- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:31 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    emc.spec -> 1.3

emc.spec

index b76af01..79f336c 100644 (file)
--- a/emc.spec
+++ b/emc.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Enhanced Machine Controller
-Summary(pl):   Enhanced Machine Controller - rozszerzone sterowanie maszynami
+Summary(pl.UTF-8):   Enhanced Machine Controller - rozszerzone sterowanie maszynami
 Name:          emc
 Version:       2.0.5
 Release:       1
@@ -35,28 +35,28 @@ non-Cartesian motion systems is provided via kinematics. This includes
 hexapods (Stewart platforms and similar concepts) and systems with
 rotary joints to provide motion.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 EMC (Enhanced Machine Control - rozszerzone sterowanie maszynami) to
-programowy system do komputerowego sterowania narzêdziami takimi jak
-frezarki. Udostêpnia:
-- interfejs u¿ytkownika (w³a¶ciwie kilka interfejsów do wyboru)
-- interpreter "G-kodu" (jêzyka programowania maszyn RS-274)
-- wspó³pracuje z w³a¶ciwymi interfejsami elektronicznymi steruj±cymi
+programowy system do komputerowego sterowania narzędziami takimi jak
+frezarki. Udostępnia:
+- interfejs użytkownika (właściwie kilka interfejsów do wyboru)
+- interpreter "G-kodu" (języka programowania maszyn RS-274)
+- współpracuje z właściwymi interfejsami elektronicznymi sterującymi
 silnikami obrabiarki.
 
-Udostêpnia funkcje "komputerowe" niezbêdne do w³a¶ciwego dzia³ania
-elektroniki maszyn. Nie udostêpnia funkcji projektowania (CAD -
+Udostępnia funkcje "komputerowe" niezbędne do właściwego działania
+elektroniki maszyn. Nie udostępnia funkcji projektowania (CAD -
 Computer Aided Design) ani generowania G-kodu z projektu (CAM -
-Computer Aided Manufacturing). Potrafi sterowaæ maksymalnie 6 osiami i
-obs³uguje ró¿norodne interfejsy. Sterowanie ruchem mo¿e operowaæ na
-prawdziwych serwomechanizmach (zwykle analogowych) z pêtl± zwrotn±
-zamkniêt± przez oprogramowanie EMC na komputerze lub z otwart± pêtl± z
+Computer Aided Manufacturing). Potrafi sterować maksymalnie 6 osiami i
+obsługuje różnorodne interfejsy. Sterowanie ruchem może operować na
+prawdziwych serwomechanizmach (zwykle analogowych) z pętlą zwrotną
+zamkniętą przez oprogramowanie EMC na komputerze lub z otwartą pętlą z
 "serwomechanizmami krokowymi" lub silnikami krokowymi. Planowanie
-ruchów obejmuje kompensacjê promienia freza, offsety d³ugo¶ci
-narzêdzia i sta³e sterowanie prêdko¶ci±. Obs³uga niekartezjañskich
-uk³adów sterowania jest zapewniona poprzez kinematykê. Obejmuje to
+ruchów obejmuje kompensację promienia freza, offsety długości
+narzędzia i stałe sterowanie prędkością. Obsługa niekartezjańskich
+układów sterowania jest zapewniona poprzez kinematykę. Obejmuje to
 heksapody (platformy Stewarta i podobne idee) oraz systemy z
-po³±czeniami obrotowymi.
+połączeniami obrotowymi.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}2
This page took 0.118961 seconds and 4 git commands to generate.