44b551777416facec651d28bfd6364d175467509
[packages/eventum.git] / eventum.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_with     order   # with experimental order patch
4
5 %define         rel             4
6 %define         subver  389
7 %define         githash 75dfc66f
8 %define         php_min_version 5.6.0
9 Summary:        Eventum Issue / Bug tracking system
10 Summary(pl.UTF-8):      Eventum - system śledzenia spraw/błędów
11 Name:           eventum
12 Version:        3.3.4
13 Release:        %{?subver:1.%{subver}.%{?githash:g%{githash}.}}%{rel}
14 License:        GPL v2+
15 Group:          Applications/WWW
16 #Source0:       https://github.com/eventum/eventum/releases/download/v%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
17 Source0:        https://github.com/eventum/eventum/releases/download/snapshot/%{name}-%{version}-%{subver}-g%{githash}.tar.gz
18 # Source0-md5:  640872c741da03520c96a6bb54fa93cf
19 Source1:        %{name}-apache.conf
20 Source2:        %{name}-mail-queue.cron
21 Source3:        %{name}-mail-download.cron
22 Source4:        %{name}-reminder.cron
23 Source5:        %{name}-monitor.cron
24 Source8:        %{name}-irc.init
25 Source9:        %{name}-irc.sysconfig
26 Source10:       sphinx.crontab
27 Source13:       %{name}-router-postfix.sh
28 Source14:       %{name}.logrotate
29 Source15:       %{name}-lighttpd.conf
30 Source16:       http://www.isocra.com/images/updown2.gif
31 # Source16-md5: deb6eeb2552ba757d3a949ed10c4107d
32 Source17:       %{name}.tmpfiles
33 Patch2:         %{name}-order.patch
34 #Patch3:                group-users.patch
35 #Patch4:                https://github.com/glensc/eventum/compare/cf_escape.patch
36 # packaging patches that probably never go upstream
37 Patch100:       %{name}-paths.patch
38 Patch107:       %{name}-gettext.patch
39 Patch108:       autoload.patch
40 # some tests
41 Patch200:       %{name}-fixed-nav.patch
42 URL:            https://wiki.github.com/eventum/eventum/
43 BuildRequires:  gettext-tools
44 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.654
45 BuildRequires:  sed >= 4.0
46 Requires(postun):       /usr/sbin/groupdel
47 Requires(postun):       /usr/sbin/userdel
48 Requires(pre):  /bin/id
49 Requires(pre):  /usr/bin/getgid
50 Requires(pre):  /usr/sbin/groupadd
51 Requires(pre):  /usr/sbin/useradd
52 Requires:       fonts-TTF-RedHat-liberation
53 Requires:       php(core) >= %{php_min_version}
54 Requires:       php(filter)
55 Requires:       php(iconv)
56 Requires:       php(imap)
57 Requires:       php(json)
58 Requires:       php(mbstring)
59 Requires:       php(pcre)
60 Requires:       php(pdo_mysql)
61 Requires:       php(session)
62 Requires:       php-Smarty >= 3.1
63 Requires:       php-Smarty-plugin-gettext
64 Requires:       php-ZendFramework-Config >= 2.4
65 Requires:       php-ZendFramework-Loader >= 2.4
66 Requires:       php-ZendFramework-Mail >= 2.4.13-2
67 Requires:       php-ZendFramework-Mime >= 2.4
68 Requires:       php-ZendFramework-ServiceManager >= 2.4
69 Requires:       php-ZendFramework-Validator >= 2.4
70 Requires:       php-monolog >= 1.17.2
71 Requires:       php-pear-Math_Stats
72 Requires:       php-pear-Net_SMTP
73 Requires:       php-pear-Net_Socket
74 Requires:       php-pear-Net_URL
75 Requires:       php-pear-PEAR-core
76 Requires:       php-pear-Text_Diff
77 Requires:       php-psr-Log >= 1.0.0-2
78 Requires:       phplot >= 5.8.0
79 Requires:       webapps
80 Requires:       webserver(access)
81 Requires:       webserver(alias)
82 Requires:       webserver(indexfile)
83 Requires:       webserver(php) >= 4.2.0
84 Suggests:       localedb
85 Suggests:       php(mcrypt)
86 Suggests:       php(openssl)
87 Suggests:       php-pear-Net_POP3
88 Suggests:       webserver(setenv)
89 Provides:       group(eventum)
90 Provides:       user(eventum)
91 Obsoletes:      eventum-base < 3.0.3-1.305
92 Obsoletes:      eventum-route-drafts < 3.0.8-1.1
93 Obsoletes:      eventum-route-emails < 3.0.8-1.1
94 Obsoletes:      eventum-route-notes < 3.0.8-1.1
95 Conflicts:      logrotate < 3.8.0
96 BuildArch:      noarch
97 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
98
99 %define         _libdir         %{_prefix}/lib/%{name}
100 %define         _appdir         %{_datadir}/%{name}
101 %define         _smartydir      %{php_data_dir}/Smarty
102 %define         _webapps        /etc/webapps
103 %define         _webapp         %{name}
104 %define         _webappdir      %{_webapps}/%{_webapp}
105 %define         _sysconfdir     /etc/%{name}
106
107 %description
108 Eventum is a user-friendly and flexible issue tracking system that can
109 be used by a support department to track incoming technical support
110 requests, or by a software development team to quickly organize tasks
111 and bugs.
112
113 %description -l pl.UTF-8
114 Eventum to przyjazny dla użytkownika system śledzenia spraw, który
115 może być używany przez dział obsługi do śledzenia przychodzących żądań
116 obsługi technicznej albo przez zespół tworzący oprogramowanie do
117 szybkiej organizacji zadań i błędów.
118
119 %package setup
120 Summary:        Eventum setup package
121 Summary(pl.UTF-8):      Pakiet do wstępnej konfiguracji Eventum
122 Group:          Applications/WWW
123 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
124
125 %description setup
126 Install this package to configure initial Eventum installation. You
127 should uninstall this package when you're done, as it considered
128 insecure to keep the setup files in place.
129
130 %description setup -l pl.UTF-8
131 Ten pakiet należy zainstalować w celu wstępnej konfiguracji Eventum po
132 pierwszej instalacji. Potem należy go odinstalować, jako że
133 pozostawienie plików instalacyjnych mogłoby być niebezpieczne.
134
135 %package doc
136 Summary:        Eventum documentation and Wiki
137 Group:          Documentation
138
139 %description doc
140 Eventum documentation and copy of Wiki.
141
142 %package mail-queue
143 Summary:        Eventum mail queue process
144 Summary(pl.UTF-8):      Przetwarzanie kolejki poczty Eventum
145 Group:          Applications/WWW
146 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
147 Requires:       crondaemon
148
149 %description mail-queue
150 Beginning with the first release of Eventum, emails are not directly
151 sent out from the various scripts, but rather added to a mail queue
152 table that is processed by a cron job. If an email cannot be sent, it
153 will be marked as such in the mail queue log, and the cron job script
154 will re-try to send it again the next time it runs.
155
156 This package contains the cron job.
157
158 %description mail-queue -l pl.UTF-8
159 Od pierwszego wydania Eventum poczta nie jest wysyłana bezpośrednio z
160 różnych skryptów, lecz dodawana do kolejki przetwarzanej z crona.
161 Jeśli poczta nie może być wysłana, będzie odpowiednio oznaczona w logu
162 kolejki poczty, a skrypt z crona będzie próbował wysłać ją ponownie
163 następnym razem.
164
165 Ten pakiet zawiera zadanie dla crona.
166
167 %package mail-download
168 Summary:        Eventum email download
169 Summary(pl.UTF-8):      Ściąganie poczty Eventum
170 Group:          Applications/WWW
171 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
172 Requires:       crondaemon
173
174 %description mail-download
175 In order for Eventum's email integration feature to work, you need to
176 setup a cron job to run the script every so often.
177
178 This package contains the cron job.
179
180 %description mail-download -l pl.UTF-8
181 Aby integracja poczty elektronicznej w Eventum działała, trzeba
182 ustawić zadanie crona, aby uruchamiał odpowiedni skrypt wystarczająco
183 często.
184
185 Ten pakiet zawiera zadanie dla crona.
186
187 %package reminder
188 Summary:        Eventum Reminder System
189 Summary(pl.UTF-8):      System przypominania dla Eventum
190 Group:          Applications/WWW
191 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
192 Requires:       crondaemon
193
194 %description reminder
195 The reminder system was designed with the objective as serving as a
196 safe net for issues that need attention. Depending on what
197 configuration you create, you may have several reminders (or alerts)
198 be sent out whenever an issue needs attention, for whatever parameter
199 you may deem necessary.
200
201 This package contains the cron job.
202
203 %description reminder -l pl.UTF-8
204 System przypominania został zaprojektowany tak, aby służył jako
205 bezpieczna sieć dla spraw wymagających uwagi. W zależności od
206 konfiguracji można ustawić różne przypominajki (lub alarmy) wysyłane
207 przy każdej sprawie wymagającej uwagi lub przy parametrze, który można
208 uważać za potrzebny.
209
210 Ten pakiet zawiera zadanie dla crona.
211
212 %package monitor
213 Summary:        Eventum Heartbeat Monitor
214 Summary(pl.UTF-8):      Monitor życia dla Eventum
215 Group:          Applications/WWW
216 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
217 Requires:       crondaemon
218 Requires:       php(posix)
219
220 %description monitor
221 The heartbeat monitor is a feature designed for the administrator that
222 wants to be alerted whenever a common problem in Eventum is detected,
223 like the database server not being available anymore, or maybe when
224 the recommended permissions for certain configuration files are
225 changed.
226
227 Please note that before running the heartbeat monitor, you may need to
228 customize some of the checks to be appropriate for your own system,
229 particularly the permission and file checks on
230 Monitor::checkConfiguration().
231
232 This package contains the cron job.
233
234 %description monitor -l pl.UTF-8
235 Monitor życia to funkcjonalność zaprojektowana dla administratora
236 chcącego być alarmowanym przy każdym wykryciu popularnego problemu z
237 Eventum, jak nie działanie serwera bazy danych albo zmiana uprawnień
238 do plików konfiguracyjnych.
239
240 Należy zauważyć, że przed uruchomieniem tego monitora może być
241 konieczne dostosowanie niektórych testów do systemu, w szczególności
242 testów uprawnień i plików w Monitor::checkConfiguration().
243
244 Ten pakiet zawiera zadanie dla crona.
245
246 %package router-postfix
247 Summary:        Eventum Mail Routing - Postfix
248 Summary(pl.UTF-8):      Przekazywanie poczty Eventum - Postfix
249 Group:          Applications/Mail
250 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
251 Requires:       postfix
252 Provides:       eventum(router)
253 Obsoletes:      eventum(router)
254
255 %description router-postfix
256 This package provides way of routing notes and emails back to Eventum
257 via Postfix.
258
259 The Postfix configuration instructions you can find from
260 <https://github.com/eventum/eventum/wiki/System-Admin:-Setting-up-email-routing-with-postfix>
261
262 %description router-postfix -l pl.UTF-8
263 Ten pakiet udostępnia metodę przekazywania notatek i listów do Eventum
264 przez Postfiksa.
265
266 Opis konfiguracji Postfiksa można znaleźć pod adresem
267 <https://github.com/eventum/eventum/wiki/System-Admin:-Setting-up-email-routing-with-postfix>
268
269 %package irc
270 Summary:        Eventum IRC Notification Bot
271 Summary(pl.UTF-8):      IRC-owy bot powiadamiający dla Eventum
272 Group:          Applications/WWW
273 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
274 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
275 Requires:       php(pcntl)
276 Requires:       php(sockets)
277 Requires:       php-pear-Net_SmartIRC >= 1.1.9
278 Requires:       rc-scripts >= 0.4.0.18
279
280 %description irc
281 The IRC notification bot is a nice feature for remote teams that want
282 to handle issues and want to have a quick and easy way to get simple
283 notifications. Right now the bot notifies of the following actions:
284 - New Issues
285 - Blocked emails
286 - Issues that got their assignment list changed
287
288 NOTE: You will need to manually edit the bot.php script to set your
289 appropriate preferences, like IRC server and channel that the bot
290 should join.
291
292 %description irc -l pl.UTF-8
293 IRC-owy bot powiadamiający to miła funkcjonalność dla zdalnych
294 zespołów chcących obsługiwać sprawy i mieć szybki i łatwy sposób na
295 uzyskiwanie prostych powiadomień. Aktualnie bot powiadamia o
296 następujących zdarzeniach:
297 - nowych sprawach
298 - zablokowanych listach
299 - sprawach, dla których zmieniła się lista powiązań
300
301 UWAGA: w celu wprowadzenia własnych ustawień, takich jak serwer IRC i
302 kanał używany przez bota, trzeba ręcznie zmodyfikować skrypt bot.php .
303
304 %package cli
305 Summary:        Eventum command-line interface
306 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs linii poleceń dla Eventum
307 Group:          Applications/WWW
308 Requires:       php(core) >= %{php_min_version}
309 Requires:       php(phar)
310
311 %description cli
312 The Eventum command-line interface allows you to access most of the
313 features of the web interface straight from your command shell.
314
315 %description cli -l pl.UTF-8
316 Interfejs linii poleceń Eventum pozwala na dostęp do większości
317 funkcji interfejsu WWW prosto z linii poleceń powłoki.
318
319 %package sphinx
320 Summary:        Eventum Sphinx Search
321 Group:          Applications/WWW
322 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
323 Requires:       crondaemon
324 Requires:       sphinx
325
326 %description sphinx
327 Sphinx search integration for Eventum.
328
329 This package contains the cron job.
330
331 %prep
332 %setup -q -n %{name}-%{version}%{?githash:-%{subver}-g%{githash}}
333
334 mv docs/examples .
335
336 # bug fixes / features
337 %{?with_order:%patch2 -p1}
338 #%patch3 -p0
339 #%patch4 -p1
340
341 %{?with_order:cp -p %{SOURCE16} htdocs/images}
342
343 #%patch200 -p1
344
345 # produce default sphinx config
346 # must be run before paths.patch
347 %if 0
348 cat <<'EOF' > config/config.php
349 <?php
350 define('APP_SQL_DBTYPE', 'mysql');
351 define('APP_SQL_DBHOST', 'localhost:/var/lib/mysql/mysql.sock');
352 define('APP_SQL_DBPORT', 3306);
353 define('APP_SQL_DBNAME', 'eventum');
354 define('APP_SQL_DBUSER', 'mysql');
355 define('APP_SQL_DBPASS', '');
356 define('APP_TABLE_PREFIX', 'eventum_');
357 EOF
358 php config/sphinx.conf.php > config/sphinx.conf
359 rm config/config.php
360 %endif
361
362 # packaging
363 %patch100 -p1
364 %patch107 -p1
365 %patch108 -p1
366
367 rm htdocs/.htaccess.dist
368
369 mv config/irc_config{.dist.php,.php}
370 rm config/config.dist.php
371
372 # cleanup vendor. keep only needed libraries.
373 # (the rest are packaged with system packages)
374 mv vendor vendor.dist
375 vendor() {
376         local path dir
377         for path; do
378                 dir=$(dirname $path)
379                 test -d vendor/$dir || mkdir -p vendor/$dir
380                 mv vendor.dist/$path vendor/$path
381         done
382 }
383 vendor autoload.php
384 vendor composer/autoload_{classmap,files,namespaces,real,psr4}.php
385 vendor composer/ClassLoader.php
386 vendor ircmaxell/{random-lib,security-lib}
387 vendor defuse/php-encryption
388 vendor willdurand/email-reply-parser
389 vendor theorchard/monolog-cascade
390 vendor malkusch/lock
391 vendor phpxmlrpc/phpxmlrpc
392 vendor robmorgan/phinx
393 vendor mnapoli/silly
394 vendor psr/container
395 vendor phlib/flysystem-pdo
396 vendor league/flysystem
397 vendor php-di/invoker
398 vendor container-interop/container-interop
399 vendor symfony/config
400 vendor symfony/console
401 vendor symfony/debug
402 vendor symfony/event-dispatcher
403 vendor symfony/filesystem
404 vendor symfony/http-foundation
405 vendor symfony/options-resolver
406 vendor symfony/serializer
407 vendor symfony/yaml
408 vendor symfony/ldap
409 vendor paragonie/random_compat
410 vendor symfony/polyfill-php70
411 vendor symfony/polyfill-intl-normalizer
412 vendor glen/filename-normalizer
413 vendor doctrine/annotations
414 vendor doctrine/cache
415 vendor doctrine/collections
416 vendor doctrine/common
417 vendor doctrine/dbal
418 vendor doctrine/inflector
419 vendor doctrine/instantiator
420 vendor doctrine/lexer
421 vendor doctrine/orm
422
423 # remove backups from patching as we use globs to package files to buildroot
424 find '(' -name '*~' -o -name '*.orig' ')' | xargs -r rm -v
425
426 %build
427 %{__make} -C localization
428
429 %install
430 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
431 install -d \
432         $RPM_BUILD_ROOT{%{_webappdir}/{custom_field,templates,workflow},%{_sysconfdir},%{_bindir},%{_sbindir},%{_libdir}} \
433         $RPM_BUILD_ROOT/etc/{rc.d/init.d,cron.d,logrotate.d,sysconfig} \
434         $RPM_BUILD_ROOT/var/{run,cache,lib}/%{name} \
435         $RPM_BUILD_ROOT/var/log/{archive/,}%{name} \
436         $RPM_BUILD_ROOT/var/lib/%{name}/{routed_{emails,drafts,notes},storage} \
437         $RPM_BUILD_ROOT%{systemdtmpfilesdir}
438
439 %{__make} install-eventum install-cli install-localization \
440         sysconfdir=%{_webappdir} \
441         localedir=%{_localedir} \
442         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
443
444 ln -s %{_webappdir} $RPM_BUILD_ROOT%{_appdir}/config
445
446 cp -a vendor $RPM_BUILD_ROOT%{_appdir}
447
448 # unsupported locale
449 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/ht
450
451 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
452 cp -a examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
453
454 %{?with_order:cp -a htdocs/ajax $RPM_BUILD_ROOT%{_appdir}/htdocs}
455
456 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}/htpasswd
457 cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}/apache.conf
458 cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}/httpd.conf
459 cp -p %{SOURCE15} $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}/lighttpd.conf
460
461 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sphinx
462 #cp -p config/sphinx.conf $RPM_BUILD_ROOT/etc/sphinx/%{name}.conf
463 cp -p config/sphinx.conf.php $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}
464
465 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/cron.d/%{name}-mail-queue
466 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/cron.d/%{name}-mail-download
467 cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/cron.d/%{name}-reminder
468 cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/cron.d/%{name}-monitor
469 cp -p %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT/etc/cron.d/%{name}-sphinx
470
471 install -p %{SOURCE8} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/eventum-irc
472 cp -p %{SOURCE9} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/eventum-irc
473
474 cp -p %{SOURCE14} $RPM_BUILD_ROOT/etc/logrotate.d/%{name}
475
476 # postfix router
477 install -p %{SOURCE13} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/router-postfix
478
479 cp -p %{SOURCE17} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdtmpfilesdir}/%{name}.conf
480
481 %find_lang %{name}
482
483 %clean
484 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
485
486 %pre
487 %groupadd -g 146 %{name}
488 %useradd -u 146 -d /var/lib/%{name} -g %{name} -c "Eventum User" %{name}
489 %addusertogroup http %{name}
490
491 %post
492 # create empty ghost files
493 # these permissions ensure the logs are write only
494 for a in \
495         errors.log login_attempts.log \
496         eventum.log \
497         auth.log cli.log \
498         irc_bot_error.log irc_bot_smartirc.log \
499 ; do
500         test -f /var/log/%{name}/$a && continue
501         install -m 0620 -o root -g http /dev/null /var/log/%{name}/$a
502 done
503
504 # run database update if configured
505 test -s %{_webappdir}/config.php && \
506 %{_appdir}/bin/upgrade.php || :
507
508 # nuke Smarty templates cache after upgrade
509 rm -f /var/cache/eventum/*.php
510
511 # Restart webserver on upgrade to get .mo translations reloaded.
512 # actually php engines "php-fcgi" and "php-fpm" needed only, apache is restarted anyway via webapp trigger.
513 %php_webserver_restart
514
515 %preun
516 if [ "$1" = "0" ]; then
517         # nuke cache
518         rm -f /var/cache/eventum/*.php 2>/dev/null || :
519 fi
520
521 %postun
522 if [ "$1" = "0" ]; then
523         %userremove %{name}
524         %groupremove %{name}
525 fi
526
527 %post setup
528 chmod 660 %{_webappdir}/{config,private_key,secret_key}.php
529 chown root:http %{_webappdir}/{config,private_key,secret_key}.php
530
531 %postun setup
532 if [ "$1" = "0" ] && [ -f %{_webappdir}/config.php ]; then
533         chmod 640 %{_webappdir}/{config,private_key,secret_key}.php
534         chown root:http %{_webappdir}/{config,private_key,secret_key}.php
535 fi
536
537 %post irc
538 /sbin/chkconfig --add eventum-irc
539 %service eventum-irc restart "Eventum IRC Bot"
540
541 %preun irc
542 if [ "$1" = 0 ]; then
543         %service eventum-irc stop
544         /sbin/chkconfig --del eventum-irc
545 fi
546
547 %triggerin -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
548 %webapp_register apache %{_webapp}
549
550 %triggerun -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
551 %webapp_unregister apache %{_webapp}
552
553 %triggerin -- apache < 2.2.0, apache-base
554 %webapp_register httpd %{_webapp}
555
556 %triggerun -- apache < 2.2.0, apache-base
557 %webapp_unregister httpd %{_webapp}
558
559 %triggerin -- lighttpd
560 %webapp_register lighttpd %{_webapp}
561
562 %triggerun -- lighttpd
563 %webapp_unregister lighttpd %{_webapp}
564
565 %triggerpostun -- %{name} < 3.0.0-0.2
566 for f in /etc/cron.d/eventum-*; do
567         # crontabs moved to bin
568         %{__sed} -i -e '
569                 s,/usr/share/eventum/crons/process_mail_queue.php,%{_appdir}/bin/process_mail_queue.php,
570                 s,/usr/share/eventum/crons/download_emails.php,%{_appdir}/bin/download_emails.php,
571                 s,/usr/share/eventum/crons/check_reminders.php,%{_appdir}/bin/check_reminders.php,
572                 s,/usr/share/eventum/crons/monitor.php,%{_appdir}/bin/monitor.php,
573         ' $f
574 done
575
576 %files -f %{name}.lang
577 %defattr(644,root,root,755)
578 %attr(751,root,root) %dir %{_webappdir}
579 %attr(751,root,http) %dir %{_webappdir}/crm
580 %attr(751,root,http) %dir %{_webappdir}/custom_field
581 %attr(751,root,http) %dir %{_webappdir}/partner
582 %attr(751,root,http) %dir %{_webappdir}/templates
583 %attr(751,root,http) %dir %{_webappdir}/workflow
584 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/apache.conf
585 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/httpd.conf
586 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/lighttpd.conf
587 %attr(640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/config.php
588 %attr(640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/private_key.php
589 %attr(640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/secret_key.php
590 %attr(660,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/setup.php
591 %attr(640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/htpasswd
592
593 %dir %attr(731,root,http) /var/log/%{name}
594 %attr(620,root,http) %ghost /var/log/%{name}/*
595 %dir %attr(750,root,root) /var/log/archive/%{name}
596 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/%{name}
597
598 %dir %{_appdir}
599 %{_appdir}/config
600
601 %dir %{_appdir}/bin
602 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/extension.php
603 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/ldapsync.php
604 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/process_all_emails.php
605 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/upgrade.php
606
607 %{_appdir}/autoload.php
608 %{_appdir}/globals.php
609 %{_appdir}/init.php
610 %{_appdir}/phinx.php
611 %dir %{_appdir}/htdocs
612 %{_appdir}/htdocs/*.php
613 %{_appdir}/htdocs/*.ico
614 %{_appdir}/htdocs/ajax
615 %{_appdir}/htdocs/css
616 %{_appdir}/htdocs/customer
617 %{_appdir}/htdocs/images
618 %{_appdir}/htdocs/js
619 %{_appdir}/htdocs/manage
620 %{_appdir}/htdocs/reports
621 %{_appdir}/htdocs/rpc
622 %{_appdir}/htdocs/components
623 %{_appdir}/templates
624
625 %dir %{_appdir}/db
626 %dir %{_appdir}/db/migrations
627 %{_appdir}/db/migrations/*.php
628
629 %{_appdir}/res
630 %{_appdir}/src
631 %{_appdir}/vendor
632 %dir %{_appdir}/lib
633 %{_appdir}/lib/eventum
634 %exclude %{_appdir}/src/Console/Command/MailDownloadCommand.php
635 %exclude %{_appdir}/src/Console/Command/MailQueueProcessCommand.php
636 %exclude %{_appdir}/src/Console/Command/MailQueueTruncateCommand.php
637 %exclude %{_appdir}/src/Console/Command/MonitorCommand.php
638 %exclude %{_appdir}/src/Console/Command/ReminderCheckCommand.php
639
640 %dir %{_libdir}
641
642 %{systemdtmpfilesdir}/%{name}.conf
643
644 %dir /var/lib/%{name}
645 %dir %attr(730,root,http) /var/run/%{name}
646 %dir %attr(730,root,http) /var/cache/%{name}
647
648 # saved mail copies
649 %attr(770,root,http) %dir /var/lib/%{name}/routed_emails
650 %attr(770,root,http) %dir /var/lib/%{name}/routed_drafts
651 %attr(770,root,http) %dir /var/lib/%{name}/routed_notes
652 # attachment storage
653 %attr(770,root,http) %dir /var/lib/%{name}/storage
654
655 %files setup
656 %defattr(644,root,root,755)
657 %{_appdir}/htdocs/setup
658
659 %files doc
660 %defattr(644,root,root,755)
661 %doc docs/*
662 %{_examplesdir}/%{name}-%{version}
663
664 %files mail-queue
665 %defattr(644,root,root,755)
666 %{_appdir}/src/Console/Command/MailQueueProcessCommand.php
667 %{_appdir}/src/Console/Command/MailQueueTruncateCommand.php
668 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/process_mail_queue.php
669 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/truncate_mail_queue.php
670 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/cron.d/%{name}-mail-queue
671
672 %files mail-download
673 %defattr(644,root,root,755)
674 %{_appdir}/src/Console/Command/MailDownloadCommand.php
675 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/download_emails.php
676 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/cron.d/%{name}-mail-download
677
678 %files reminder
679 %defattr(644,root,root,755)
680 %{_appdir}/src/Console/Command/ReminderCheckCommand.php
681 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/check_reminders.php
682 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/cron.d/%{name}-reminder
683
684 %files monitor
685 %defattr(644,root,root,755)
686 %{_appdir}/src/Console/Command/MonitorCommand.php
687 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/monitor.php
688 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/cron.d/%{name}-monitor
689
690 %files router-postfix
691 %defattr(644,root,root,755)
692 %attr(755,root,root) %{_libdir}/router-postfix
693
694 %files irc
695 %defattr(644,root,root,755)
696 %attr(640,root,eventum) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/irc_config.php
697 %attr(640,root,eventum) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/eventum-irc
698 %attr(755,root,root) %{_appdir}/bin/irc-bot.php
699 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/%{name}-irc
700
701 %files cli
702 %defattr(644,root,root,755)
703 %doc cli/eventumrc
704 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
705
706 %files sphinx
707 %defattr(644,root,root,755)
708 %{_webappdir}/sphinx.conf.php
709 #%attr(750,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sphinx/%{name}.conf
710 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/cron.d/%{name}-sphinx
This page took 0.11569 seconds and 2 git commands to generate.