- try to fix '/usr/lib/libespeak.so.1 is needed by espeak-devel-1.24-1'
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
d6b6f694 4Version: 1.24
15ae79e0 5Release: 2
dfcfa722 6License: GPL v2
7Group: Applications
8Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
d6b6f694 9# Source0-md5: 6b00c634a18caca91e8c94ca36675304
15ae79e0 10Patch0: %{name}-Makefile.patch
dfcfa722 11URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 12BuildRequires: libstdc++-devel
13BuildRequires: portaudio-devel >= 19
14BuildRequires: unzip
a84aa1f3 15Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 16Obsoletes: speak
dfcfa722 17BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19%description
20eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
21languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
22different synthesis method from other open source TTS engines, and
23sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
24find the articulation clearer and easier to listen to for long
25periods.
26- It can run as a command line program to speak text from a file or
27 from stdin. A library version is also available (isn't available in
28 this package).
29- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
30- Can produce speech output as a WAV file.
31- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
32 and also HTML.
33- Compact size. The program and its data, including several languages,
34 totals about 420 kbytes.
35- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
36 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 37- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
8664447b 38 language) in varying stages of progress. Help from native speakers
39 for these or other languages is welcomed.
dfcfa722 40- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
41- Written in C++.
42
43It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
44as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
45which has been selected into the clipboard, or directly from the
46Konquerer browser or the Kate editor.
47
819d3063 48%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 49eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
819d3063
JR
50języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej metody
51syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi trochę
52inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor uważa tę
53wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na dłuższą metę.
69cdaf2f 54
819d3063
JR
55- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
56 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 57 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
58- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
59- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
60- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
69cdaf2f 61 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
62- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
63 mieszczą się w około 420kB.
64- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być zaadaptowany
65 jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
66- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
67 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium zaawansowania.
68 Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to języki ojczyste.
69- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
70 danych dla fonemów.
69cdaf2f 71- Napisany w C++.
dfcfa722 72
819d3063
JR
73Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
74KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
75może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
76bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 77
a84aa1f3 78%package libs
85396d28 79Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 80Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 81Group: Libraries
7d8b0ac3 82Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 83
84%description libs
85eSpeak shared libraries.
86
819d3063 87%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 88eSpeak - biblioteki dzielone.
89
90%package devel
91Summary: eSpeak - development files
fc147310 92Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 93Group: Development/Libraries
a84aa1f3 94Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
95
96%description devel
97eSpeak - development files.
98
819d3063
JR
99%description devel -l pl.UTF-8
100eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 101
102%package static
103Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 104Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 105Group: Development/Libraries
a84aa1f3 106Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
107
108%description static
109eSpeak - static libraries.
110
819d3063 111%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 112eSpeak - biblioteki statyczne.
113
dfcfa722 114%prep
115%setup -q -n %{name}-%{version}-source
15ae79e0 116%patch0 -p1
dfcfa722 117# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of /usr/include/portaudio.h system header
118rm -f src/portaudio{18,19,}.h
119
120%build
d6b6f694 121cd src
122%{__make} \
123 CXX="%{__cxx}" \
124 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
dfcfa722 125
126%install
127rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
128
d6b6f694 129cd src
dfcfa722 130%{__make} install \
d6b6f694 131 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
132 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 133
134%clean
135rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
136
a84aa1f3 137%post libs -p /sbin/ldconfig
138%postun libs -p /sbin/ldconfig
139
dfcfa722 140%files
141%defattr(644,root,root,755)
142%doc ChangeLog ReadMe docs
143%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 144%dir %{_datadir}/%{name}-data
145%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
7d8b0ac3 146%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
9035dd28 147%{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
7d8b0ac3 148%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
149%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
150%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
151%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
9035dd28 152%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7d8b0ac3 153%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 154%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
155%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
9035dd28 156%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
431a1c51 157%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 158%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-croak
7d8b0ac3 159%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
7d8b0ac3 160%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
161%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
162%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 163%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
d6b6f694 164#%%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr-ca
431a1c51 165%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
d6b6f694 166%{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
167%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
7d8b0ac3 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
b838347d 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 171%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 172%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
9035dd28 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
431a1c51 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
9035dd28 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
431a1c51 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 178%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
431a1c51 179%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
9035dd28 180%{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
181%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
182%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
183%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
d6b6f694 184%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
9035dd28 185%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
186%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
d6b6f694 187%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
9035dd28 188%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
d6b6f694 189%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
9035dd28 190%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
191%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
192%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
193%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
194%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
d6b6f694 195%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
196%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
9035dd28 197%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
198%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
199%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
200%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
201%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
202%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
203%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
204%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
205%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
206%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
207%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
208%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
209%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
7d8b0ac3 210%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
211%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
212%{_datadir}/%{name}-data/config
9035dd28 213%{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
7d8b0ac3 214%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
215%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
216%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
217%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
218%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
219%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
220%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 221%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
222%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
d6b6f694 223%{_datadir}/%{name}-data/hr_dict
7852085c 224%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
7d8b0ac3 225%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
b838347d 226%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 227%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 228%{_datadir}/%{name}-data/phondata
229%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
230%{_datadir}/%{name}-data/phontab
231%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 232%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 233%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 234%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
9035dd28 235%{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
431a1c51 236%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 237%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
431a1c51 238%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
9035dd28 239%{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
240%dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
241%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
242%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
d6b6f694 243%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
9035dd28 244%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
245%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
d6b6f694 246%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de5_phtrans
9035dd28 247%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
248%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
d6b6f694 249%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
9035dd28 250%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
251%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
252%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
253%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
254%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
255%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
7d4f9645 256%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
431a1c51 257%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant1
258%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant11
259%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant12
260%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant13
261%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant14
262%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant2
263%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant3
264%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant4
265%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant5
9035dd28 266%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant6
a84aa1f3 267
268%files libs
269%defattr(644,root,root,755)
270%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
271
272%files devel
273%defattr(644,root,root,755)
274%{_includedir}/*
275%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
a84aa1f3 276
a84aa1f3 277%files static
278%defattr(644,root,root,755)
279%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.365415 seconds and 4 git commands to generate.