- updated gettext BR
[packages/erecoder.git] / erecoder.spec
1 Summary:        31337 recoder is a text/data recoder swiss army knife for h4x0rz
2 Summary(pl.UTF-8):      31337 recoder to wszechstronny program do przekodowywania tekstu/danych dla h4x0rów
3 Name:           erecoder
4 Version:        0.4.1
5 Release:        2
6 License:        GPL v2
7 Group:          Applications/Text
8 Source0:        http://eleet.czad.org/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  74c6b9f5cf01d487d632429dfa02c17b
10 Patch0:         %{name}-po.patch
11 URL:            http://eleet.czad.org/
12 BuildRequires:  automake
13 BuildRequires:  gettext-tools
14 BuildRequires:  libstdc++-devel
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 31337 recoder (erecoder) is a text/data recoder swiss army knife for
19 h4x0rz;).
20
21 Its features include:
22  - Input from stdin, file or command line
23  - Encoding byte values to numeric systems from binary to 36-ary;)
24  - Encoding to escaped hexadecimal or octal
25  - Encoding with ROT-x and Base64 encodings
26  - Decoding of all above ;)
27  - Mixing many different encodings
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 31337 recoder (erecoder) to wszechstronne narzędzie do przekodowywania
31 tekstu i danych dla hax0rów ;)
32
33 Jego możliwości to m.in.:
34  - czytanie ze standardowego wejścia, pliku lub linii poleceń
35  - kodowanie wartości bajtów w systemach liczenia od binarnego do
36    36-go
37  - kodowanie w notacji szesnastkowej lub ósemkowej z backslashem
38  - kodowanie ROT-x oraz Base64
39  - dekodowanie wszystkiego powyższego ;)
40  - mieszanie wielu różnych kodowań.
41
42 %prep
43 %setup -q
44 %patch0 -p1
45
46 %build
47 cp /usr/share/automake/config.sub .
48 %configure
49 %{__make}
50
51 %install
52 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
53
54 %{__make} install \
55         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
56
57 %find_lang %{name}
58
59 %clean
60 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
61
62 %files -f %{name}.lang
63 %defattr(644,root,root,755)
64 %doc README AUTHORS
65 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
66 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.089566 seconds and 3 git commands to generate.