- up to 1.36
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
40b2292d 4Version: 1.36
25a992f0 5Release: 1
dfcfa722 6License: GPL v2
7Group: Applications
8Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
40b2292d 9# Source0-md5: df2ebbe3d771e21be7de4ba53d28a4b0
dfcfa722 10URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 11BuildRequires: libstdc++-devel
12BuildRequires: portaudio-devel >= 19
13BuildRequires: unzip
a84aa1f3 14Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 15Obsoletes: speak
dfcfa722 16BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18%description
19eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21different synthesis method from other open source TTS engines, and
22sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23find the articulation clearer and easier to listen to for long
24periods.
25- It can run as a command line program to speak text from a file or
26 from stdin. A library version is also available (isn't available in
27 this package).
28- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29- Can produce speech output as a WAV file.
30- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31 and also HTML.
32- Compact size. The program and its data, including several languages,
33 totals about 420 kbytes.
34- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 36- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
21f387ee 37 language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
38 these or other languages is welcomed.
dfcfa722 39- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40- Written in C++.
41
42It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44which has been selected into the clipboard, or directly from the
45Konquerer browser or the Kate editor.
46
819d3063 47%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 48eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
21f387ee 49języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
50metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
51trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
52uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
53dłuższą metę.
69cdaf2f 54
819d3063
JR
55- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 57 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
58- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
21f387ee 61 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
62- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63 mieszczą się w około 420kB.
21f387ee 64- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
65 zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
819d3063 66- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
21f387ee 67 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
68 zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
69 języki ojczyste.
819d3063
JR
70- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
71 danych dla fonemów.
69cdaf2f 72- Napisany w C++.
dfcfa722 73
819d3063
JR
74Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
75KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
76może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
77bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 78
a84aa1f3 79%package libs
85396d28 80Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 81Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 82Group: Libraries
7d8b0ac3 83Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 84
85%description libs
86eSpeak shared libraries.
87
819d3063 88%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 89eSpeak - biblioteki dzielone.
90
91%package devel
92Summary: eSpeak - development files
fc147310 93Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 94Group: Development/Libraries
a84aa1f3 95Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
96
97%description devel
98eSpeak - development files.
99
819d3063
JR
100%description devel -l pl.UTF-8
101eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 102
103%package static
104Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 105Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 106Group: Development/Libraries
a84aa1f3 107Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
108
109%description static
110eSpeak - static libraries.
111
819d3063 112%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 113eSpeak - biblioteki statyczne.
114
dfcfa722 115%prep
116%setup -q -n %{name}-%{version}-source
21f387ee 117# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
dfcfa722 118rm -f src/portaudio{18,19,}.h
119
339b9ee8 120%ifarch sparc64
121sed -i -e 's/-fpic/-fPIC/g' src/Makefile
122%endif
123
dfcfa722 124%build
1a9c4de1 125%{__make} -C src \
d6b6f694 126 CXX="%{__cxx}" \
127 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
dfcfa722 128
129%install
130rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
1a9c4de1 132%{__make} -C src install \
d6b6f694 133 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
134 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 135
136%clean
137rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
138
1a9c4de1
JB
139%post libs -p /sbin/ldconfig
140%postun libs -p /sbin/ldconfig
a84aa1f3 141
dfcfa722 142%files
143%defattr(644,root,root,755)
144%doc ChangeLog ReadMe docs
145%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 146%dir %{_datadir}/%{name}-data
147%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
7d8b0ac3 148%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
25a992f0 149%{_datadir}/%{name}-data/voices/bs
9035dd28 150%{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
7d8b0ac3 151%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
152%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
153%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
154%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
9035dd28 155%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7d8b0ac3 156%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 157%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
158%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
9035dd28 159%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
431a1c51 160%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 161%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
21f387ee 162%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wi
7d8b0ac3 163%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
164%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
40b2292d 165%{_datadir}/%{name}-data/voices/es-la
7d8b0ac3 166%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 167%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
21f387ee 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/grc
431a1c51 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
d6b6f694 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
171%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
40b2292d 172%{_datadir}/%{name}-data/voices/id
ec09a5a2 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/is
7d8b0ac3 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
880d7e7a 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/jbo
40b2292d 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/ku
25a992f0 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/la
b838347d 178%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 179%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 180%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 181%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
9035dd28 182%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
431a1c51 183%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 184%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
9035dd28 185%{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
21f387ee 186%{_datadir}/%{name}-data/voices/sr
431a1c51 187%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 188%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
40b2292d 189%{_datadir}/%{name}-data/voices/tr
190%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
191%{_datadir}/%{name}-data/tr_dict
431a1c51 192%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
21f387ee 193%{_datadir}/%{name}-data/voices/zh
9035dd28 194%{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
195%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
196%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
197%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
d6b6f694 198%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
9035dd28 199%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
200%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
d6b6f694 201%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
9035dd28 202%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
d6b6f694 203%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
21f387ee 204%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6
205%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6-grc
8f9f684f 206%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
9035dd28 207%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
208%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
209%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
210%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
211%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
ec09a5a2 212%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2
213%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2-en
d6b6f694 214%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
215%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
9035dd28 216%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
217%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
218%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
219%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
220%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
221%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
222%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
223%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
224%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
225%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
226%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
227%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
228%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
7d8b0ac3 229%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
230%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
231%{_datadir}/%{name}-data/config
9035dd28 232%{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
7d8b0ac3 233%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
25a992f0 234%{_datadir}/%{name}-data/la_dict
7d8b0ac3 235%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
236%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
237%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
238%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
239%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
240%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 241%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
21f387ee 242%{_datadir}/%{name}-data/grc_dict
243%{_datadir}/%{name}-data/hbs_dict
7852085c 244%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
245%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
40b2292d 246%{_datadir}/%{name}-data/id_dict
ec09a5a2 247%{_datadir}/%{name}-data/is_dict
7d8b0ac3 248%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
880d7e7a 249%{_datadir}/%{name}-data/jbo_dict
40b2292d 250%{_datadir}/%{name}-data/ku_dict
b838347d 251%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 252%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 253%{_datadir}/%{name}-data/phondata
254%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
255%{_datadir}/%{name}-data/phontab
256%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 257%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 258%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 259%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
9035dd28 260%{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
431a1c51 261%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 262%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
880d7e7a 263#%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
431a1c51 264%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
21f387ee 265%{_datadir}/%{name}-data/zh_dict
9035dd28 266%{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
267%dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
268%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
269%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
d6b6f694 270%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
9035dd28 271%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
272%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
21f387ee 273%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de6_phtrans
9035dd28 274%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
275%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
ec09a5a2 276%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/gr2_phtrans
21f387ee 277%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/grc-de6_phtrans
d6b6f694 278%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
40b2292d 279%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/id1_phtrans
280%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/in1_phtrans
25a992f0 281%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/it3_phtrans
282%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/la1_phtrans
9035dd28 283%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
284%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
285%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
286%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
25a992f0 287%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv2_phtrans
9035dd28 288%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
25a992f0 289%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
290%{_datadir}/%{name}-data/mk_dict
7d4f9645 291%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
25a992f0 292%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/croak
293%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f1
294%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f2
295%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f3
296%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f4
297%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m1
298%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m2
299%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m3
300%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m4
301%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m5
302%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m6
303%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/wisper
21f387ee 304%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/whisper
40b2292d 305%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-id1
25a992f0 306%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it3
307%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it4
308%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-la1
309%{_datadir}/%{name}-data/voices/mk
40b2292d 310%{_datadir}/%{name}-data/voices/ta
a84aa1f3 311
312%files libs
313%defattr(644,root,root,755)
314%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
568d2c19 315%ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
a84aa1f3 316
317%files devel
318%defattr(644,root,root,755)
a84aa1f3 319%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
1a9c4de1 320%{_includedir}/*
a84aa1f3 321
a84aa1f3 322%files static
323%defattr(644,root,root,755)
324%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.115404 seconds and 4 git commands to generate.