98e7c1f48bf8e518e894c926a18a42ebca52c85b
[packages/feh.git] / feh.spec
1 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
2 Summary(pl.UTF-8):      Szybki program do przeglądania/indeksowania/montowania obrazów
3 Name:           feh
4 Version:        1.3.4
5 Release:        1
6 License:        BSD
7 Group:          X11/Applications/Graphics
8 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  3d35ba3d2f0693b019800787f1103891
10 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/feh/
11 BuildRequires:  autoconf
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  giblib-devel >= 1.2.4
14 BuildRequires:  imlib2-devel >= 1.0.0
15 BuildRequires:  libjpeg-devel
16 BuildRequires:  libpng-devel
17 BuildRequires:  xorg-lib-libXt-devel
18 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19
20 %description
21 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
22 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
23 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
24 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
25 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
26 reload support for watching webcams), recursive file opening
27 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 feh jest szybką, lekką przeglądarką obrazów która wykorzystuje
31 bibliotekę imlib2. Jest kierowana z linii poleceń i obsługuje wiele
32 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przeglądanie miniatur lub wiele
33 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
34 (wykorzystując fonty TrueType do wyświetlania informacji o plikach).
35 Zaawansowane opcje zawierają szybie powiększanie, ładowanie stopniowe,
36 ładowanie przez HTTP (z opcją przeładowania do oglądania webcamów),
37 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
38 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (też z kółkiem).
39
40 %prep
41 %setup -q
42
43 %build
44 %{__aclocal}
45 %{__autoconf}
46 %{__automake}
47 %configure
48 %{__make}
49
50 %install
51 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
52
53 %{__make} install \
54         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
55
56 %clean
57 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58
59 %files
60 %defattr(644,root,root,755)
61 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog TODO
62 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
63 %{_datadir}/feh
64 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.03074 seconds and 2 git commands to generate.