- initial revision
authorsiefca <siefca@pld-linux.org>
Wed, 31 Mar 2004 19:55:21 +0000 (19:55 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    elektra.spec -> 1.1

elektra.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/elektra.spec b/elektra.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3bbc5cb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,212 @@
+Summary:       A registry to store general key-value pairs instead of text configuration files
+Summary(pl):   Rejestr do przechowywania par klucz-warto¶æ u¿ywany zamiast plików konfiguracyjnych
+Name:          registry
+Version:       0.1.6
+Release:       1
+Source0:       http://dl.sourceforge.net/%{name}/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 04f05693c7be8da6db64f59129b92cf3
+Group:         Base
+License:       LGPL
+Vendor:                Avi Alkalay <avi@unix.sh>
+URL:           http://registry.sf.net
+Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
+BuildRequires: libxslt-progs
+BuildRequires: docbook-style-xsl
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
+files.
+
+Instead of each program to have its own text configuration files, the
+Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
+thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
+parameters through a key-value pair mechanism.
+
+This way any software can read/save his configuration using a
+consistent API. Also, applications can be aware of other applications
+configurations, leveraging easy application integration.
+
+%description -l pl
+Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
+plików konfiguracyjnych.
+
+Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
+w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
+szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
+w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
+parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
+
+W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
+u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
+wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
+ich integrowanie.
+
+%package devel
+Summary:       Include files and API documentation for the Linux Registry
+Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i dokumentacja API dla Rejestru Linux
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
+
+%description devel
+The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
+files.
+
+Instead of each program to have its own text configuration files, the
+Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
+thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
+parameters through a key-value pair mechanism.
+
+This way any software can read/save his configuration using a
+consistent API. Also, applications can be aware of other applications
+configurations, leveraging easy application integration.
+
+This package contains the include files and API manual pages to use
+the Registry API in C.
+
+%description devel -l pl
+Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
+plików konfiguracyjnych.
+
+Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
+w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
+szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
+w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
+parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
+
+W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
+u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
+wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
+ich integrowanie.
+
+Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i strony podrêcznika API, aby
+u¿ywaæ Rejestru z poziomu programów pisanych w jêzyku C.
+
+%package examples
+Summary:       Example source files for the Linux Registry
+Summary(pl):   Przyk³adowe pliki ¼ród³owe dla Rejestru Linux
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+
+%description examples
+The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
+files.
+
+Instead of each program to have its own text configuration files, the
+Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
+thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
+parameters through a key-value pair mechanism.
+
+This way any software can read/save his configuration using a
+consistent API. Also, applications can be aware of other applications
+configurations, leveraging easy application integration.
+
+This package contains the example source files for the Linux Registry.
+
+%description examples -l pl
+Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
+plików konfiguracyjnych.
+
+Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
+w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
+szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
+w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
+parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
+
+W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
+u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
+wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
+ich integrowanie.
+
+Ten pakiet zawiera przyk³adowe pliki ¼ród³owe dla Rejestru Linux.
+
+%package libs
+Summary:       Library files for the Linux Registry
+Summary(pl):   Pliki biblioteki dla Rejestru Linux
+Group:         Base
+
+%description libs
+The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
+files.
+
+Instead of each program to have its own text configuration files, the
+Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
+thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
+parameters through a key-value pair mechanism.
+
+This way any software can read/save his configuration using a
+consistent API. Also, applications can be aware of other applications
+configurations, leveraging easy application integration.
+
+This package contains the library files, which are necessary for the
+applications to work with the Registry.
+
+%description libs -l pl
+Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
+plików konfiguracyjnych.
+
+Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
+w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
+szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
+w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
+parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
+
+W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
+u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
+wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
+ich integrowanie.
+
+Ten pakiet zawiera pliki biblioteczne konieczne do dzia³ania
+aplikacji wraz z Rejestrem.
+
+%prep
+%setup -q -n registry
+
+%build
+%{__make} all
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{/bin,/lib,%{_includedir},%{_examplesdir}} \
+          $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/{%{name}-devel,%{name}} \
+          $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man{1,3,5,7}
+
+%{__make} install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+mv -f $RPM_BUILD_ROOT/bin $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
+mv -f $RPM_BUILD_ROOT/lib $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
+mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
+mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-devel $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
+mv -f TODO VERSION ChangeLog $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post
+/usr/bin/rg set -t dir system.sw
+
+%post libs -p /sbin/ldconfig
+%postun libs -p /sbin/ldconfig
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/*
+%{_mandir}/man1/*
+%{_mandir}/man5/*
+%{_mandir}/man7/*
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_includedir}/*
+%{_mandir}/man3/*
+
+%files examples
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc %{_examplesdir}/%{name}-%{version}/*
+
+%files libs
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/*
This page took 0.080521 seconds and 4 git commands to generate.