- unify %attr() %ghost order
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
71b39924 4Version: 1.38
25a992f0 5Release: 1
dfcfa722 6License: GPL v2
7Group: Applications
8Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
71b39924 9# Source0-md5: d599acc68372d189e23c3add4bbb0ff0
dfcfa722 10URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 11BuildRequires: libstdc++-devel
12BuildRequires: portaudio-devel >= 19
13BuildRequires: unzip
a84aa1f3 14Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 15Obsoletes: speak
dfcfa722 16BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18%description
19eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21different synthesis method from other open source TTS engines, and
22sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23find the articulation clearer and easier to listen to for long
24periods.
25- It can run as a command line program to speak text from a file or
26 from stdin. A library version is also available (isn't available in
27 this package).
28- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29- Can produce speech output as a WAV file.
30- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31 and also HTML.
32- Compact size. The program and its data, including several languages,
33 totals about 420 kbytes.
34- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 36- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
21f387ee 37 language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
38 these or other languages is welcomed.
dfcfa722 39- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40- Written in C++.
41
42It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44which has been selected into the clipboard, or directly from the
45Konquerer browser or the Kate editor.
46
819d3063 47%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 48eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
21f387ee 49języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
50metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
51trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
52uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
53dłuższą metę.
69cdaf2f 54
819d3063
JR
55- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 57 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
58- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
21f387ee 61 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
62- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63 mieszczą się w około 420kB.
21f387ee 64- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
65 zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
819d3063 66- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
21f387ee 67 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
68 zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
69 języki ojczyste.
819d3063
JR
70- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
71 danych dla fonemów.
69cdaf2f 72- Napisany w C++.
dfcfa722 73
819d3063
JR
74Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
75KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
76może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
77bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 78
a84aa1f3 79%package libs
85396d28 80Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 81Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 82Group: Libraries
7d8b0ac3 83Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 84
85%description libs
86eSpeak shared libraries.
87
819d3063 88%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 89eSpeak - biblioteki dzielone.
90
91%package devel
92Summary: eSpeak - development files
fc147310 93Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 94Group: Development/Libraries
a84aa1f3 95Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
96
97%description devel
98eSpeak - development files.
99
819d3063
JR
100%description devel -l pl.UTF-8
101eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 102
103%package static
104Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 105Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 106Group: Development/Libraries
a84aa1f3 107Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
108
109%description static
110eSpeak - static libraries.
111
819d3063 112%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 113eSpeak - biblioteki statyczne.
114
dfcfa722 115%prep
116%setup -q -n %{name}-%{version}-source
21f387ee 117# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
dfcfa722 118rm -f src/portaudio{18,19,}.h
119
339b9ee8 120%ifarch sparc64
121sed -i -e 's/-fpic/-fPIC/g' src/Makefile
122%endif
123
dfcfa722 124%build
1a9c4de1 125%{__make} -C src \
d6b6f694 126 CXX="%{__cxx}" \
127 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
dfcfa722 128
129%install
130rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
1a9c4de1 132%{__make} -C src install \
d6b6f694 133 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
134 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 135
136%clean
137rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
138
1a9c4de1
JB
139%post libs -p /sbin/ldconfig
140%postun libs -p /sbin/ldconfig
a84aa1f3 141
dfcfa722 142%files
143%defattr(644,root,root,755)
144%doc ChangeLog ReadMe docs
145%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 146%dir %{_datadir}/%{name}-data
147%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
7d8b0ac3 148%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
25a992f0 149%{_datadir}/%{name}-data/voices/bs
9035dd28 150%{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
7d8b0ac3 151%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
152%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
153%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
154%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
9035dd28 155%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7d8b0ac3 156%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 157%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
158%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
9035dd28 159%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
431a1c51 160%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 161%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
21f387ee 162%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wi
7d8b0ac3 163%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
164%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
40b2292d 165%{_datadir}/%{name}-data/voices/es-la
7d8b0ac3 166%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 167%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
71b39924 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr-be
21f387ee 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/grc
431a1c51 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
d6b6f694 171%{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
172%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
40b2292d 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/id
ec09a5a2 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/is
7d8b0ac3 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
880d7e7a 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/jbo
40b2292d 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/ku
25a992f0 178%{_datadir}/%{name}-data/voices/la
b838347d 179%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 180%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 181%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 182%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
9035dd28 183%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
431a1c51 184%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 185%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
9035dd28 186%{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
21f387ee 187%{_datadir}/%{name}-data/voices/sr
431a1c51 188%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 189%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
40b2292d 190%{_datadir}/%{name}-data/voices/tr
191%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
192%{_datadir}/%{name}-data/tr_dict
431a1c51 193%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
21f387ee 194%{_datadir}/%{name}-data/voices/zh
9035dd28 195%{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
196%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
197%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
198%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
d6b6f694 199%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
9035dd28 200%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
201%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
d6b6f694 202%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
9035dd28 203%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
d6b6f694 204%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
21f387ee 205%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6
206%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6-grc
8f9f684f 207%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
9035dd28 208%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
209%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
210%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
211%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
212%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
ec09a5a2 213%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2
214%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2-en
d6b6f694 215%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
216%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
9035dd28 217%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
218%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
219%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
220%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
221%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
222%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
223%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
224%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
225%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
226%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
227%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
228%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
229%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
7d8b0ac3 230%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
231%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
232%{_datadir}/%{name}-data/config
9035dd28 233%{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
7d8b0ac3 234%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
25a992f0 235%{_datadir}/%{name}-data/la_dict
7d8b0ac3 236%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
237%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
238%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
239%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
240%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
241%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 242%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
21f387ee 243%{_datadir}/%{name}-data/grc_dict
244%{_datadir}/%{name}-data/hbs_dict
7852085c 245%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
246%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
40b2292d 247%{_datadir}/%{name}-data/id_dict
ec09a5a2 248%{_datadir}/%{name}-data/is_dict
7d8b0ac3 249%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
880d7e7a 250%{_datadir}/%{name}-data/jbo_dict
40b2292d 251%{_datadir}/%{name}-data/ku_dict
b838347d 252%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 253%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 254%{_datadir}/%{name}-data/phondata
255%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
256%{_datadir}/%{name}-data/phontab
257%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 258%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 259%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 260%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
9035dd28 261%{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
431a1c51 262%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 263%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
880d7e7a 264#%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
431a1c51 265%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
21f387ee 266%{_datadir}/%{name}-data/zh_dict
9035dd28 267%{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
268%dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
269%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
270%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
d6b6f694 271%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
9035dd28 272%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
273%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
21f387ee 274%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de6_phtrans
9035dd28 275%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
fea8dcc2 276%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/es4_phtrans
277%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/es_phtrans
9035dd28 278%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
ec09a5a2 279%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/gr2_phtrans
21f387ee 280%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/grc-de6_phtrans
d6b6f694 281%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
40b2292d 282%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/id1_phtrans
283%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/in1_phtrans
25a992f0 284%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/it3_phtrans
285%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/la1_phtrans
9035dd28 286%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
287%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
288%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
289%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
25a992f0 290%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv2_phtrans
9035dd28 291%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
25a992f0 292%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
71b39924 293%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de2_phtrans
294%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ptbr4_phtrans
295%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ptbr_phtrans
25a992f0 296%{_datadir}/%{name}-data/mk_dict
7d4f9645 297%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
25a992f0 298%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/croak
299%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f1
300%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f2
301%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f3
302%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f4
303%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m1
304%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m2
305%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m3
306%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m4
307%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m5
308%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m6
21f387ee 309%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/whisper
71b39924 310%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-br1
311%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-br3
312%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-br4
313%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de2
fea8dcc2 314%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-es1
315%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-es2
40b2292d 316%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-id1
25a992f0 317%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it3
318%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it4
319%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-la1
320%{_datadir}/%{name}-data/voices/mk
40b2292d 321%{_datadir}/%{name}-data/voices/ta
a84aa1f3 322
323%files libs
324%defattr(644,root,root,755)
325%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
e2a0b320 326%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
a84aa1f3 327
328%files devel
329%defattr(644,root,root,755)
a84aa1f3 330%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
1a9c4de1 331%{_includedir}/*
a84aa1f3 332
a84aa1f3 333%files static
334%defattr(644,root,root,755)
335%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.127656 seconds and 4 git commands to generate.