1f812df353f3d0352f0424c8a3a6fba076d070b7
[packages/evilwm.git] / evilwm.spec
1 Summary:        evilwm - a minimalist window manager
2 Summary(pl):    evilwm - minimalistyczny window manager
3 Name:           evilwm
4 Version:        0.99.15
5 Release:        1
6 License:        GPL-like
7 Group:          X11/Window Managers
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/evilwm/%{name}_%{version}.orig.tar.gz
9 # Source0-md5:  8fca9e0f3ea2b6ee68c80b1d7ca47c88
10 URL:            http://evilwm.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  XFree86-devel
12 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14 %description
15 A minimalist window manager for the X Window System.
16 'Minimalist' here doesn't mean it's too bare to be usable - it just
17 means it omits a lot of the stuff that make other window managers
18 unusable.
19
20 Features:
21
22  * No window decorations apart from a simple 1 pixel border
23  * No icons
24  * Good keyboard control, including repositioning and maximise toggles
25  * Solid window drags (compile time option - may be slow on old
26    machines)
27  * Virtual desktops (compile time option)
28  * Small binary size (even with everything turned on)
29
30 %description -l pl
31 Minimalistyczny zarz±dca okien dla X Window System.
32 'Minimalistyczny' nie znaczy, ¿e jest zbyt prymitywny, by byæ
33 u¿ytecznym - znaczy, i¿ po prostu pomija wiele rzeczy, które czyni±
34 innych zarz±dców okien nieu¿ytecznymi.
35
36 Jego cechy to:
37
38  * Brak dekoracji okien poza prost± ramk± o szeroko¶ci 1 piksela
39  * Brak ikon
40  * Dobra kontrola z klawiatury, w³±czaj±c przemieszczanie i
41    prze³±czanie maksymalizacji
42  * Wirtualne desktopy (opcja kompilacji)
43  * Ma³y rozmiar binarki (nawet z wszystkim w³±czonym)
44
45 %prep
46 %setup -q -n %{name}-%{version}.orig
47
48 %build
49 %{__make} allinone \
50         CC="%{__cc}" \
51         CFLAGS='$(INCLUDES) $(DEFINES) %{rpmcflags} -Wall'
52
53 %install
54 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
55 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1}
56
57 install evilwm $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
58 install evilwm.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
59
60 %clean
61 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63 %files
64 %defattr(644,root,root,755)
65 %doc ChangeLog README* TODO
66 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
67 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.043852 seconds and 2 git commands to generate.