- converted to UTF-8
[packages/fancylogin.git] / fancylogin.spec
CommitLineData
739c56d4 1Summary: Themeable login program for Linux
541af0a2 2Summary(pl.UTF-8): Udziwniony program login dla Linuksa
09c5b0b0 3Name: fancylogin
4Version: 0.99.7
5Release: 1
6License: GPL
7Group: Applications/System
09c5b0b0 8Source0: http://fancylogin.sourceforge.net/data/%{name}-%{version}.tar.gz
e64951b1 9# Source0-md5: 3d2810451e7936fb8c02eed0be53a12b
09c5b0b0 10Patch0: %{name}-DESTDIR.patch
09c5b0b0 11URL: http://fancylogin.sourceforge.net/
aa214ff0 12BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
09c5b0b0 13
14%description
15fancylogin is one of the most powerful login programs available for
16Linux. fancylogin can do everything your old login program can do,
17e.g. handling shadowed passwd files, user-time-terminal/
18network-verification as done with HP-UX login, etc. It adds a lot of
19capabilities for logging logins and support for themes to control the
20login's look.
21
541af0a2
JR
22%description -l pl.UTF-8
23fancylogin jest jednym z wielu potężnych programów typu login
24dostępnych dla Linuksa. Może wszystko co twój stary program login, to
25znaczy obsługuje pliki shadow, sprawdzanie użytkownika, terminala i
26czasu. Dodaje też kilka innych możliwości dla logowania logowań oraz
27udostępnia motywy do kontrolowania wyglądu loginu.
09c5b0b0 28
29%prep
30%setup -q
31%patch0 -p1
32
33%build
aa214ff0
JB
34%{__make} \
35 CFLAGS="%{rpmcflags}"
09c5b0b0 36
37%install
38rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
aa214ff0 39install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir},/bin,/sbin,%{_bindir},%{_mandir}/man1}
09c5b0b0 40
aa214ff0
JB
41%{__make} install sampleconf \
42 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
09c5b0b0 43
44%files
45%defattr(644,root,root,755)
09c5b0b0 46%doc doc/compiling.html doc/configuration.html doc/credits.html doc/docbook.css doc/faq.html doc/index.html doc/license.html doc/obtaining.html doc/stylesheet-images/caution.gif doc/stylesheet-images/home.gif doc/stylesheet-images/important.gif doc/stylesheet-images/next.gif doc/stylesheet-images/note.gif doc/stylesheet-images/prev.gif doc/stylesheet-images/tip.gif doc/stylesheet-images/toc-blank.gif doc/stylesheet-images/toc-minus.gif doc/stylesheet-images/toc-plus.gif doc/stylesheet-images/up.gif doc/stylesheet-images/warning.gif
09c5b0b0 47%attr(755,root,root) /bin/fancylogin
48%attr(755,root,root) /sbin/mingetty.fancylogin
49%{_sysconfdir}/default.flt
50%{_mandir}/man1/fancylogin.1*
51
52%clean
53rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
This page took 0.0368309999999999 seconds and 4 git commands to generate.