- s/linuxa/Linuksa/
[packages/fancylogin.git] / fancylogin.spec
1 Summary:        themeable login program for Linux
2 Summary(pl):    Udziwniony program login dla linuxa
3 Name:           fancylogin
4 Version:        0.99.7
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/System
8 Group(de):      Applikationen/System
9 Group(pl):      Aplikacje/System
10 Source0:        http://fancylogin.sourceforge.net/data/%{name}-%{version}.tar.gz
11 Patch0:         %{name}-DESTDIR.patch
12 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13 URL:            http://fancylogin.sourceforge.net/
14
15 %description
16 fancylogin is one of the most powerful login programs available for
17 Linux. fancylogin can do everything your old login program can do,
18 e.g. handling shadowed passwd files, user-time-terminal/
19 network-verification as done with HP-UX login, etc. It adds a lot of
20 capabilities for logging logins and support for themes to control the
21 login's look.
22
23 %description -l pl
24 fancylogin jest jednym z wielu potê¿nych programow typu login
25 dostepnych dla Linuksa. Moze wszystko co twój stary program login to
26 znaczy obs³uguje pliki shadow, sprawdzanie u¿ytkownika, terminala i
27 czasu. Dodaje te¿ kilka innych mo¿liwo¶ci dla logowania logowañ oraz
28 udostêpnia tematy do kontrolowania wygl±du login-u.
29
30 %prep
31 %setup -q
32 %patch0 -p1
33
34 %build
35 %{__make} CFLAGS="%{rpmcflags}"
36
37 %install
38 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
39 install -d $RPM_BUILD_ROOT/{etc,bin,sbin,usr/{bin,share/man/man1}}
40
41 %{__make} install sampleconf DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
42
43 %files
44 %defattr(644,root,root,755)
45
46 %doc doc/compiling.html doc/configuration.html doc/credits.html doc/docbook.css doc/faq.html doc/index.html doc/license.html doc/obtaining.html doc/stylesheet-images/caution.gif doc/stylesheet-images/home.gif doc/stylesheet-images/important.gif doc/stylesheet-images/next.gif doc/stylesheet-images/note.gif doc/stylesheet-images/prev.gif doc/stylesheet-images/tip.gif doc/stylesheet-images/toc-blank.gif doc/stylesheet-images/toc-minus.gif doc/stylesheet-images/toc-plus.gif doc/stylesheet-images/up.gif doc/stylesheet-images/warning.gif
47
48 %attr(755,root,root) /bin/fancylogin
49 %attr(755,root,root) /sbin/mingetty.fancylogin
50 %{_sysconfdir}/default.flt
51 %{_mandir}/man1/fancylogin.1*
52
53 %clean
54 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
This page took 0.085968 seconds and 3 git commands to generate.