- use fPIC instead of fpic on sparc64
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
880d7e7a 4Version: 1.31
25a992f0 5Release: 1
dfcfa722 6License: GPL v2
7Group: Applications
8Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
880d7e7a 9# Source0-md5: e11f04354af42677729b0f22ce891d71
dfcfa722 10URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 11BuildRequires: libstdc++-devel
12BuildRequires: portaudio-devel >= 19
13BuildRequires: unzip
a84aa1f3 14Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 15Obsoletes: speak
dfcfa722 16BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18%description
19eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21different synthesis method from other open source TTS engines, and
22sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23find the articulation clearer and easier to listen to for long
24periods.
25- It can run as a command line program to speak text from a file or
26 from stdin. A library version is also available (isn't available in
27 this package).
28- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29- Can produce speech output as a WAV file.
30- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31 and also HTML.
32- Compact size. The program and its data, including several languages,
33 totals about 420 kbytes.
34- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 36- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
21f387ee 37 language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
38 these or other languages is welcomed.
dfcfa722 39- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40- Written in C++.
41
42It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44which has been selected into the clipboard, or directly from the
45Konquerer browser or the Kate editor.
46
819d3063 47%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 48eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
21f387ee 49języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
50metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
51trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
52uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
53dłuższą metę.
69cdaf2f 54
819d3063
JR
55- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 57 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
58- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
21f387ee 61 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
62- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63 mieszczą się w około 420kB.
21f387ee 64- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
65 zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
819d3063 66- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
21f387ee 67 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
68 zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
69 języki ojczyste.
819d3063
JR
70- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
71 danych dla fonemów.
69cdaf2f 72- Napisany w C++.
dfcfa722 73
819d3063
JR
74Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
75KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
76może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
77bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 78
a84aa1f3 79%package libs
85396d28 80Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 81Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 82Group: Libraries
7d8b0ac3 83Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 84
85%description libs
86eSpeak shared libraries.
87
819d3063 88%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 89eSpeak - biblioteki dzielone.
90
91%package devel
92Summary: eSpeak - development files
fc147310 93Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 94Group: Development/Libraries
a84aa1f3 95Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
96
97%description devel
98eSpeak - development files.
99
819d3063
JR
100%description devel -l pl.UTF-8
101eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 102
103%package static
104Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 105Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 106Group: Development/Libraries
a84aa1f3 107Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
108
109%description static
110eSpeak - static libraries.
111
819d3063 112%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 113eSpeak - biblioteki statyczne.
114
dfcfa722 115%prep
116%setup -q -n %{name}-%{version}-source
21f387ee 117# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
dfcfa722 118rm -f src/portaudio{18,19,}.h
119
339b9ee8 120%ifarch sparc64
121sed -i -e 's/-fpic/-fPIC/g' src/Makefile
122%endif
123
dfcfa722 124%build
1a9c4de1 125%{__make} -C src \
d6b6f694 126 CXX="%{__cxx}" \
127 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
dfcfa722 128
129%install
130rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
1a9c4de1 132%{__make} -C src install \
d6b6f694 133 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
134 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 135
136%clean
137rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
138
1a9c4de1
JB
139%post libs -p /sbin/ldconfig
140%postun libs -p /sbin/ldconfig
a84aa1f3 141
dfcfa722 142%files
143%defattr(644,root,root,755)
144%doc ChangeLog ReadMe docs
145%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 146%dir %{_datadir}/%{name}-data
147%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
7d8b0ac3 148%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
25a992f0 149%{_datadir}/%{name}-data/voices/bs
9035dd28 150%{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
7d8b0ac3 151%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
152%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
153%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
154%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
9035dd28 155%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7d8b0ac3 156%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 157%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
158%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
9035dd28 159%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
431a1c51 160%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 161%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
21f387ee 162%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wi
7d8b0ac3 163%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
164%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
165%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 166%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
21f387ee 167%{_datadir}/%{name}-data/voices/grc
431a1c51 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
d6b6f694 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
170%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
ec09a5a2 171%{_datadir}/%{name}-data/voices/is
7d8b0ac3 172%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
880d7e7a 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/jbo
25a992f0 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/la
b838347d 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 178%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
9035dd28 179%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
431a1c51 180%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 181%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
9035dd28 182%{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
21f387ee 183%{_datadir}/%{name}-data/voices/sr
431a1c51 184%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 185%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
880d7e7a 186#%{_datadir}/%{name}-data/voices/ta
431a1c51 187%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
21f387ee 188%{_datadir}/%{name}-data/voices/zh
9035dd28 189%{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
190%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
191%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
192%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
d6b6f694 193%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
9035dd28 194%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
195%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
d6b6f694 196%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
9035dd28 197%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
d6b6f694 198%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
21f387ee 199%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6
200%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6-grc
8f9f684f 201%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
9035dd28 202%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
203%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
204%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
205%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
206%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
ec09a5a2 207%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2
208%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2-en
d6b6f694 209%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
210%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
9035dd28 211%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
212%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
213%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
214%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
215%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
216%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
217%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
218%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
219%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
220%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
221%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
222%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
223%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
7d8b0ac3 224%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
225%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
226%{_datadir}/%{name}-data/config
9035dd28 227%{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
7d8b0ac3 228%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
25a992f0 229%{_datadir}/%{name}-data/la_dict
7d8b0ac3 230%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
231%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
232%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
233%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
234%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
235%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 236%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
21f387ee 237%{_datadir}/%{name}-data/grc_dict
238%{_datadir}/%{name}-data/hbs_dict
7852085c 239%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
240%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
ec09a5a2 241%{_datadir}/%{name}-data/is_dict
7d8b0ac3 242%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
880d7e7a 243%{_datadir}/%{name}-data/jbo_dict
b838347d 244%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 245%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 246%{_datadir}/%{name}-data/phondata
247%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
248%{_datadir}/%{name}-data/phontab
249%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 250%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 251%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 252%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
9035dd28 253%{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
431a1c51 254%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 255%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
880d7e7a 256#%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
431a1c51 257%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
21f387ee 258%{_datadir}/%{name}-data/zh_dict
9035dd28 259%{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
260%dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
261%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
262%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
d6b6f694 263%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
9035dd28 264%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
265%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
21f387ee 266%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de6_phtrans
9035dd28 267%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
268%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
ec09a5a2 269%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/gr2_phtrans
21f387ee 270%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/grc-de6_phtrans
d6b6f694 271%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
25a992f0 272%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/it3_phtrans
273%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/la1_phtrans
9035dd28 274%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
275%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
276%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
277%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
25a992f0 278%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv2_phtrans
9035dd28 279%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
25a992f0 280%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
281%{_datadir}/%{name}-data/mk_dict
7d4f9645 282%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
25a992f0 283%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/croak
284%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f1
285%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f2
286%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f3
287%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f4
288%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m1
289%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m2
290%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m3
291%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m4
292%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m5
293%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m6
21f387ee 294%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/test
25a992f0 295%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/wisper
21f387ee 296%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/whisper
25a992f0 297%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it3
298%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it4
299%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-la1
300%{_datadir}/%{name}-data/voices/mk
a84aa1f3 301
302%files libs
303%defattr(644,root,root,755)
304%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
568d2c19 305%ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
a84aa1f3 306
307%files devel
308%defattr(644,root,root,755)
a84aa1f3 309%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
1a9c4de1 310%{_includedir}/*
a84aa1f3 311
a84aa1f3 312%files static
313%defattr(644,root,root,755)
314%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.083351 seconds and 4 git commands to generate.