- updated to 0.5.2
authorpius <pius@pld-linux.org>
Mon, 29 Dec 2003 18:47:25 +0000 (18:47 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fix-mime-charset.spec -> 1.6

fix-mime-charset.spec

index 5a7fba1..13a0696 100644 (file)
@@ -2,12 +2,12 @@ Summary:      Fix incorrect charset information in Content-Type MIME headers of e-mai
 Summary(pl):   Poprawianie niepoprawnych informacji o kodowaniu w nag³ówkach pocztowych MIME
 Summary(ru):   éÓÐÒÁ×ÌÑÅÔ ÎÅËÏÒÒÅËÔÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ × MIME-ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÈ e-mail ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ
 Name:          fix-mime-charset
-Version:       0.5.1
+Version:       0.5.2
 Release:       1
 License:       GPL v2+
 Group:         Applications/Mail
 Source0:       http://dl.sourceforge.net/fix-mime-chr/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 6a754e83b0ec4c0a363d4814d101e7bb
+# Source0-md5: 4380dadef00657817dd61a35e51a1d17
 URL:           http://fix-mime-chr.sourceforge.net/
 BuildRequires: enca-devel >= 0.99.4
 BuildRequires: libstdc++-devel
This page took 0.097135 seconds and 4 git commands to generate.