- updated to 1.3.4
[packages/feh.git] / feh.spec
1 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
2 Summary(pl):    Szybki program do przegl±dania/indeksowania/montowania obrazów
3 Name:           feh
4 Version:        1.3.4
5 Release:        1
6 License:        BSD
7 Group:          X11/Applications/Graphics
8 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  3d35ba3d2f0693b019800787f1103891
10 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/feh/
11 BuildRequires:  autoconf
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  giblib-devel >= 1.2.4
14 BuildRequires:  imlib2-devel >= 1.0.0
15 BuildRequires:  libjpeg-devel
16 BuildRequires:  libpng-devel
17 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19 %description
20 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
21 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
22 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
23 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
24 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
25 reload support for watching webcams), recursive file opening
26 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
27
28 %description -l pl
29 feh jest szybk±, lekk± przegl±dark± obrazów która wykorzystuje
30 bibliotekê imlib2. Jest kierowana z linii poleceñ i obs³uguje wiele
31 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przegl±danie miniatur lub wiele
32 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
33 (wykorzystuj±c fonty TrueType do wy¶wietlania informacji o plikach).
34 Zaawansowane opcje zawieraj± szybie powiêkszanie, ³adowanie stopniowe,
35 ³adowanie przez HTTP (z opcj± prze³adowania do ogl±dania webcamów),
36 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
37 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (te¿ z kó³kiem).
38
39 %prep
40 %setup -q
41
42 %build
43 rm -f missing
44 %{__aclocal}
45 %{__autoconf}
46 %{__automake}
47 %configure
48 %{__make}
49
50 %install
51 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
52
53 %{__make} install \
54         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
55
56 %clean
57 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58
59 %files
60 %defattr(644,root,root,755)
61 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog TODO
62 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
63 %{_datadir}/feh
64 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.074528 seconds and 4 git commands to generate.