- pl translations
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 27 Nov 2001 08:55:04 +0000 (08:55 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- marked config files with noreplace and verify flags
- added missing dirs in %%{_sysconfdir}
- release 2

Changed files:
    fake.spec -> 1.16

fake.spec

index c7db5f2..1330855 100644 (file)
--- a/fake.spec
+++ b/fake.spec
@@ -1,11 +1,14 @@
 Summary:       Switches in redundant servers using arp spoofing
+Summary(pl):   Prze³±czanie redundantnych serwerów poprzez arp spoofing
 Name:          fake
 Version:       1.1.6
-Release:       1
+Release:       2
 License:       GPL
 Group:         Networking/Utilities
 Group(de):     Netzwerkwesen/Werkzeuge
+Group(es):     Red/Utilitarios
 Group(pl):     Sieciowe/Narzêdzia
+Group(pt_BR):  Rede/Utilitários
 Source0:       ftp://ftp.vergenet.net/pub/fake/%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
 URL:           http://www.ca.us.vergenet.net/linux/fake/
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
@@ -21,6 +24,17 @@ logical interface (an IP alias). Fake is configurable and can be
 automated using systems that monitor the availability of servers (like
 Heartbeat and Heart).
 
+%description -l pl
+Fake jest prostym narzêdziem pozwalaj±cym na w³±czanie zapasowych
+serwerów w sieci. Na przyk³ad, mo¿e byæ u¿yty do w³±czenia zapasowego
+serwera poczty, WWW, proxy w czasie zamierzonego lub niezamierzonego
+nie dzia³ania podstawowego serwera. Fake dzia³a poprzez podnoszenie
+dodatkowego interfejsu i spoofowanie adresu ARP aby przej±æ adres IP
+innej maszyny w sieci lokalnej. Dodatkowy interfejs mo¿e byæ
+interfejsem fizycznym lub logicznym (aliasem IP). Fake jest
+konfigurowalny i mo¿e u¿ywaæ systemów automatycznie monitoruj±cych
+dostêpno¶æ serwerów (np. Heartbeat lub Heart).
+
 %prep
 %setup -q
 %{__make} patch
@@ -43,8 +57,10 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc *.gz docs/*.txt.gz
-%config %{_sysconfdir}/fake/.fakerc
-%config %{_sysconfdir}/fake/clear_routers
+%dir %{_sysconfdir}/fake
+%config(noreplace) %verify(not size mtime md5) %{_sysconfdir}/fake/.fakerc
+%config(noreplace) %verify(not size mtime md5) %{_sysconfdir}/fake/clear_routers
+%dir %{_sysconfdir}/fake/instance_config
 %config %{_sysconfdir}/fake/instance_config/203.12.97.7.cfg
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/send_arp
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/fake
This page took 0.262223 seconds and 4 git commands to generate.