494cb85091a850e44dffa5d85bfa6f31e03a7c24
[packages/feh.git] / feh.spec
1 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
2 Summary(pl):    Szybki program do przegl±dania/indeksowania/montowania obrazów
3 Name:           feh
4 Version:        1.1.0
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          X11/Applications/Graphics
8 Group(de):      X11/Applikationen/Grafik
9 Group(pl):      X11/Aplikacje/Grafika
10 Group(pt):      X11/Aplicações/Gráficos
11 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
12 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/
13 BuildRequires:  imlib2-devel
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %define         _prefix         /usr/X11R6
17 %define         _mandir         %{_prefix}/man
18
19 %description
20 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
21 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
22 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
23 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
24 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
25 reload support for watching webcams), recursive file opening
26 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
27
28 %description -l pl
29 feh jest szybk±, lekk± przegl±rk± obrazów która wykorzystuje
30 bibliotekê imlib2. Jest kierowana z linii poleceñ i obs³uguje wiele
31 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przegl±danie miniatur lub wiele
32 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
33 (wykorzystuj±c fonty TrueType do wy¶wietlania informacji o plikach).
34 Zaawansowane opcje zawieraj± szybie powiêkszanie, ³adowanie stopniowe,
35 ³adowanie przez HTTP (z opcj± prze³adowania do ogl±dania webcamów),
36 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
37 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (te¿ z kó³kiem).
38
39
40 %prep
41 %setup -q
42
43 %build
44 aclocal
45 autoconf
46 automake -a -c
47 %configure
48
49 %{__make}
50
51 %install
52 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
53  
54 %{__make} DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT install
55
56 cp -f $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/doc/%{name}/{AUTHORS,TODO,ChangeLog} .
57 gzip -9nf AUTHORS TODO ChangeLog
58
59 %clean
60 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
61
62 %files
63 %defattr(644,root,root,755)
64 %doc *.gz
65 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
66 %{_datadir}/feh
67 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.04615 seconds and 2 git commands to generate.