- pl for bash-completion
[packages/feh.git] / feh.spec
CommitLineData
be80ce22 1Summary: Fast image viewer/indexer/montager
8a2c995e 2Summary(pl.UTF-8): Szybki program do przeglądania/indeksowania/montowania obrazów
be80ce22 3Name: feh
29f04de9 4Version: 1.3.4
c8e6fbe8 5Release: 2
fa5b95cc 6License: BSD
be80ce22 7Group: X11/Applications/Graphics
be80ce22 8Source0: http://www.linuxbrit.co.uk/downloads/%{name}-%{version}.tar.gz
29f04de9 9# Source0-md5: 3d35ba3d2f0693b019800787f1103891
abc55ef5 10URL: http://www.linuxbrit.co.uk/feh/
c8e6fbe8 11Source1: %{name}-bash-completion
6a1eec80
JB
12BuildRequires: autoconf
13BuildRequires: automake
d4c09e33 14BuildRequires: giblib-devel >= 1.2.4
fa5b95cc 15BuildRequires: imlib2-devel >= 1.0.0
ef91e207 16BuildRequires: libjpeg-devel
fa5b95cc 17BuildRequires: libpng-devel
8611d341 18BuildRequires: xorg-lib-libXt-devel
2c9c7e56 19Provides: WallpaperChanger
be80ce22
SZ
20BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
be80ce22
SZ
22%description
23feh is a fast, lightweight image viewer which uses imlib2. It is
24commandline-driven and supports multiple images through slideshows,
25thumbnail browsing or multiple windows, and montages or index prints
26(using truetype fonts to display file info). Advanced features include
27fast dynamic zooming, progressive loading, loading via HTTP (with
28reload support for watching webcams), recursive file opening
29(slideshow of a directory hierarchy), and mousewheel/keyboard control.
30
6ce2659c
JR
31%description -l pl.UTF-8
32feh jest szybką, lekką przeglądarką obrazów która wykorzystuje
33bibliotekę imlib2. Jest kierowana z linii poleceń i obsługuje wiele
34obrazów naraz przez "pokazy slajdów", przeglądanie miniatur lub wiele
35okienek na raz, oraz montowanie obrazów lub tworzenie indeksów
36(wykorzystując fonty TrueType do wyświetlania informacji o plikach).
37Zaawansowane opcje zawierają szybie powiększanie, ładowanie stopniowe,
38ładowanie przez HTTP (z opcją przeładowania do oglądania webcamów),
39rekursywne otwieranie plików (pokaz slajdów z hierarchii katalogów),
40oraz sterowanie z klawiatury/myszki (też z kółkiem).
be80ce22 41
c8e6fbe8
ZU
42%package bash-completion
43Summary: bash-completion to feh
1e7b4c95 44Summary(pl.UTF-8): bashowe dopełnianie linii poleceń programu feh
c8e6fbe8
ZU
45Group: Applications/Shells
46Requires: bash-completion
47
48%description bash-completion
1e7b4c95
JB
49bash-completion to feh.
50
51%description bash-completion -l pl.UTF-8
52bashowe dopełnianie linii poleceń programu feh.
c8e6fbe8 53
be80ce22
SZ
54%prep
55%setup -q
56
57%build
81c63901 58%{__aclocal}
e7448559 59%{__autoconf}
60%{__automake}
be80ce22 61%configure
be80ce22
SZ
62%{__make}
63
64%install
65rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
f5e8af5c 66
4b805544
PG
67%{__make} install \
68 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
be80ce22 69
b6c67a18 70install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d
c8e6fbe8
ZU
71install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/bash_completion.d/%{name}
72
be80ce22
SZ
73%clean
74rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
75
76%files
77%defattr(644,root,root,755)
c8e6fbe8 78%doc AUTHORS COPYING ChangeLog README TODO
be80ce22
SZ
79%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
80%{_datadir}/feh
81%{_mandir}/man1/*
c8e6fbe8
ZU
82
83%files bash-completion
84%defattr(644,root,root,755)
85%{_sysconfdir}/bash_completion.d/%{name}
This page took 0.075546 seconds and 4 git commands to generate.