- updated to 1.48.04 (GPL v3 now)
[packages/espeak.git] / espeak.spec
1 Summary:        eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
2 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
3 Name:           espeak
4 Version:        1.48.04
5 Release:        1
6 License:        GPL v3+
7 Group:          Applications/Sound
8 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
9 # Source0-md5:  cadd7482eaafe9239546bdc09fa244c3
10 URL:            http://espeak.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  libstdc++-devel
12 BuildRequires:  portaudio-devel >= 19
13 BuildRequires:  pulseaudio-devel
14 BuildRequires:  unzip
15 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
16 Obsoletes:      speak
17 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19 %description
20 eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
21 languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
22 different synthesis method from other open source TTS engines, and
23 sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
24 find the articulation clearer and easier to listen to for long
25 periods.
26 - It can run as a command line program to speak text from a file or
27   from stdin. A library version is also available (isn't available in
28   this package).
29 - Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
30 - Can produce speech output as a WAV file.
31 - SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
32   and also HTML.
33 - Compact size. The program and its data, including several languages,
34   totals about 420 kbytes.
35 - Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
36   front end for another speech synthesis engine.
37 - Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
38   language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
39   these or other languages is welcomed.
40 - Development tools available for producing and tuning phoneme data.
41 - Written in C++.
42
43 It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
44 as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
45 which has been selected into the clipboard, or directly from the
46 Konquerer browser or the Kate editor.
47
48 %description -l pl.UTF-8
49 eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
50 języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
51 metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
52 trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
53 uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
54 dłuższą metę.
55
56 - Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
57   pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
58   postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
59 - Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
60 - Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
61 - Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
62   Language) oraz HTML.
63 - Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
64   mieszczą się w około 420kB.
65 - Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
66   zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
67 - Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
68   dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
69   zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
70   języki ojczyste.
71 - Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
72   danych dla fonemów.
73 - Napisany w C++.
74
75 Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
76 KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
77 może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
78 bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
79
80 %package libs
81 Summary:        eSpeak shared libraries
82 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki
83 Group:          Libraries
84 Obsoletes:      speak-libs
85
86 %description libs
87 eSpeak shared libraries.
88
89 %description libs -l pl.UTF-8
90 eSpeak - biblioteki dzielone.
91
92 %package devel
93 Summary:        eSpeak - development files
94 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - pliki dla programistów
95 Group:          Development/Libraries
96 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
97
98 %description devel
99 eSpeak - development files.
100
101 %description devel -l pl.UTF-8
102 eSpeak - pliki dla programistów.
103
104 %package static
105 Summary:        eSpeak - static libraries
106 Summary(pl.UTF-8):      eSpeak - biblioteki statyczne
107 Group:          Development/Libraries
108 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
109
110 %description static
111 eSpeak - static libraries.
112
113 %description static -l pl.UTF-8
114 eSpeak - biblioteki statyczne.
115
116 %prep
117 %setup -q -n %{name}-%{version}-source
118 # remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
119 %{__rm} src/portaudio{18,19,}.h
120
121 %ifarch sparc64
122 sed -i -e 's/-fpic/-fPIC/g' src/Makefile
123 %endif
124
125 %build
126 %{__make} -C src \
127         CXX="%{__cxx}" \
128         CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
129         AUDIO=runtime
130
131 %install
132 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
133
134 %{__make} -C src install \
135         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
136         LIBDIR="%{_libdir}"
137
138 %clean
139 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
140
141 %post   libs -p /sbin/ldconfig
142 %postun libs -p /sbin/ldconfig
143
144 %files
145 %defattr(644,root,root,755)
146 %doc ChangeLog.txt ReadMe docs
147 %attr(755,root,root) %{_bindir}/espeak
148 %{_datadir}/%{name}-data
149
150 %files libs
151 %defattr(644,root,root,755)
152 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libespeak.so.*.*.*
153 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libespeak.so.1
154
155 %files devel
156 %defattr(644,root,root,755)
157 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libespeak.so
158 %{_includedir}/espeak
159
160 %files static
161 %defattr(644,root,root,755)
162 %{_libdir}/libespeak.a
This page took 0.114156 seconds and 3 git commands to generate.