- up to 1.31
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
880d7e7a 4Version: 1.31
25a992f0 5Release: 1
dfcfa722 6License: GPL v2
7Group: Applications
8Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
880d7e7a 9# Source0-md5: e11f04354af42677729b0f22ce891d71
dfcfa722 10URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 11BuildRequires: libstdc++-devel
12BuildRequires: portaudio-devel >= 19
13BuildRequires: unzip
a84aa1f3 14Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 15Obsoletes: speak
dfcfa722 16BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18%description
19eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21different synthesis method from other open source TTS engines, and
22sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23find the articulation clearer and easier to listen to for long
24periods.
25- It can run as a command line program to speak text from a file or
26 from stdin. A library version is also available (isn't available in
27 this package).
28- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29- Can produce speech output as a WAV file.
30- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31 and also HTML.
32- Compact size. The program and its data, including several languages,
33 totals about 420 kbytes.
34- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 36- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
21f387ee 37 language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
38 these or other languages is welcomed.
dfcfa722 39- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40- Written in C++.
41
42It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44which has been selected into the clipboard, or directly from the
45Konquerer browser or the Kate editor.
46
819d3063 47%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 48eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
21f387ee 49języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
50metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
51trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
52uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
53dłuższą metę.
69cdaf2f 54
819d3063
JR
55- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 57 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
58- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
21f387ee 61 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
62- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63 mieszczą się w około 420kB.
21f387ee 64- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
65 zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
819d3063 66- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
21f387ee 67 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
68 zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
69 języki ojczyste.
819d3063
JR
70- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
71 danych dla fonemów.
69cdaf2f 72- Napisany w C++.
dfcfa722 73
819d3063
JR
74Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
75KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
76może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
77bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 78
a84aa1f3 79%package libs
85396d28 80Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 81Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 82Group: Libraries
7d8b0ac3 83Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 84
85%description libs
86eSpeak shared libraries.
87
819d3063 88%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 89eSpeak - biblioteki dzielone.
90
91%package devel
92Summary: eSpeak - development files
fc147310 93Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 94Group: Development/Libraries
a84aa1f3 95Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
96
97%description devel
98eSpeak - development files.
99
819d3063
JR
100%description devel -l pl.UTF-8
101eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 102
103%package static
104Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 105Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 106Group: Development/Libraries
a84aa1f3 107Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
108
109%description static
110eSpeak - static libraries.
111
819d3063 112%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 113eSpeak - biblioteki statyczne.
114
dfcfa722 115%prep
116%setup -q -n %{name}-%{version}-source
21f387ee 117# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
dfcfa722 118rm -f src/portaudio{18,19,}.h
119
120%build
1a9c4de1 121%{__make} -C src \
d6b6f694 122 CXX="%{__cxx}" \
123 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
dfcfa722 124
125%install
126rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
127
1a9c4de1 128%{__make} -C src install \
d6b6f694 129 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
130 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 131
132%clean
133rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
134
1a9c4de1
JB
135%post libs -p /sbin/ldconfig
136%postun libs -p /sbin/ldconfig
a84aa1f3 137
dfcfa722 138%files
139%defattr(644,root,root,755)
140%doc ChangeLog ReadMe docs
141%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 142%dir %{_datadir}/%{name}-data
143%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
7d8b0ac3 144%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
25a992f0 145%{_datadir}/%{name}-data/voices/bs
9035dd28 146%{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
7d8b0ac3 147%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
148%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
149%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
150%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
9035dd28 151%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7d8b0ac3 152%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 153%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
154%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
9035dd28 155%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
431a1c51 156%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 157%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
21f387ee 158%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wi
7d8b0ac3 159%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
160%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
161%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 162%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
21f387ee 163%{_datadir}/%{name}-data/voices/grc
431a1c51 164%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
d6b6f694 165%{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
166%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
ec09a5a2 167%{_datadir}/%{name}-data/voices/is
7d8b0ac3 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
880d7e7a 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/jbo
25a992f0 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/la
b838347d 171%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 172%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
9035dd28 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
431a1c51 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
9035dd28 178%{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
21f387ee 179%{_datadir}/%{name}-data/voices/sr
431a1c51 180%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 181%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
880d7e7a 182#%{_datadir}/%{name}-data/voices/ta
431a1c51 183%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
21f387ee 184%{_datadir}/%{name}-data/voices/zh
9035dd28 185%{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
186%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
187%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
188%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
d6b6f694 189%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
9035dd28 190%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
191%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
d6b6f694 192%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
9035dd28 193%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
d6b6f694 194%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
21f387ee 195%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6
196%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6-grc
8f9f684f 197%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
9035dd28 198%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
199%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
200%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
201%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
202%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
ec09a5a2 203%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2
204%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2-en
d6b6f694 205%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
206%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
9035dd28 207%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
208%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
209%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
210%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
211%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
212%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
213%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
214%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
215%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
216%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
217%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
218%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
219%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
7d8b0ac3 220%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
221%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
222%{_datadir}/%{name}-data/config
9035dd28 223%{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
7d8b0ac3 224%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
25a992f0 225%{_datadir}/%{name}-data/la_dict
7d8b0ac3 226%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
227%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
228%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
229%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
230%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
231%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 232%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
21f387ee 233%{_datadir}/%{name}-data/grc_dict
234%{_datadir}/%{name}-data/hbs_dict
7852085c 235%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
236%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
ec09a5a2 237%{_datadir}/%{name}-data/is_dict
7d8b0ac3 238%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
880d7e7a 239%{_datadir}/%{name}-data/jbo_dict
b838347d 240%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 241%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 242%{_datadir}/%{name}-data/phondata
243%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
244%{_datadir}/%{name}-data/phontab
245%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 246%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 247%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 248%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
9035dd28 249%{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
431a1c51 250%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 251%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
880d7e7a 252#%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
431a1c51 253%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
21f387ee 254%{_datadir}/%{name}-data/zh_dict
9035dd28 255%{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
256%dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
257%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
258%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
d6b6f694 259%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
9035dd28 260%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
261%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
21f387ee 262%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de6_phtrans
9035dd28 263%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
264%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
ec09a5a2 265%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/gr2_phtrans
21f387ee 266%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/grc-de6_phtrans
d6b6f694 267%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
25a992f0 268%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/it3_phtrans
269%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/la1_phtrans
9035dd28 270%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
271%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
272%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
273%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
25a992f0 274%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv2_phtrans
9035dd28 275%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
25a992f0 276%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
277%{_datadir}/%{name}-data/mk_dict
7d4f9645 278%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
25a992f0 279%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/croak
280%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f1
281%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f2
282%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f3
283%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f4
284%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m1
285%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m2
286%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m3
287%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m4
288%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m5
289%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m6
21f387ee 290%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/test
25a992f0 291%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/wisper
21f387ee 292%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/whisper
25a992f0 293%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it3
294%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it4
295%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-la1
296%{_datadir}/%{name}-data/voices/mk
a84aa1f3 297
298%files libs
299%defattr(644,root,root,755)
300%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
568d2c19 301%ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
a84aa1f3 302
303%files devel
304%defattr(644,root,root,755)
a84aa1f3 305%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
1a9c4de1 306%{_includedir}/*
a84aa1f3 307
a84aa1f3 308%files static
309%defattr(644,root,root,755)
310%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.138805 seconds and 4 git commands to generate.