- updated to 1.2.6
[packages/feh.git] / feh.spec
1 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
2 Summary(pl):    Szybki program do przegl±dania/indeksowania/montowania obrazów
3 Name:           feh
4 Version:        1.2.6
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          X11/Applications/Graphics
8 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  6d40889465181de51bb26fbbe57fbfac
10 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/
11 BuildRequires:  imlib2-devel
12 BuildRequires:  autoconf
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRequires:  giblib-devel
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17
18 %description
19 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
20 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
21 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
22 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
23 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
24 reload support for watching webcams), recursive file opening
25 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
26
27 %description -l pl
28 feh jest szybk±, lekk± przegl±rk± obrazów która wykorzystuje
29 bibliotekê imlib2. Jest kierowana z linii poleceñ i obs³uguje wiele
30 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przegl±danie miniatur lub wiele
31 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
32 (wykorzystuj±c fonty TrueType do wy¶wietlania informacji o plikach).
33 Zaawansowane opcje zawieraj± szybie powiêkszanie, ³adowanie stopniowe,
34 ³adowanie przez HTTP (z opcj± prze³adowania do ogl±dania webcamów),
35 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
36 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (te¿ z kó³kiem).
37
38 %prep
39 %setup -q
40
41 %build
42 rm -f missing
43 %{__aclocal}
44 %{__autoconf}
45 %{__automake}
46 %configure
47
48 %{__make}
49
50 %install
51 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
52
53 %{__make} DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install
54
55 %clean
56 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
58 %files
59 %defattr(644,root,root,755)
60 %doc AUTHORS TODO ChangeLog
61 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
62 %{_datadir}/feh
63 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.04323 seconds and 4 git commands to generate.