- up to 1.30
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
21f387ee 4Version: 1.30
25a992f0 5Release: 1
dfcfa722 6License: GPL v2
7Group: Applications
8Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
21f387ee 9# Source0-md5: ac0869d3bb9a6254b40ecde9a77d88df
dfcfa722 10URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 11BuildRequires: libstdc++-devel
12BuildRequires: portaudio-devel >= 19
13BuildRequires: unzip
a84aa1f3 14Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 15Obsoletes: speak
dfcfa722 16BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18%description
19eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21different synthesis method from other open source TTS engines, and
22sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23find the articulation clearer and easier to listen to for long
24periods.
25- It can run as a command line program to speak text from a file or
26 from stdin. A library version is also available (isn't available in
27 this package).
28- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29- Can produce speech output as a WAV file.
30- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31 and also HTML.
32- Compact size. The program and its data, including several languages,
33 totals about 420 kbytes.
34- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 36- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
21f387ee 37 language) in varying stages of progress. Help from native speakers for
38 these or other languages is welcomed.
dfcfa722 39- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40- Written in C++.
41
42It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44which has been selected into the clipboard, or directly from the
45Konquerer browser or the Kate editor.
46
819d3063 47%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 48eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
21f387ee 49języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej
50metody syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi
51trochę inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor
52uważa tę wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na
53dłuższą metę.
69cdaf2f 54
819d3063
JR
55- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 57 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
58- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
21f387ee 61 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
62- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63 mieszczą się w około 420kB.
21f387ee 64- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być
65 zaadaptowany jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
819d3063 66- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
21f387ee 67 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium
68 zaawansowania. Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to
69 języki ojczyste.
819d3063
JR
70- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
71 danych dla fonemów.
69cdaf2f 72- Napisany w C++.
dfcfa722 73
819d3063
JR
74Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
75KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
76może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
77bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 78
a84aa1f3 79%package libs
85396d28 80Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 81Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 82Group: Libraries
7d8b0ac3 83Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 84
85%description libs
86eSpeak shared libraries.
87
819d3063 88%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 89eSpeak - biblioteki dzielone.
90
91%package devel
92Summary: eSpeak - development files
fc147310 93Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 94Group: Development/Libraries
a84aa1f3 95Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
96
97%description devel
98eSpeak - development files.
99
819d3063
JR
100%description devel -l pl.UTF-8
101eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 102
103%package static
104Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 105Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 106Group: Development/Libraries
a84aa1f3 107Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
108
109%description static
110eSpeak - static libraries.
111
819d3063 112%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 113eSpeak - biblioteki statyczne.
114
dfcfa722 115%prep
116%setup -q -n %{name}-%{version}-source
21f387ee 117# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of %{_includedir}/portaudio.h system header
dfcfa722 118rm -f src/portaudio{18,19,}.h
119
120%build
1a9c4de1 121%{__make} -C src \
d6b6f694 122 CXX="%{__cxx}" \
123 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
dfcfa722 124
125%install
126rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
127
1a9c4de1 128%{__make} -C src install \
d6b6f694 129 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
130 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 131
132%clean
133rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
134
1a9c4de1
JB
135%post libs -p /sbin/ldconfig
136%postun libs -p /sbin/ldconfig
a84aa1f3 137
dfcfa722 138%files
139%defattr(644,root,root,755)
140%doc ChangeLog ReadMe docs
141%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 142%dir %{_datadir}/%{name}-data
143%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
7d8b0ac3 144%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
25a992f0 145%{_datadir}/%{name}-data/voices/bs
9035dd28 146%{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
7d8b0ac3 147%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
148%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
149%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
150%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
9035dd28 151%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7d8b0ac3 152%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 153%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
154%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
9035dd28 155%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
431a1c51 156%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 157%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
21f387ee 158%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wi
7d8b0ac3 159%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
160%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
161%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 162%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
21f387ee 163%{_datadir}/%{name}-data/voices/grc
431a1c51 164%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
d6b6f694 165%{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
166%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
ec09a5a2 167%{_datadir}/%{name}-data/voices/is
7d8b0ac3 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
25a992f0 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/la
b838347d 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 171%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 172%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
9035dd28 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
431a1c51 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
9035dd28 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
21f387ee 178%{_datadir}/%{name}-data/voices/sr
431a1c51 179%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 180%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
21f387ee 181%{_datadir}/%{name}-data/voices/ta
431a1c51 182%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
21f387ee 183%{_datadir}/%{name}-data/voices/zh
9035dd28 184%{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
185%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
186%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
187%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
d6b6f694 188%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
9035dd28 189%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
190%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
d6b6f694 191%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
9035dd28 192%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
d6b6f694 193%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
21f387ee 194%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6
195%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de6-grc
8f9f684f 196%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
9035dd28 197%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
198%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
199%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
200%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
201%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
ec09a5a2 202%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2
203%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2-en
d6b6f694 204%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
205%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
9035dd28 206%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
207%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
208%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
209%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
210%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
211%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
212%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
213%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
214%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
215%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
216%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
217%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
218%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
7d8b0ac3 219%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
220%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
221%{_datadir}/%{name}-data/config
9035dd28 222%{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
7d8b0ac3 223%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
25a992f0 224%{_datadir}/%{name}-data/la_dict
7d8b0ac3 225%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
226%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
227%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
228%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
229%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
230%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 231%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
21f387ee 232%{_datadir}/%{name}-data/grc_dict
233%{_datadir}/%{name}-data/hbs_dict
7852085c 234%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
235%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
ec09a5a2 236%{_datadir}/%{name}-data/is_dict
7d8b0ac3 237%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
b838347d 238%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 239%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 240%{_datadir}/%{name}-data/phondata
241%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
242%{_datadir}/%{name}-data/phontab
243%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 244%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 245%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 246%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
9035dd28 247%{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
431a1c51 248%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 249%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
21f387ee 250%{_datadir}/%{name}-data/ta_dict
431a1c51 251%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
21f387ee 252%{_datadir}/%{name}-data/zh_dict
9035dd28 253%{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
254%dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
255%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
256%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
d6b6f694 257%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
9035dd28 258%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
259%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
21f387ee 260%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de6_phtrans
9035dd28 261%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
262%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
ec09a5a2 263%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/gr2_phtrans
21f387ee 264%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/grc-de6_phtrans
d6b6f694 265%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
25a992f0 266%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/it3_phtrans
267%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/la1_phtrans
9035dd28 268%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
269%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
270%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
271%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
25a992f0 272%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv2_phtrans
9035dd28 273%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
25a992f0 274%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
275%{_datadir}/%{name}-data/mk_dict
7d4f9645 276%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
25a992f0 277%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/croak
278%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f1
279%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f2
280%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f3
281%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f4
282%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m1
283%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m2
284%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m3
285%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m4
286%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m5
287%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m6
21f387ee 288%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/test
25a992f0 289%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/wisper
21f387ee 290%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/whisper
25a992f0 291%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it3
292%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it4
293%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-la1
294%{_datadir}/%{name}-data/voices/mk
a84aa1f3 295
296%files libs
297%defattr(644,root,root,755)
298%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
568d2c19 299%ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
a84aa1f3 300
301%files devel
302%defattr(644,root,root,755)
a84aa1f3 303%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
1a9c4de1 304%{_includedir}/*
a84aa1f3 305
a84aa1f3 306%files static
307%defattr(644,root,root,755)
308%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.103859 seconds and 4 git commands to generate.