- initial PLD release
authorTomasz Pala <gotar@pld-linux.org>
Fri, 1 Aug 2003 11:40:18 +0000 (11:40 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    evilwm.spec -> 1.1

evilwm.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/evilwm.spec b/evilwm.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e787dc9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,64 @@
+Summary:       evilwm - a minimalist window manager
+Summary(pl):   evilwm - minimalistyczny window manager
+Name:          evilwm
+Version:       0.99.15
+Release:       1
+License:       GPL-like
+Group:         X11/Window Managers
+Source0:       http://dl.sourceforge.net/evilwm/%{name}_%{version}.orig.tar.gz
+URL:           http://evilwm.sourceforge.net/
+BuildRequires: XFree86-devel
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+A minimalist window manager for the X Window System.
+'Minimalist' here doesn't mean it's too bare to be usable - it just
+means it omits a lot of the stuff that make other window managers
+unusable.
+
+Features:
+
+ * No window decorations apart from a simple 1 pixel border
+ * No icons
+ * Good keyboard control, including repositioning and maximise toggles
+ * Solid window drags (compile time option - may be slow on old
+   machines)
+ * Virtual desktops (compile time option)
+ * Small binary size (even with everything turned on)
+
+%description -l pl
+Minimalistyczny zarz±dca okien dla X Window System.
+'Minimalistyczny' nie znaczy, ¿e jest zbyt prymitywny, by byæ
+u¿ytecznym - znaczy, i¿ po prostu pomija wiele rzeczy, które czyni±
+innych zarz±dców okien nieu¿ytecznymi.
+
+Jego cechy to:
+
+ * Brak dekoracji okien poza prost± ramk± o szeroko¶ci 1 piksela
+ * Brak ikon
+ * Dobra kontrola z klawiatury, w³±czaj±c przemieszczanie i
+   prze³±czanie maksymalizacji
+ * Wirtualne desktopy (opcja kompilacji)
+ * Ma³y rozmiar binarki (nawet z wszystkim w³±czonym)
+
+%prep
+%setup -q -n %{name}-%{version}.orig
+
+%build
+%{__make} allinone
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1}
+
+install evilwm $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
+install evilwm.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc ChangeLog README* TODO
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%{_mandir}/man1/*
This page took 0.029677 seconds and 4 git commands to generate.