- up to 1.26
[packages/espeak.git] / espeak.spec
1 Summary:        eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
2 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
3 Name:           espeak
4 Version:        1.26
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
9 # Source0-md5:  fa29ac3c24df96925b4df98f3f19e2be
10 URL:            http://espeak.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  libstdc++-devel
12 BuildRequires:  portaudio-devel >= 19
13 BuildRequires:  unzip
14 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
15 Obsoletes:      speak
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20 languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21 different synthesis method from other open source TTS engines, and
22 sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23 find the articulation clearer and easier to listen to for long
24 periods.
25 - It can run as a command line program to speak text from a file or
26   from stdin. A library version is also available (isn't available in
27   this package).
28 - Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29 - Can produce speech output as a WAV file.
30 - SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31   and also HTML.
32 - Compact size. The program and its data, including several languages,
33   totals about 420 kbytes.
34 - Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35   front end for another speech synthesis engine.
36 - Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
37   language) in varying stages of progress. Help from native speakers
38   for these or other languages is welcomed.
39 - Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40 - Written in C++.
41
42 It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43 as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44 which has been selected into the clipboard, or directly from the
45 Konquerer browser or the Kate editor.
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
49 języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej metody
50 syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi trochę
51 inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor uważa tę
52 wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na dłuższą metę.
53
54 - Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
55   pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
56   postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
57 - Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
58 - Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
59 - Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
60   Language)  oraz HTML.
61 - Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
62   mieszczą się w około 420kB.
63 - Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być zaadaptowany
64   jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
65 - Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
66   dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium zaawansowania.
67   Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to języki ojczyste.
68 - Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
69   danych dla fonemów.
70 - Napisany w C++.
71
72 Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
73 KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
74 może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
75 bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
76
77 %package libs
78 Summary:        eSpeak shared libraries
79 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki
80 Group:          Libraries
81 Obsoletes:      speak-libs
82
83 %description libs
84 eSpeak shared libraries.
85
86 %description libs -l pl.UTF-8
87 eSpeak - biblioteki dzielone.
88
89 %package devel
90 Summary:        eSpeak - development files
91 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - pliki dla programistów
92 Group:          Development/Libraries
93 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
94
95 %description devel
96 eSpeak - development files.
97
98 %description devel -l pl.UTF-8
99 eSpeak - pliki dla programistów.
100
101 %package static
102 Summary:        eSpeak - static libraries
103 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki statyczne
104 Group:          Development/Libraries
105 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
106
107 %description static
108 eSpeak - static libraries.
109
110 %description static -l pl.UTF-8
111 eSpeak - biblioteki statyczne.
112
113 %prep
114 %setup -q -n %{name}-%{version}-source
115 # remove pernicious headers to avoid using them during build instead of /usr/include/portaudio.h system header
116 rm -f src/portaudio{18,19,}.h
117
118 %build
119 %{__make} -C src \
120         CXX="%{__cxx}" \
121         CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
122
123 %install
124 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
125
126 %{__make} -C src install \
127         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
128         LIBDIR="%{_libdir}"
129
130 %clean
131 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
132
133 %post   libs -p /sbin/ldconfig
134 %postun libs -p /sbin/ldconfig
135
136 %files
137 %defattr(644,root,root,755)
138 %doc ChangeLog ReadMe docs
139 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
140 %dir %{_datadir}/%{name}-data
141 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
142 %{_datadir}/%{name}-data/voices/af
143 %{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
144 %{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
145 %{_datadir}/%{name}-data/voices/de
146 %{_datadir}/%{name}-data/voices/default
147 %{_datadir}/%{name}-data/voices/el
148 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
149 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
150 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
151 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
152 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
153 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
154 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-croak
155 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
156 %{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
157 %{_datadir}/%{name}-data/voices/es
158 %{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
159 %{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
160 #%%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr-ca
161 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
162 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
163 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
164 %{_datadir}/%{name}-data/voices/it
165 %{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
166 %{_datadir}/%{name}-data/voices/no
167 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
168 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
169 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
170 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
171 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
172 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
173 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
174 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
175 %{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
176 %{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
177 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
178 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
179 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
180 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
181 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
182 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
183 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
184 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
185 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
186 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
187 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
188 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
189 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
190 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
191 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
192 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
193 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
194 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
195 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
196 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
197 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
198 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
199 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
200 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
201 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
202 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
203 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
204 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
205 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
206 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
207 %dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
208 %{_datadir}/%{name}-data/af_dict
209 %{_datadir}/%{name}-data/config
210 %{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
211 %{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
212 %{_datadir}/%{name}-data/de_dict
213 %{_datadir}/%{name}-data/en_dict
214 %{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
215 %{_datadir}/%{name}-data/el_dict
216 %{_datadir}/%{name}-data/es_dict
217 %{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
218 %{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
219 %{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
220 %{_datadir}/%{name}-data/hr_dict
221 %{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
222 %{_datadir}/%{name}-data/it_dict
223 %{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
224 %{_datadir}/%{name}-data/no_dict
225 %{_datadir}/%{name}-data/phondata
226 %{_datadir}/%{name}-data/phonindex
227 %{_datadir}/%{name}-data/phontab
228 %{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
229 %{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
230 %{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
231 %{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
232 %{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
233 %{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
234 %{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
235 %{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
236 %{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
237 %dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
238 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
239 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
240 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
241 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
242 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
243 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de5_phtrans
244 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
245 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
246 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
247 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
248 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
249 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
250 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
251 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
252 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
253 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
254 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant1
255 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant11
256 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant12
257 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant13
258 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant14
259 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant2
260 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant3
261 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant4
262 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant5
263 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant6
264
265 %files libs
266 %defattr(644,root,root,755)
267 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
268 %ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
269
270 %files devel
271 %defattr(644,root,root,755)
272 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
273 %{_includedir}/*
274
275 %files static
276 %defattr(644,root,root,755)
277 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.052807 seconds and 3 git commands to generate.