7dde990150dad1890b78ad08ae46e1b20461d1b8
[packages/espeak.git] / espeak.spec
1 Summary:        eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
2 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
3 Name:           espeak
4 Version:        1.46.02
5 Release:        2
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications
8 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
9 # Source0-md5:  84e8e44562f05a3afc5427218afc8af1
10 URL:            http://espeak.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  libstdc++-devel
12 BuildRequires:  portaudio-devel >= 19
13 BuildRequires:  unzip
14 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
15 Obsoletes:      speak
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20 languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21 different synthesis method from other open source TTS engines, and
22 sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23 find the articulation clearer and easier to listen to for long
24 periods.
25 - It can run as a command line program to speak text from a file or
26   from stdin. A library version is also available (isn't available in
27   this package).
28 - Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29 - Can produce speech output as a WAV file.
30 - SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31   and also HTML.
32 - Compact size. The program and its data, including several languages,
33   totals about 420 kbytes.
34 - Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35   front end for another speech synthesis engine.
36 - Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
37   language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
38   these or other languages is welcomed.
39 - Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40 - Written in C++.
41
42 It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43 as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44 which has been selected into the clipboard, or directly from the
45 Konquerer browser or the Kate editor.
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
49 języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
50 metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
51 trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
52 uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
53 dłuższą metę.
54
55 - Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56   pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
57   postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
58 - Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59 - Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60 - Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
61   Language) oraz HTML.
62 - Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63   mieszczą się w około 420kB.
64 - Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
65   zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
66 - Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
67   dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
68   zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
69   języki ojczyste.
70 - Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
71   danych dla fonemów.
72 - Napisany w C++.
73
74 Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
75 KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
76 może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
77 bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
78
79 %package libs
80 Summary:        eSpeak shared libraries
81 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki
82 Group:          Libraries
83 Obsoletes:      speak-libs
84
85 %description libs
86 eSpeak shared libraries.
87
88 %description libs -l pl.UTF-8
89 eSpeak - biblioteki dzielone.
90
91 %package devel
92 Summary:        eSpeak - development files
93 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - pliki dla programistów
94 Group:          Development/Libraries
95 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
96
97 %description devel
98 eSpeak - development files.
99
100 %description devel -l pl.UTF-8
101 eSpeak - pliki dla programistów.
102
103 %package static
104 Summary:        eSpeak - static libraries
105 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki statyczne
106 Group:          Development/Libraries
107 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
108
109 %description static
110 eSpeak - static libraries.
111
112 %description static -l pl.UTF-8
113 eSpeak - biblioteki statyczne.
114
115 %prep
116 %setup -q -n %{name}-%{version}-source
117 # remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
118 %{__rm} src/portaudio{18,19,}.h
119
120 %ifarch sparc64
121 sed -i -e 's/-fpic/-fPIC/g' src/Makefile
122 %endif
123
124 %build
125 %{__make} -C src \
126         CXX="%{__cxx}" \
127         CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
128
129 %install
130 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
132 %{__make} -C src install \
133         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
134         LIBDIR="%{_libdir}"
135
136 %clean
137 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
138
139 %post   libs -p /sbin/ldconfig
140 %postun libs -p /sbin/ldconfig
141
142 %files
143 %defattr(644,root,root,755)
144 %doc ChangeLog.txt ReadMe docs
145 %attr(755,root,root) %{_bindir}/espeak
146 %{_datadir}/%{name}-data
147
148 %files libs
149 %defattr(644,root,root,755)
150 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libespeak.so.*.*.*
151 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libespeak.so.1
152
153 %files devel
154 %defattr(644,root,root,755)
155 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libespeak.so
156 %{_includedir}/espeak
157
158 %files static
159 %defattr(644,root,root,755)
160 %{_libdir}/libespeak.a
This page took 0.140382 seconds and 2 git commands to generate.