- converted to UTF-8
[packages/flasm.git] / flasm.spec
1 Summary:        Flasm - assembler/disassembler of Flash ActionScript bytecode
2 Summary(pl.UTF-8):   Flasm - asembler/disasembler bajtkodu Flash ActionScript
3 Name:           flasm
4 Version:        1.61
5 Release:        0.1
6 License:        freeware
7 Group:          Development
8 Source0:        http://www.nowrap.de/download/%{name}16linux.tgz
9 # Source0-md5:  57940311b5d55e48757fcd63f86d9243
10 Source1:        %{name}.sh
11 URL:            http://www.nowrap.de/flasm.html
12 ExclusiveArch:  %{ix86}
13 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15 %description
16 Flasm disassembles your entire SWF including all the timelines and
17 events. Looking at disassembly, you learn how the Flash compiler
18 works, which improves your ActionScript skills. You can also do some
19 optimizations on the disassembled code by hand or adjust the code as
20 you wish. Flasm then applies your changes to the original SWF,
21 replacing original actions.
22
23 %description -l pl.UTF-8
24 Flasm disasembluje cały SWF wraz ze znacznikami czasu i zdarzeniami.
25 Patrząc na wynik można nauczyć się jak działa kompilator Flasha,
26 poprawiając swoją znajomość ActionScriptu. Można także dokonywać
27 ręcznie pewnych optymalizacji w zdisasemblowanym kodzie lub
28 modyfikować kod. Flasm następnie aplikuje zmiany w oryginalnym SWF-ie,
29 zastępując oryginalne działania.
30
31 %prep
32 %setup -q -c
33
34 %install
35 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
36 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
37
38 install flasm $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
39
40 %clean
41 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
42
43 %files
44 %defattr(644,root,root,755)
45 %doc LICENSE.TXT CHANGES.TXT flasm.html classic.css
46 %doc flasm.ini
47 %attr(755,root,root) %{_bindir}/flasm
This page took 0.084957 seconds and 3 git commands to generate.