- fix file name: number.c -> number.cpp (thnx to ethanak for spotting that)
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
a84aa1f3 1#
2# Conditional build:
3%bcond_without static_libs # don't build static libraries
4#
dfcfa722 5Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 6Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 7Name: espeak
7852085c 8Version: 1.21
9d05d88c 9Release: 1
dfcfa722 10License: GPL v2
11Group: Applications
12Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
7852085c 13# Source0-md5: 554bce374c5e86d2d886d030a5bcf16e
dfcfa722 14Patch0: %{name}-ac_am.patch
15URL: http://espeak.sourceforge.net/
16BuildRequires: autoconf
17BuildRequires: automake
18BuildRequires: libstdc++-devel
a84aa1f3 19BuildRequires: libtool
dfcfa722 20BuildRequires: portaudio-devel >= 19
21BuildRequires: unzip
a84aa1f3 22Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 23Obsoletes: speak
dfcfa722 24BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26%description
27eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
28languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
29different synthesis method from other open source TTS engines, and
30sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
31find the articulation clearer and easier to listen to for long
32periods.
33- It can run as a command line program to speak text from a file or
34 from stdin. A library version is also available (isn't available in
35 this package).
36- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
37- Can produce speech output as a WAV file.
38- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
39 and also HTML.
40- Compact size. The program and its data, including several languages,
41 totals about 420 kbytes.
42- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
43 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 44- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
8664447b 45 language) in varying stages of progress. Help from native speakers
46 for these or other languages is welcomed.
dfcfa722 47- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
48- Written in C++.
49
50It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
51as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
52which has been selected into the clipboard, or directly from the
53Konquerer browser or the Kate editor.
54
819d3063 55%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 56eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
819d3063
JR
57języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej metody
58syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi trochę
59inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor uważa tę
60wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na dłuższą metę.
69cdaf2f 61
819d3063
JR
62- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
63 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 64 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
65- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
66- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
67- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
69cdaf2f 68 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
69- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
70 mieszczą się w około 420kB.
71- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być zaadaptowany
72 jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
73- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
74 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium zaawansowania.
75 Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to języki ojczyste.
76- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
77 danych dla fonemów.
69cdaf2f 78- Napisany w C++.
dfcfa722 79
819d3063
JR
80Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
81KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
82może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
83bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 84
a84aa1f3 85%package libs
85396d28 86Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 87Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 88Group: Libraries
7d8b0ac3 89Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 90
91%description libs
92eSpeak shared libraries.
93
819d3063 94%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 95eSpeak - biblioteki dzielone.
96
97%package devel
98Summary: eSpeak - development files
fc147310 99Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 100Group: Development/Libraries
a84aa1f3 101Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
102
103%description devel
104eSpeak - development files.
105
819d3063
JR
106%description devel -l pl.UTF-8
107eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 108
109%package static
110Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 111Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 112Group: Development/Libraries
a84aa1f3 113Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
114
115%description static
116eSpeak - static libraries.
117
819d3063 118%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 119eSpeak - biblioteki statyczne.
120
dfcfa722 121%prep
122%setup -q -n %{name}-%{version}-source
2b3c2a38 123%patch0 -p1
dfcfa722 124# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of /usr/include/portaudio.h system header
125rm -f src/portaudio{18,19,}.h
126
127%build
a84aa1f3 128%{__libtoolize}
dfcfa722 129%{__aclocal}
130%{__autoconf}
131%{__autoheader}
132%{__automake}
a84aa1f3 133%configure \
134 --enable-static=%{?with_static_libs:yes}%{!?with_static_libs:no}
dfcfa722 135%{__make}
136
137%install
138rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
139
140%{__make} install \
141 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
142
143%clean
144rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
145
a84aa1f3 146%post libs -p /sbin/ldconfig
147%postun libs -p /sbin/ldconfig
148
dfcfa722 149%files
150%defattr(644,root,root,755)
151%doc ChangeLog ReadMe docs
152%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 153%dir %{_datadir}/%{name}-data
154%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
155%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7852085c 156
157
158
7d8b0ac3 159%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
160%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
161%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
162%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
163%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
7d8b0ac3 164%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 165%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
166%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
167%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-croak
7d8b0ac3 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
7d8b0ac3 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
171%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
172%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
7852085c 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
431a1c51 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
7d8b0ac3 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
b838347d 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 178%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 179%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 180%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
431a1c51 181%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 182%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
431a1c51 183%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 184%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
431a1c51 185%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
7d8b0ac3 186%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
187%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
188%{_datadir}/%{name}-data/config
189%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
190%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
191%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
192%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
193%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
194%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
195%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 196%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
197%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
198%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
7d8b0ac3 199%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
b838347d 200%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 201%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 202%{_datadir}/%{name}-data/phondata
203%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
204%{_datadir}/%{name}-data/phontab
205%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 206%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 207%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 208%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
431a1c51 209%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 210%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
431a1c51 211%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
7d4f9645 212%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
431a1c51 213%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant1
214%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant11
215%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant12
216%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant13
217%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant14
218%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant2
219%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant3
220%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant4
221%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant5
a84aa1f3 222
223%files libs
224%defattr(644,root,root,755)
225%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
226
227%files devel
228%defattr(644,root,root,755)
229%{_includedir}/*
230%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
231%{_libdir}/lib*.la
232
233%if %{with static_libs}
234%files static
235%defattr(644,root,root,755)
236%{_libdir}/lib*.a
237%endif
This page took 0.169703 seconds and 4 git commands to generate.