430a52ffa2f0265a22cb1006cada4eb575dc50aa
[packages/espeak.git] / espeak.spec
1 Summary:        eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
2 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
3 Name:           espeak
4 Version:        1.31
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
9 # Source0-md5:  e11f04354af42677729b0f22ce891d71
10 URL:            http://espeak.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  libstdc++-devel
12 BuildRequires:  portaudio-devel >= 19
13 BuildRequires:  unzip
14 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
15 Obsoletes:      speak
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20 languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21 different synthesis method from other open source TTS engines, and
22 sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23 find the articulation clearer and easier to listen to for long
24 periods.
25 - It can run as a command line program to speak text from a file or
26   from stdin. A library version is also available (isn't available in
27   this package).
28 - Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29 - Can produce speech output as a WAV file.
30 - SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31   and also HTML.
32 - Compact size. The program and its data, including several languages,
33   totals about 420 kbytes.
34 - Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35   front end for another speech synthesis engine.
36 - Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
37   language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
38   these or other languages is welcomed.
39 - Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40 - Written in C++.
41
42 It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43 as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44 which has been selected into the clipboard, or directly from the
45 Konquerer browser or the Kate editor.
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
49 języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
50 metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
51 trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
52 uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
53 dłuższą metę.
54
55 - Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56   pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
57   postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
58 - Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59 - Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60 - Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
61   Language) oraz HTML.
62 - Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63   mieszczą się w około 420kB.
64 - Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
65   zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
66 - Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
67   dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
68   zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
69   języki ojczyste.
70 - Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
71   danych dla fonemów.
72 - Napisany w C++.
73
74 Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
75 KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
76 może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
77 bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
78
79 %package libs
80 Summary:        eSpeak shared libraries
81 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki
82 Group:          Libraries
83 Obsoletes:      speak-libs
84
85 %description libs
86 eSpeak shared libraries.
87
88 %description libs -l pl.UTF-8
89 eSpeak - biblioteki dzielone.
90
91 %package devel
92 Summary:        eSpeak - development files
93 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - pliki dla programistów
94 Group:          Development/Libraries
95 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
96
97 %description devel
98 eSpeak - development files.
99
100 %description devel -l pl.UTF-8
101 eSpeak - pliki dla programistów.
102
103 %package static
104 Summary:        eSpeak - static libraries
105 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki statyczne
106 Group:          Development/Libraries
107 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
108
109 %description static
110 eSpeak - static libraries.
111
112 %description static -l pl.UTF-8
113 eSpeak - biblioteki statyczne.
114
115 %prep
116 %setup -q -n %{name}-%{version}-source
117 # remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
118 rm -f src/portaudio{18,19,}.h
119
120 %ifarch sparc64
121 sed -i -e 's/-fpic/-fPIC/g' src/Makefile
122 %endif
123
124 %build
125 %{__make} -C src \
126         CXX="%{__cxx}" \
127         CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
128
129 %install
130 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
132 %{__make} -C src install \
133         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
134         LIBDIR="%{_libdir}"
135
136 %clean
137 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
138
139 %post   libs -p /sbin/ldconfig
140 %postun libs -p /sbin/ldconfig
141
142 %files
143 %defattr(644,root,root,755)
144 %doc ChangeLog ReadMe docs
145 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
146 %dir %{_datadir}/%{name}-data
147 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
148 %{_datadir}/%{name}-data/voices/af
149 %{_datadir}/%{name}-data/voices/bs
150 %{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
151 %{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
152 %{_datadir}/%{name}-data/voices/de
153 %{_datadir}/%{name}-data/voices/default
154 %{_datadir}/%{name}-data/voices/el
155 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
156 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
157 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
158 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
159 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
160 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
161 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
162 %{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wi
163 %{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
164 %{_datadir}/%{name}-data/voices/es
165 %{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
166 %{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
167 %{_datadir}/%{name}-data/voices/grc
168 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
169 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
170 %{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
171 %{_datadir}/%{name}-data/voices/is
172 %{_datadir}/%{name}-data/voices/it
173 %{_datadir}/%{name}-data/voices/jbo
174 %{_datadir}/%{name}-data/voices/la
175 %{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
176 %{_datadir}/%{name}-data/voices/no
177 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
178 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
179 %{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
180 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
181 %{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
182 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
183 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sr
184 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
185 %{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
186 #%{_datadir}/%{name}-data/voices/ta
187 %{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
188 %{_datadir}/%{name}-data/voices/zh
189 %{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
190 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
191 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
192 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
193 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
194 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
195 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
196 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
197 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
198 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
199 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6
200 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6-grc
201 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
202 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
203 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
204 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
205 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
206 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
207 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2
208 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2-en
209 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
210 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
211 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
212 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
213 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
214 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
215 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
216 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
217 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
218 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
219 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
220 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
221 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
222 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
223 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
224 %dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
225 %{_datadir}/%{name}-data/af_dict
226 %{_datadir}/%{name}-data/config
227 %{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
228 %{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
229 %{_datadir}/%{name}-data/la_dict
230 %{_datadir}/%{name}-data/de_dict
231 %{_datadir}/%{name}-data/en_dict
232 %{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
233 %{_datadir}/%{name}-data/el_dict
234 %{_datadir}/%{name}-data/es_dict
235 %{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
236 %{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
237 %{_datadir}/%{name}-data/grc_dict
238 %{_datadir}/%{name}-data/hbs_dict
239 %{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
240 %{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
241 %{_datadir}/%{name}-data/is_dict
242 %{_datadir}/%{name}-data/it_dict
243 %{_datadir}/%{name}-data/jbo_dict
244 %{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
245 %{_datadir}/%{name}-data/no_dict
246 %{_datadir}/%{name}-data/phondata
247 %{_datadir}/%{name}-data/phonindex
248 %{_datadir}/%{name}-data/phontab
249 %{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
250 %{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
251 %{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
252 %{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
253 %{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
254 %{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
255 %{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
256 #%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
257 %{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
258 %{_datadir}/%{name}-data/zh_dict
259 %{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
260 %dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
261 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
262 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
263 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
264 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
265 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
266 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de6_phtrans
267 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
268 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
269 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/gr2_phtrans
270 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/grc-de6_phtrans
271 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
272 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/it3_phtrans
273 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/la1_phtrans
274 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
275 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
276 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
277 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
278 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv2_phtrans
279 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
280 %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
281 %{_datadir}/%{name}-data/mk_dict
282 %dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
283 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/croak
284 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f1
285 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f2
286 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f3
287 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f4
288 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m1
289 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m2
290 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m3
291 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m4
292 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m5
293 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m6
294 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/test
295 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/wisper
296 %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/whisper
297 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it3
298 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it4
299 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-la1
300 %{_datadir}/%{name}-data/voices/mk
301
302 %files libs
303 %defattr(644,root,root,755)
304 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
305 %ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
306
307 %files devel
308 %defattr(644,root,root,755)
309 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
310 %{_includedir}/*
311
312 %files static
313 %defattr(644,root,root,755)
314 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.060505 seconds and 2 git commands to generate.