- converted to UTF-8
[packages/fancylogin.git] / fancylogin.spec
1 Summary:        Themeable login program for Linux
2 Summary(pl.UTF-8):   Udziwniony program login dla Linuksa
3 Name:           fancylogin
4 Version:        0.99.7
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/System
8 Source0:        http://fancylogin.sourceforge.net/data/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  3d2810451e7936fb8c02eed0be53a12b
10 Patch0:         %{name}-DESTDIR.patch
11 URL:            http://fancylogin.sourceforge.net/
12 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14 %description
15 fancylogin is one of the most powerful login programs available for
16 Linux. fancylogin can do everything your old login program can do,
17 e.g. handling shadowed passwd files, user-time-terminal/
18 network-verification as done with HP-UX login, etc. It adds a lot of
19 capabilities for logging logins and support for themes to control the
20 login's look.
21
22 %description -l pl.UTF-8
23 fancylogin jest jednym z wielu potężnych programów typu login
24 dostępnych dla Linuksa. Może wszystko co twój stary program login, to
25 znaczy obsługuje pliki shadow, sprawdzanie użytkownika, terminala i
26 czasu. Dodaje też kilka innych możliwości dla logowania logowań oraz
27 udostępnia motywy do kontrolowania wyglądu loginu.
28
29 %prep
30 %setup -q
31 %patch0 -p1
32
33 %build
34 %{__make} \
35         CFLAGS="%{rpmcflags}"
36
37 %install
38 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
39 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir},/bin,/sbin,%{_bindir},%{_mandir}/man1}
40
41 %{__make} install sampleconf \
42         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
43
44 %files
45 %defattr(644,root,root,755)
46 %doc doc/compiling.html doc/configuration.html doc/credits.html doc/docbook.css doc/faq.html doc/index.html doc/license.html doc/obtaining.html doc/stylesheet-images/caution.gif doc/stylesheet-images/home.gif doc/stylesheet-images/important.gif doc/stylesheet-images/next.gif doc/stylesheet-images/note.gif doc/stylesheet-images/prev.gif doc/stylesheet-images/tip.gif doc/stylesheet-images/toc-blank.gif doc/stylesheet-images/toc-minus.gif doc/stylesheet-images/toc-plus.gif doc/stylesheet-images/up.gif doc/stylesheet-images/warning.gif
47 %attr(755,root,root) /bin/fancylogin
48 %attr(755,root,root) /sbin/mingetty.fancylogin
49 %{_sysconfdir}/default.flt
50 %{_mandir}/man1/fancylogin.1*
51
52 %clean
53 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
This page took 0.049164 seconds and 3 git commands to generate.