- pass CC, cosmetics AC-branch AC-STABLE auto/ac/fb-1_5-1
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 3 Oct 2003 16:23:25 +0000 (16:23 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fb.spec -> 1.3

fb.spec

diff --git a/fb.spec b/fb.spec
index f7c53c2..a981b84 100644 (file)
--- a/fb.spec
+++ b/fb.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Utility for viewing and editing binary files
-Summary(pl):   Narzêdzie do przegl±dania i edytowania plików binarnych
+Summary(pl):   Narzêdzie do przegl±dania i edycji plików binarnych
 Name:          fb
 Version:       1.5
 Release:       1
@@ -19,20 +19,20 @@ one's favorite text editor; and then translated back into a binary
 file.
 
 %description -l pl
-fb jest narzêdziem do ogl±dania i edytowania plików binarnych. Pliki
-mog± byæ ogl±dane w postaci liczb systemu dwójkowego, dziesiêtnego,
+fb jest narzêdziem do ogl±dania i edycji plików binarnych. Pliki mog±
+byæ ogl±dane w postaci liczb systemu dwójkowego, dziesiêtnego,
 szesnastkowego, ósemkowego, a tak¿e w postaci znaków ASCII. Oprócz
 prostego nadpisywania, pliki binarne mog± byæ zapisane do pliku w
 dowolnej postaci tekstowej, przeedytowane edytorem tekstu, a nastêpnie
 z powrotem przet³umaczone na plik binarny.
 
 %prep
-%setup -c -n %{name}
+%setup -qc
 
 %build
-%{__make} \
-       CFLAGS="%{rpmcflags}" \
-       %{name}
+%{__make} %{name} \
+       CC="%{__cc}" \
+       CFLAGS="%{rpmcflags}"
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
This page took 0.072288 seconds and 4 git commands to generate.