- mhmm... segfaults, release down to 0.1
[packages/evilwm.git] / evilwm.spec
1 Summary:        evilwm - a minimalist window manager
2 Summary(pl):    evilwm - minimalistyczny window manager
3 Name:           evilwm
4 Version:        0.99.17
5 Release:        0.1
6 License:        GPL-like
7 Group:          X11/Window Managers
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/evilwm/%{name}_%{version}.orig.tar.gz
9 # Source0-md5:  2d9ae76a172240a1ba7e359d9aae41aa
10 Source1:        %{name}-xsession.desktop
11 URL:            http://evilwm.sourceforge.net/
12 BuildRequires:  XFree86-devel
13 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15 %description
16 A minimalist window manager for the X Window System.
17 'Minimalist' here doesn't mean it's too bare to be usable - it just
18 means it omits a lot of the stuff that make other window managers
19 unusable.
20
21 Features:
22
23  * No window decorations apart from a simple 1 pixel border
24  * No icons
25  * Good keyboard control, including repositioning and maximise toggles
26  * Solid window drags (compile time option - may be slow on old
27    machines)
28  * Virtual desktops (compile time option)
29  * Small binary size (even with everything turned on)
30
31 %description -l pl
32 Minimalistyczny zarz±dca okien dla X Window System.
33 'Minimalistyczny' nie znaczy, ¿e jest zbyt prymitywny, by byæ
34 u¿ytecznym - znaczy, i¿ po prostu pomija wiele rzeczy, które czyni±
35 innych zarz±dców okien nieu¿ytecznymi.
36
37 Jego cechy to:
38
39  * Brak dekoracji okien poza prost± ramk± o szeroko¶ci 1 piksela
40  * Brak ikon
41  * Dobra kontrola z klawiatury, w³±czaj±c przemieszczanie i
42    prze³±czanie maksymalizacji
43  * Wirtualne desktopy (opcja kompilacji)
44  * Ma³y rozmiar binarki (nawet z wszystkim w³±czonym)
45
46 %prep
47 %setup -q -n %{name}-%{version}.orig
48
49 %build
50 %{__make} allinone \
51         CC="%{__cc}" \
52         CFLAGS='$(INCLUDES) $(DEFINES) %{rpmcflags} -Wall'
53
54 %install
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_datadir}/xsessions,%{_mandir}/man1}
57
58 install evilwm $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
59 install evilwm.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
60
61 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
62
63 %clean
64 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
65
66 %files
67 %defattr(644,root,root,755)
68 %doc ChangeLog README* TODO
69 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
70 %{_datadir}/xsessions/%{name}.desktop
71 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.068171 seconds and 3 git commands to generate.