- improper usage of fvisibitlity=hidden disabled (-ac_am.patch)
[packages/espeak.git] / espeak.spec
index 157e26c..d539550 100644 (file)
@@ -1,23 +1,26 @@
-# NOTES:
-#      - maybe espeak is better name for spec
-#      - in the absence of data files in expected location (/usr/share/espeak-data or $HOME/espeak-data) program segfaults
-#      
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without static_libs # don't build static libraries
+#
 Summary:       eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
-Summary(pl):   eSpeak - syntezator mowy dla jêzyka anglieskiego i innych
+Summary(pl):   eSpeak - syntezator mowy dla jêzyka angielskiego i innych
 Name:          speak
-Version:       1.13
+Version:       1.14
 Release:       0.1
 License:       GPL v2
 Group:         Applications
 Source0:       http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
-# Source0-md5: 1cd76ad278fa134eced57b865b72175b
+# Source0-md5: 9a52e2a00354474334adc36fe2fdd4c6
 Patch0:                %{name}-ac_am.patch
+Patch1:                %{name}-sys_includes.patch
 URL:           http://espeak.sourceforge.net/
 BuildRequires: autoconf
 BuildRequires: automake
 BuildRequires: libstdc++-devel
+BuildRequires: libtool
 BuildRequires: portaudio-devel >= 19
 BuildRequires: unzip
+Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -38,9 +41,9 @@ periods.
   totals about 420 kbytes.
 - Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
   front end for another speech synthesis engine.
-- Potential for other languages. Several are included in varying
-  stages of progress. Help from native speakers for these or other
-  languages is welcomed.
+- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
+  language) in varying stages of progress. Help from native speakers
+  for these or other languages is welcomed.
 - Development tools available for producing and tuning phoneme data.
 - Written in C++.
 
@@ -49,20 +52,86 @@ as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
 which has been selected into the clipboard, or directly from the
 Konquerer browser or the Kate editor.
 
-#%description -l pl
+%description -l pl
+eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
+jêzyków. Odtwarza angielsk± mowê dobrej jako¶ci. U¿ywa innej metody
+syntezy ni¿ inne silniki TTS o otwartych ¼ród³ach i brzmi trochê
+inaczej. Nie jest mo¿e tak naturalny czy "g³adki", ale autor uwa¿a tê
+wymowê za czystsz± i ³atwiejsz± w s³uchaniu na d³u¿sz± metê.
+
+- Mo¿e dzia³aæ jako program z linii poleceñ do wymawiania tekstu z
+  pliku lub standardowego wej¶cia; dostêpna jest tak¿e wersja w
+  postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
+- Zawiera ró¿ne g³osy, a ich charakterystykê mo¿na zmieniaæ.
+- Potrafi tworzyæ pliki WAV z mow±.
+- Obs³ugiwany (ale nie w pe³ni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
+  Language)  oraz HTML.
+- Ma³y rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma jêzykami,
+  mieszcz± siê w oko³o 420kB.
+- Potrafi t³umaczyæ tekst na kody fonemów, wiêc mo¿e byæ zaadaptowany
+  jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
+- Potencjalnie mo¿e nadawaæ siê dla innych jêzyków; kilka jest
+  do³±czonych (na przyk³ad j.polski) w ró¿nym stadium zaawansowania.
+  Mile widziana jest pomoc od osób, dla których s± to jêzyki ojczyste.
+- Dostêpne s± narzêdzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
+  danych dla fonemów.
+- Napisany w C++.
+
+Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowê
+KDE (KTTS), na przyk³ad, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
+mo¿e czytaæ na g³os tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
+bezpo¶rednio z przegl±darki Konqueror i edytora Kate.
+
+%package libs
+Summary: eSpeak shared libraries
+Summary(pl): eSpeak - biblioteki
+Group: Libraries
+
+%description libs
+eSpeak shared libraries.
+
+%description libs -l pl
+eSpeak - biblioteki dzielone.
+
+%package devel
+Summary:       eSpeak - development files
+Summary(pl):   eSpeak - pliki dla programistów
+Group: Development/Libraries
+Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
+
+%description devel
+eSpeak - development files.
+
+%description devel -l pl
+eSpeak - pliki dla programistów.
+
+%package static
+Summary:       eSpeak - static libraries
+Summary(pl):   eSpeak - biblioteki statyczne
+Group: Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+
+%description static
+eSpeak - static libraries.
+
+%description static -l pl
+eSpeak - biblioteki statyczne.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}-%{version}-source
-%patch -p1
+%patch0 -p1
+%patch1 -p1
 # remove pernicious headers to avoid using them during build instead of /usr/include/portaudio.h system header
 rm -f src/portaudio{18,19,}.h
 
 %build
+%{__libtoolize}
 %{__aclocal}
 %{__autoconf}
 %{__autoheader}
 %{__automake}
-%configure
+%configure \
+       --enable-static=%{?with_static_libs:yes}%{!?with_static_libs:no}
 %{__make}
 
 %install
@@ -74,6 +143,9 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
+%post libs -p /sbin/ldconfig
+%postun libs -p /sbin/ldconfig
+
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc ChangeLog ReadMe docs
@@ -81,6 +153,11 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %dir %{_datadir}/e%{name}-data
 %dir %{_datadir}/e%{name}-data/voices
 %dir %{_datadir}/e%{name}-data/voices/en
+%{_datadir}/e%{name}-data/voices/af
+%{_datadir}/e%{name}-data/voices/cy
+%{_datadir}/e%{name}-data/voices/de
+%{_datadir}/e%{name}-data/voices/default
+%{_datadir}/e%{name}-data/voices/el
 %{_datadir}/e%{name}-data/voices/en/en-rp-f
 %{_datadir}/e%{name}-data/voices/en/en-wm-f
 %{_datadir}/e%{name}-data/voices/en/en-n
@@ -97,24 +174,39 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_datadir}/e%{name}-data/voices/en/en-rp
 %{_datadir}/e%{name}-data/voices/en/en-n-f
 %{_datadir}/e%{name}-data/voices/en/en-wm
+%{_datadir}/e%{name}-data/voices/eo
 %{_datadir}/e%{name}-data/voices/es
 %{_datadir}/e%{name}-data/voices/it
 %{_datadir}/e%{name}-data/voices/pl
-%{_datadir}/e%{name}-data/voices/af
-%{_datadir}/e%{name}-data/voices/default
-%{_datadir}/e%{name}-data/voices/eo
-%{_datadir}/e%{name}-data/voices/de
-%{_datadir}/e%{name}-data/voices/el
+%{_datadir}/e%{name}-data/voices/ru
 %dir %{_datadir}/e%{name}-data/soundicons
 %{_datadir}/e%{name}-data/af_dict
+%{_datadir}/e%{name}-data/config
+%{_datadir}/e%{name}-data/cy_dict
 %{_datadir}/e%{name}-data/de_dict
 %{_datadir}/e%{name}-data/en_dict
 %{_datadir}/e%{name}-data/eo_dict
+%{_datadir}/e%{name}-data/el_dict
 %{_datadir}/e%{name}-data/es_dict
 %{_datadir}/e%{name}-data/it_dict
 %{_datadir}/e%{name}-data/phondata
 %{_datadir}/e%{name}-data/phonindex
 %{_datadir}/e%{name}-data/phontab
-%{_datadir}/e%{name}-data/config
 %{_datadir}/e%{name}-data/pl_dict
-%{_datadir}/e%{name}-data/el_dict
+%{_datadir}/e%{name}-data/ru_dict
+
+%files libs
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_includedir}/*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
+%{_libdir}/lib*.la
+
+%if %{with static_libs}
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/lib*.a
+%endif
This page took 0.035847 seconds and 4 git commands to generate.