- updated to 1.3.0
[packages/feh.git] / feh.spec
1 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
2 Summary(pl):    Szybki program do przegl±dania/indeksowania/montowania obrazów
3 Name:           feh
4 Version:        1.3.0
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          X11/Applications/Graphics
8 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  41cbfbd0c1535a7162d199cf2d448f5b
10 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/
11 BuildRequires:  autoconf
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  giblib-devel >= 1.2.4
14 BuildRequires:  imlib2-devel
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
19 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
20 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
21 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
22 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
23 reload support for watching webcams), recursive file opening
24 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
25
26 %description -l pl
27 feh jest szybk±, lekk± przegl±dark± obrazów która wykorzystuje
28 bibliotekê imlib2. Jest kierowana z linii poleceñ i obs³uguje wiele
29 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przegl±danie miniatur lub wiele
30 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
31 (wykorzystuj±c fonty TrueType do wy¶wietlania informacji o plikach).
32 Zaawansowane opcje zawieraj± szybie powiêkszanie, ³adowanie stopniowe,
33 ³adowanie przez HTTP (z opcj± prze³adowania do ogl±dania webcamów),
34 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
35 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (te¿ z kó³kiem).
36
37 %prep
38 %setup -q
39
40 %build
41 rm -f missing
42 %{__aclocal}
43 %{__autoconf}
44 %{__automake}
45 %configure
46 %{__make}
47
48 %install
49 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
50
51 %{__make} install \
52         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
53
54 %clean
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56
57 %files
58 %defattr(644,root,root,755)
59 %doc AUTHORS TODO ChangeLog
60 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
61 %{_datadir}/feh
62 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.060575 seconds and 3 git commands to generate.