aa12d736da24ec190fb604a490a3f07df3e29d7b
[packages/espeak.git] / espeak.spec
1 Summary:        eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
2 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
3 Name:           espeak
4 Version:        1.38
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
9 # Source0-md5:  d599acc68372d189e23c3add4bbb0ff0
10 URL:            http://espeak.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  libstdc++-devel
12 BuildRequires:  portaudio-devel >= 19
13 BuildRequires:  unzip
14 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
15 Obsoletes:      speak
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20 languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21 different synthesis method from other open source TTS engines, and
22 sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23 find the articulation clearer and easier to listen to for long
24 periods.
25 - It can run as a command line program to speak text from a file or
26   from stdin. A library version is also available (isn't available in
27   this package).
28 - Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29 - Can produce speech output as a WAV file.
30 - SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31   and also HTML.
32 - Compact size. The program and its data, including several languages,
33   totals about 420 kbytes.
34 - Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35   front end for another speech synthesis engine.
36 - Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
37   language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
38   these or other languages is welcomed.
39 - Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40 - Written in C++.
41
42 It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43 as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44 which has been selected into the clipboard, or directly from the
45 Konquerer browser or the Kate editor.
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
49 języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
50 metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
51 trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
52 uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
53 dłuższą metę.
54
55 - Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56   pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
57   postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
58 - Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59 - Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60 - Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
61   Language) oraz HTML.
62 - Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63   mieszczą się w około 420kB.
64 - Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
65   zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
66 - Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
67   dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
68   zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
69   języki ojczyste.
70 - Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
71   danych dla fonemów.
72 - Napisany w C++.
73
74 Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
75 KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
76 może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
77 bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
78
79 %package libs
80 Summary:        eSpeak shared libraries
81 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki
82 Group:          Libraries
83 Obsoletes:      speak-libs
84
85 %description libs
86 eSpeak shared libraries.
87
88 %description libs -l pl.UTF-8
89 eSpeak - biblioteki dzielone.
90
91 %package devel
92 Summary:        eSpeak - development files
93 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - pliki dla programistów
94 Group:          Development/Libraries
95 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
96
97 %description devel
98 eSpeak - development files.
99
100 %description devel -l pl.UTF-8
101 eSpeak - pliki dla programistów.
102
103 %package static
104 Summary:        eSpeak - static libraries
105 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki statyczne
106 Group:          Development/Libraries
107 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
108
109 %description static
110 eSpeak - static libraries.
111
112 %description static -l pl.UTF-8
113 eSpeak - biblioteki statyczne.
114
115 %prep
116 %setup -q -n %{name}-%{version}-source
117 # remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
118 rm -f src/portaudio{18,19,}.h
119
120 %ifarch sparc64
121 sed -i -e 's/-fpic/-fPIC/g' src/Makefile
122 %endif
123
124 %build
125 %{__make} -C src \
126         CXX="%{__cxx}" \
127         CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
128
129 %install
130 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
132 %{__make} -C src install \
133         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
134         LIBDIR="%{_libdir}"
135
136 %clean
137 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
138
139 %post   libs -p /sbin/ldconfig
140 %postun libs -p /sbin/ldconfig
141
142 %files
143 %defattr(644,root,root,755)
144 %doc ChangeLog ReadMe docs
145 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
146 %dir %{_datadir}/%{name}-data
147 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
148 %{_datadir}/%{name}-data/voices/af
149 %{_datadir}/%{name}-data/voices/bs
150 %{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
151 %{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
152 %{_datadir}/%{name}-data/voices/de
153 %{_datadir}/%{name}-data/voices/default
154 %{_datadir}/%{name}-data/voices/el
155 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
156 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
157 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
158 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
159 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
160 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
161 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
162 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wi
163 %{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
164 %{_datadir}/%{name}-data/voices/es
165 %{_datadir}/%{name}-data/voices/es-la
166 %{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
167 %{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
168 %{_datadir}/%{name}-data/voices/fr-be
169 %{_datadir}/%{name}-data/voices/grc
170 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
171 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
172 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
173 %{_datadir}/%{name}-data/voices/id
174 %{_datadir}/%{name}-data/voices/is
175 %{_datadir}/%{name}-data/voices/it
176 %{_datadir}/%{name}-data/voices/jbo
177 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ku
178 %{_datadir}/%{name}-data/voices/la
179 %{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
180 %{_datadir}/%{name}-data/voices/no
181 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
182 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
183 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
184 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
185 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
186 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
187 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sr
188 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
189 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
190 %{_datadir}/%{name}-data/voices/tr
191 %{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
192 %{_datadir}/%{name}-data/tr_dict
193 %{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
194 %{_datadir}/%{name}-data/voices/zh
195 %{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
196 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
197 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
198 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
199 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
200 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
201 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
202 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
203 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
204 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
205 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6
206 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6-grc
207 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
208 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
209 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
210 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
211 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
212 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
213 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2
214 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2-en
215 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
216 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
217 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
218 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
219 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
220 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
221 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
222 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
223 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
224 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
225 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
226 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
227 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
228 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
229 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
230 %dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
231 %{_datadir}/%{name}-data/af_dict
232 %{_datadir}/%{name}-data/config
233 %{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
234 %{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
235 %{_datadir}/%{name}-data/la_dict
236 %{_datadir}/%{name}-data/de_dict
237 %{_datadir}/%{name}-data/en_dict
238 %{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
239 %{_datadir}/%{name}-data/el_dict
240 %{_datadir}/%{name}-data/es_dict
241 %{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
242 %{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
243 %{_datadir}/%{name}-data/grc_dict
244 %{_datadir}/%{name}-data/hbs_dict
245 %{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
246 %{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
247 %{_datadir}/%{name}-data/id_dict
248 %{_datadir}/%{name}-data/is_dict
249 %{_datadir}/%{name}-data/it_dict
250 %{_datadir}/%{name}-data/jbo_dict
251 %{_datadir}/%{name}-data/ku_dict
252 %{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
253 %{_datadir}/%{name}-data/no_dict
254 %{_datadir}/%{name}-data/phondata
255 %{_datadir}/%{name}-data/phonindex
256 %{_datadir}/%{name}-data/phontab
257 %{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
258 %{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
259 %{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
260 %{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
261 %{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
262 %{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
263 %{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
264 #%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
265 %{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
266 %{_datadir}/%{name}-data/zh_dict
267 %{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
268 %dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
269 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
270 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
271 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
272 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
273 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
274 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de6_phtrans
275 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
276 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/es4_phtrans
277 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/es_phtrans
278 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
279 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/gr2_phtrans
280 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/grc-de6_phtrans
281 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
282 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/id1_phtrans
283 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/in1_phtrans
284 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/it3_phtrans
285 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/la1_phtrans
286 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
287 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
288 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
289 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
290 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv2_phtrans
291 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
292 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
293 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de2_phtrans
294 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ptbr4_phtrans
295 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ptbr_phtrans
296 %{_datadir}/%{name}-data/mk_dict
297 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
298 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/croak
299 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f1
300 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f2
301 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f3
302 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f4
303 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m1
304 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m2
305 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m3
306 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m4
307 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m5
308 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m6
309 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/whisper
310 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-br1
311 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-br3
312 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-br4
313 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de2
314 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-es1
315 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-es2
316 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-id1
317 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it3
318 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it4
319 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-la1
320 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mk
321 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ta
322
323 %files libs
324 %defattr(644,root,root,755)
325 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
326 %ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
327
328 %files devel
329 %defattr(644,root,root,755)
330 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
331 %{_includedir}/*
332
333 %files static
334 %defattr(644,root,root,755)
335 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.051264 seconds and 2 git commands to generate.