- pl for bash-completion
[packages/feh.git] / feh.spec
1 Summary:        Fast image viewer/indexer/montager
2 Summary(pl.UTF-8):      Szybki program do przeglądania/indeksowania/montowania obrazów
3 Name:           feh
4 Version:        1.3.4
5 Release:        2
6 License:        BSD
7 Group:          X11/Applications/Graphics
8 Source0:        http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  3d35ba3d2f0693b019800787f1103891
10 URL:            http://www.linuxbrit.co.uk/feh/
11 Source1:        %{name}-bash-completion
12 BuildRequires:  autoconf
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRequires:  giblib-devel >= 1.2.4
15 BuildRequires:  imlib2-devel >= 1.0.0
16 BuildRequires:  libjpeg-devel
17 BuildRequires:  libpng-devel
18 BuildRequires:  xorg-lib-libXt-devel
19 Provides:       WallpaperChanger
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
24 commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
25 thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
26 (using truetype fonts to display file info). Advanced features include
27 fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
28 reload support for watching webcams), recursive file opening
29 (slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 feh jest szybką, lekką przeglądarką obrazów która wykorzystuje
33 bibliotekę imlib2. Jest kierowana z linii poleceń i obsługuje wiele
34 obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przeglądanie miniatur lub wiele
35 okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
36 (wykorzystując fonty TrueType do wyświetlania informacji o plikach).
37 Zaawansowane opcje zawierają szybie powiększanie, ładowanie stopniowe,
38 ładowanie przez HTTP (z opcją przeładowania do oglądania webcamów),
39 rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
40 oraz sterowanie z klawiatury/myszki (też z kółkiem).
41
42 %package bash-completion
43 Summary:        bash-completion to feh
44 Summary(pl.UTF-8):      bashowe dopełnianie linii poleceń programu feh
45 Group:          Applications/Shells
46 Requires:       bash-completion
47
48 %description bash-completion
49 bash-completion to feh.
50
51 %description bash-completion -l pl.UTF-8
52 bashowe dopełnianie linii poleceń programu feh.
53
54 %prep
55 %setup -q
56
57 %build
58 %{__aclocal}
59 %{__autoconf}
60 %{__automake}
61 %configure
62 %{__make}
63
64 %install
65 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
66
67 %{__make} install \
68         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
69
70 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
71 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d/%{name}
72
73 %clean
74 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
75
76 %files
77 %defattr(644,root,root,755)
78 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog README TODO
79 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
80 %{_datadir}/feh
81 %{_mandir}/man1/*
82
83 %files bash-completion
84 %defattr(644,root,root,755)
85 %{_sysconfdir}/bash_completion.d/%{name}
This page took 0.05248 seconds and 3 git commands to generate.