- tabs in preamble
[packages/emc.git] / emc.spec
CommitLineData
34be8232 1Summary: Enhanced Machine Controller
b27fb96a 2Summary(pl.UTF-8): Enhanced Machine Controller - rozszerzone sterowanie maszynami
34be8232
AM
3Name: emc
4Version: 2.0.5
5Release: 1
6License: GPL
7Group: Networking/Utilities
8Source0: http://dl.sourceforge.net/emc/%{name}%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: 73810d60e7293e2f9dc8cef3925e1359
10URL: http://www.linuxcnc.org/
11BuildRequires: gtk+2-devel
12BuildRequires: tcl-devel
13BuildRequires: tk-devel
14BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16%description
17EMC (the Enhanced Machine Control) is a software system for computer
18control of machine tools such as milling machines. It provides:
19- a user interface (actually several interfaces to chose from),
20- an interpreter for "G-code" (the RS-274 machine tool programming
21 language),
22- and operates the actual electronic interfaces that control the motor
23 drives on the machine tool.
24
25It provides the "computer" functions needed to actually run the
26machine's electronics. It does not provide drawing (CAD - Computer
27Aided Design) or G-code generation from the drawing (CAM - Computer
28Automated Manufacturing) functions. It can control up to 6 axes and
29supports a variety of interfaces. The motion control can operate true
30servos (usually analog) with the feedback loop closed by the EMC
31software at the computer, or open loop with "step-servos" or stepper
32motors. Motion planning includes cutter radius compensation, tool
33length offsets, and constant velocity control. Support for
34non-Cartesian motion systems is provided via kinematics. This includes
35hexapods (Stewart platforms and similar concepts) and systems with
36rotary joints to provide motion.
37
e75c9aab 38%description -l pl.UTF-8
956a2b44 39EMC (Enhanced Machine Control - rozszerzone sterowanie maszynami) to
e75c9aab
JR
40programowy system do komputerowego sterowania narzędziami takimi jak
41frezarki. Udostępnia:
42- interfejs użytkownika (właściwie kilka interfejsów do wyboru)
43- interpreter "G-kodu" (języka programowania maszyn RS-274)
44- współpracuje z właściwymi interfejsami elektronicznymi sterującymi
956a2b44
JB
45silnikami obrabiarki.
46
e75c9aab
JR
47Udostępnia funkcje "komputerowe" niezbędne do właściwego działania
48elektroniki maszyn. Nie udostępnia funkcji projektowania (CAD -
956a2b44 49Computer Aided Design) ani generowania G-kodu z projektu (CAM -
e75c9aab
JR
50Computer Aided Manufacturing). Potrafi sterować maksymalnie 6 osiami i
51obsługuje różnorodne interfejsy. Sterowanie ruchem może operować na
52prawdziwych serwomechanizmach (zwykle analogowych) z pętlą zwrotną
53zamkniętą przez oprogramowanie EMC na komputerze lub z otwartą pętlą z
956a2b44 54"serwomechanizmami krokowymi" lub silnikami krokowymi. Planowanie
e75c9aab
JR
55ruchów obejmuje kompensację promienia freza, offsety długości
56narzędzia i stałe sterowanie prędkością. Obsługa niekartezjańskich
57układów sterowania jest zapewniona poprzez kinematykę. Obejmuje to
956a2b44 58heksapody (platformy Stewarta i podobne idee) oraz systemy z
e75c9aab 59połączeniami obrotowymi.
34be8232
AM
60
61%prep
62%setup -q -n %{name}2
63
64%build
65cd src
66%configure \
67 --enable-simulator
68%{__make}
69
70%install
71rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
72
73%{__make} -C src install \
74 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
75
76%clean
77rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
78
79%files
80%defattr(644,root,root,755)
81%doc README TODO docs/{*.pdf,NEWS,README} docs/help/*.*
82%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
This page took 0.112455 seconds and 4 git commands to generate.