f1892e8e2cf9dfb925c0adfa284ea663d8f48ce9
[packages/fbdump.git] / fbdump.spec
1 Summary:        fbdump - takes screenshots using the framebuffer device
2 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie zrzucające zawartość ekranu do pliku poprzez framebuffer
3 Name:           fbdump
4 Version:        0.4.1
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications/Graphics
8 Source0:        http://www.rcdrummond.net/fbdump/%{name}-src-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  496ac25414f2077fcc3adc62e53fb40f
10 URL:            http://www.rcdrummond.net/fbdump/index.html
11 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
12
13 %description
14 fbdump reads the framebuffer device (/dev/fb*) or a dump thereof and
15 saves a PPM image file. You can use it for making screenshots of
16 virtually any application, from traditional text applications to your
17 X Window System desktop, as well as framebuffer applications.
18
19 %description -l pl.UTF-8
20 fbdump czyta urządzenie framebuffera (/dev/fb*) lub zrzut z niego i
21 zapisuje zawartość do pliku graficznego PPM. Programu można używać
22 do robienia zrzutów ekranu z każdej aplikacji, od tradycyjnych
23 aplikacji tekstowych do ekranu X Window System, a także aplikacji
24 framebufferowych.
25
26 %prep
27 %setup -q
28
29 %build
30 %configure
31 #       --enable-vga16fb
32 %{__make}
33
34 %install
35 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
36
37 %{__make} install \
38         DESTDIR="$RPM_BUILD_ROOT"
39
40 %clean
41 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
42
43 %files
44 %defattr(644,root,root,755)
45 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO
46 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
This page took 0.036454 seconds and 2 git commands to generate.