- added the fixed.patch
[packages/evilwm.git] / evilwm.spec
1 Summary:        evilwm - a minimalist window manager
2 Summary(pl.UTF-8):      evilwm - minimalistyczny window manager
3 Name:           evilwm
4 Version:        0.99.17
5 Release:        1
6 License:        GPL-like
7 Group:          X11/Window Managers
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/evilwm/%{name}_%{version}.orig.tar.gz
9 # Source0-md5:  2d9ae76a172240a1ba7e359d9aae41aa
10 Source1:        %{name}-xsession.desktop
11 Patch0:         %{name}-fixed.patch
12 URL:            http://evilwm.sourceforge.net/
13 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %description
17 A minimalist window manager for the X Window System.
18 'Minimalist' here doesn't mean it's too bare to be usable - it just
19 means it omits a lot of the stuff that make other window managers
20 unusable.
21
22 Features:
23
24  * No window decorations apart from a simple 1 pixel border
25  * No icons
26  * Good keyboard control, including repositioning and maximise toggles
27  * Solid window drags (compile time option - may be slow on old
28    machines)
29  * Virtual desktops (compile time option)
30  * Small binary size (even with everything turned on)
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 Minimalistyczny zarządca okien dla X Window System.
34 'Minimalistyczny' nie znaczy, że jest zbyt prymitywny, by być
35 użytecznym - znaczy, iż po prostu pomija wiele rzeczy, które czynią
36 innych zarządców okien nieużytecznymi.
37
38 Jego cechy to:
39
40  * Brak dekoracji okien poza prostą ramką o szerokości 1 piksela
41  * Brak ikon
42  * Dobra kontrola z klawiatury, włączając przemieszczanie i
43    przełączanie maksymalizacji
44  * Wirtualne desktopy (opcja kompilacji)
45  * Mały rozmiar binarki (nawet z wszystkim włączonym)
46
47 %prep
48 %setup -q -n %{name}-%{version}.orig
49 %patch0 -p1
50
51 %build
52 %{__make} \
53         CC="%{__cc}" \
54         CFLAGS='$(INCLUDES) $(DEFINES) %{rpmcflags} -Wall'
55
56 %install
57 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_datadir}/xsessions,%{_mandir}/man1}
59
60 install evilwm $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
61 install evilwm.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
62
63 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
64
65 %clean
66 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67
68 %files
69 %defattr(644,root,root,755)
70 %doc ChangeLog README* TODO
71 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
72 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
73 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.361826 seconds and 3 git commands to generate.