to generate.