- rebuild with ruby 2.3
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 # TODO: use system nickel (1.1.0, in src/plugins/ni), inih (r29, src/plugins/ini)
2 #
3 # Conditonal build:
4 %bcond_with     full            # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
5 %bcond_without  glib            # GLib/GObject/GSetttings (+ GI) bindings
6 %bcond_with     gsettings       # GSetttings module (experimental)
7 %bcond_without  java            # Java support: JNA binding and JNI plugin (needs Java 8)
8 %bcond_without  lua             # Lua (5.2) support: bindings and plugin
9 %bcond_without  python2         # Python 2 support: bindings and plugin
10 %bcond_without  python3         # Python 3 support: bindings and plugin
11 %bcond_without  qt              # Qt GUI
12 %bcond_without  ruby            # Ruby binding
13
14 Summary:        A key/value pair database to store software configurations
15 Summary(pl.UTF-8):      Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
16 Name:           elektra
17 Version:        0.8.19
18 Release:        5
19 License:        BSD
20 Group:          Applications/System
21 Source0:        http://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
22 # Source0-md5:  6669e765c834e259fb7570f126b85d7e
23 Patch0:         %{name}-zsh.patch
24 Patch1:         %{name}-no-markdown.patch
25 Patch2:         %{name}-no-deb.patch
26 URL:            http://www.libelektra.org/
27 %if %{with qt}
28 BuildRequires:  Qt5Core-devel >= 5.3
29 BuildRequires:  Qt5Gui-devel >= 5.3
30 BuildRequires:  Qt5Qml-devel >= 5.3
31 BuildRequires:  Qt5Quick-devel >= 5.3
32 BuildRequires:  Qt5Svg-devel >= 5.3
33 BuildRequires:  Qt5Test-devel >= 5.3
34 BuildRequires:  Qt5Widgets-devel >= 5.3
35 %endif
36 BuildRequires:  augeas-devel >= 1.0
37 BuildRequires:  boost-devel
38 BuildRequires:  cmake >= 2.8.11
39 BuildRequires:  curl-devel
40 BuildRequires:  dbus-devel
41 BuildRequires:  doxygen
42 BuildRequires:  gettext-tools
43 %{?with_glib:BuildRequires:     glib2-devel >= 1:2.36}
44 %{?with_glib:BuildRequires:     gobject-introspection-devel >= 1.38}
45 # for binding
46 %{?with_java:BuildRequires:     java-jna}
47 %{?with_java:BuildRequires:     jdk >= 1.8}
48 # jawt for plugin
49 %{?with_java:BuildRequires:     jre-X11 >= 1.8}
50 BuildRequires:  libgcrypt-devel
51 BuildRequires:  libgit2-devel >= 0.24.1
52 %{?with_qt:BuildRequires:       libmarkdown-devel}
53 BuildRequires:  libstdc++-devel
54 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2.0
55 BuildRequires:  libxslt-progs
56 %{?with_lua:BuildRequires:      lua52-devel >= 5.2}
57 BuildRequires:  openssl-devel
58 BuildRequires:  pkgconfig
59 %{?with_python2:BuildRequires:  python-devel >= 1:2.7}
60 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.2}
61 BuildRequires:  ronn
62 BuildRequires:  rpm-pythonprov
63 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.612
64 %{?with_ruby:BuildRequires:     ruby-devel}
65 BuildRequires:  swig >= 2
66 %if %{with python2} || %{with python3}
67 BuildRequires:  swig-python >= 2
68 %endif
69 %{?with_ruby:BuildRequires:     swig-ruby}
70 BuildRequires:  systemd-devel
71 BuildRequires:  tcl-devel
72 BuildRequires:  yajl-devel
73 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
74 Requires:       mktemp
75 Obsoletes:      registry
76 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
77
78 %description
79 The Elektra Project provides a framework to store generic
80 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
81 of a human-readable only text file.
82
83 This way any software can read/save his configuration using a
84 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
85 configurations, leveraging easy application integration.
86
87 %description -l pl.UTF-8
88 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
89 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
90 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
91
92 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
93 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
94 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
95
96 %package gui
97 Summary:        Qt based GUI for Elektra
98 Summary(pl.UTF-8):      Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry
99 Group:          X11/Applications
100 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
101
102 %description gui
103 Qt based GUI for Elektra.
104
105 %description gui -l pl.UTF-8
106 Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry.
107
108 %package plugin-jni
109 Summary:        Java JNI plugin for Elektra
110 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Java JNI dla Elektry
111 Group:          Libraries
112 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
113 # jawt
114 Requires:       jre-X11 >= 1.8
115
116 %description plugin-jni
117 Java JNI plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Java.
118
119 %description plugin-jni -l pl.UTF-8
120 Wtyczka Java JNI dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
121 Javie.
122
123 %package plugin-lua
124 Summary:        Lua plugin for Elektra
125 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Lua dla Elektry
126 Group:          Libraries
127 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
128 Requires:       lua52-libs >= 5.2
129
130 %description plugin-lua
131 Lua plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Lua.
132
133 %description plugin-lua -l pl.UTF-8
134 Wtyczka Lua dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w Lua.
135
136 %package plugin-python2
137 Summary:        Python 2 plugin for Elektra
138 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 2 dla Elektry
139 Group:          Libraries
140 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
141 Requires:       python-libs >= 1:2.7
142
143 %description plugin-python2
144 Python 2 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
145 Python 2.
146
147 %description plugin-python2 -l pl.UTF-8
148 Wtyczka 2 Python dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
149 Pythonie 2.
150
151 %package plugin-python3
152 Summary:        Python 3 plugin for Elektra
153 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 3 dla Elektry
154 Group:          Libraries
155 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
156 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
157
158 %description plugin-python3
159 Python 3 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
160 Python 3.
161
162 %description plugin-python3 -l pl.UTF-8
163 Wtyczka Python 3 dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
164 Pythonie 3.
165
166 %package -n bash-completion-elektra
167 Summary:        Bash completion for Elektra commands
168 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra
169 Group:          Applications/Shells
170 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
171 Requires:       bash-completion >= 2
172 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
173 BuildArch:      noarch
174 %endif
175
176 %description -n bash-completion-elektra
177 Bash completion for Elektra kdb command.
178
179 %description -n bash-completion-elektra -l pl.UTF-8
180 Bashowe uzupełnianie parametrów dla polecenai kdb z pakietu Elektra.
181
182 %package -n zsh-completion-elektra
183 Summary:        ZSH completion for Elektra commands
184 Summary(pl.UTF-8):      Uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra w powłoce ZSH
185 Group:          Applications/Shells
186 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
187 Requires:       zsh
188 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
189 BuildArch:      noarch
190 %endif
191
192 %description -n zsh-completion-elektra
193 ZSH completion for Elektra kdb command.
194
195 %description -n zsh-completion-elektra -l pl.UTF-8
196 Uzupełnianie parametrów dla polecenai kdb z pakietu Elektra w powłoce
197 ZSH.
198
199 %package libs
200 Summary:        Elektra Project libraries
201 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki projektu Elektra
202 Group:          Libraries
203 Obsoletes:      elektra-cpp < 0.8
204 Conflicts:      elektra < 0.7
205
206 %description libs
207 The Elektra Project provides a framework to store generic
208 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
209 of a human-readable only text file.
210
211 This way any software can read/save his configuration using a
212 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
213 configurations, leveraging easy application integration.
214
215 This package contains Elektra shared libraries.
216
217 %description libs -l pl.UTF-8
218 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
219 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
220 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
221
222 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
223 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
224 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
225
226 Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
227
228 %package devel
229 Summary:        Include files and API documentation for Elektra Project
230 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
231 Group:          Development/Libraries
232 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
233
234 %description devel
235 This package contains the include files and API manual pages to use
236 the Elektra API in C.
237
238 %description devel -l pl.UTF-8
239 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
240 systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
241
242 %package static
243 Summary:        Static libraries for Elektra Project
244 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki projektu Elektra
245 Group:          Development/Libraries
246 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
247
248 %description static
249 This package contains static libraries for Elektra Project.
250
251 %description static -l pl.UTF-8
252 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
253
254 %package cpp-devel
255 Summary:        Header files of C++ interface for Elektra library
256 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
257 Group:          Development/Libraries
258 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
259 Requires:       libstdc++-devel
260 Obsoletes:      elektra-cpp-static < 0.8
261
262 %description cpp-devel
263 Header files of C++ interface for Elektra library.
264
265 %description cpp-devel -l pl.UTF-8
266 Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
267
268 %package glib
269 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra
270 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry
271 Group:          Libraries
272 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
273 Requires:       glib2 >= 1:2.36
274
275 %description glib
276 GLib/GObject binding for Elektra.
277
278 %description glib -l pl.UTF-8
279 Wiązanie GLib/GObject do Elektry.
280
281 %package glib-devel
282 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra - development files
283 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne
284 Group:          Libraries
285 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
286 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36
287
288 %description glib-devel
289 GLib/GObject binding for Elektra - development files.
290
291 %description glib-devel -l pl.UTF-8
292 Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne.
293
294 %package -n java-elektra
295 Summary:        Java binding for Elektra
296 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Java dla Elektry
297 Group:          Libraries
298 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
299 Requires:       java-jna
300 Requires:       jre >= 1.8
301
302 %description -n java-elektra
303 Java binding for Elektra.
304
305 %description -n java-elektra -l pl.UTF-8
306 Wiązanie języka Java dla Elektry.
307
308 %package -n lua-elektra
309 Summary:        Lua binding for Elektra
310 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Lua dla Elektry
311 Group:          Libraries
312 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
313 Requires:       lua52-libs >= 5.2
314
315 %description -n lua-elektra
316 Lua binding for Elektra.
317
318 %description -n lua-elektra -l pl.UTF-8
319 Wiązanie języka Lua dla Elektry.
320
321 %package -n lua-elektra-glib
322 Summary:        Lua/GI binding for Elektra
323 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Lua/GI dla Elektry
324 Group:          Libraries
325 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
326 Requires:       lua52-libs >= 5.2
327 #R: lua52-lgi ?
328
329 %description -n lua-elektra-glib
330 Lua/GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated, it's
331 better to use SWIG (lua-elektra) binding.
332
333 %description -n lua-elektra-glib -l pl.UTF-8
334 Wiązanie Lua/GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest przestarzałe,
335 lepiej używać wiązania SWIG (lua-elektra).
336
337 %package -n python-elektra
338 Summary:        Python 2 binding for Elektra
339 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 2 dla Elektry
340 Group:          Libraries
341 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
342 Requires:       python-libs >= 1:2.7
343
344 %description -n python-elektra
345 Python 2 binding for Elektra.
346
347 %description -n python-elektra -l pl.UTF-8
348 Wiązanie Pythona 2 dla Elektry.
349
350 %package -n python3-elektra
351 Summary:        Python 3 binding for Elektra
352 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 dla Elektry
353 Group:          Libraries
354 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
355 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
356
357 %description -n python3-elektra
358 Python 3 binding for Elektra.
359
360 %description -n python3-elektra -l pl.UTF-8
361 Wiązanie Pythona 3 dla Elektry.
362
363 %package -n python3-elektra-glib
364 Summary:        Python 3 GI binding for Elektra
365 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry
366 Group:          Libraries
367 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
368 Requires:       python3-pygobject3 >= 3
369
370 %description -n python3-elektra-glib
371 Python 3 GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated,
372 it's better to use SWIG (python*-elektra) binding.
373
374
375 %description -n python3-elektra-glib -l pl.UTF-8
376 Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest
377 przestarzałe, lepiej używać wiązania SWIG (python*-elektra).
378
379 %package -n ruby-elektra
380 Summary:        Ruby binding for Elektra
381 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Ruby dla Elektry
382 Group:          Libraries
383 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
384
385 %description -n ruby-elektra
386 Ruby binding for Elektra.
387
388 %description -n ruby-elektra -l pl.UTF-8
389 Wiązanie języka Ruby dla Elektry.
390
391 %prep
392 %setup -q
393 %patch0 -p1
394 %patch1 -p1
395 %patch2 -p1
396
397 %build
398 install -d build
399 cd build
400 %cmake .. \
401         -DBINDINGS="INTERCEPT;cpp%{?with_glib:;glib%{?with_gsettings:;gsettings}%{?with_lua:;gi_lua}%{?with_python3:;gi_python}}%{?with_java:;jna}%{?with_lua:;swig_lua}%{?with_python2:;swig_python2}%{?with_python3:;swig_python}%{?with_ruby:;swig_ruby}" \
402         %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
403         -DINSTALL_TESTING=FALSE \
404         -DPLUGINS=ALL \
405         -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules \
406         -DTOOLS="kdb;race%{?with_gen:;gen}%{?with_qt:;qt-gui}" \
407         -DBUILD_STATIC=ON
408
409 %{__make} -j1
410
411 %install
412 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
413
414 %{__make} -C build install \
415         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
416
417 # unneeded compat symlink
418 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libelektragetenv.so.0
419
420 install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
421
422 %if %{with python2}
423 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
424 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
425 %py_postclean
426 %endif
427
428 %if %{with python3}
429 %py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
430 %py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
431 %endif
432
433 # "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
434 # we don't need it
435 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
436
437 # prepare docs
438 %{__rm} -rf installed-doc
439 install -d installed-doc
440 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
441
442 # these don't belong to man3
443 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{README_md,doc_*_md,md_doc_*,md_src_*,md_scripts_README,src_libs_getenv_README_md}.3elektra
444 # internal, not part of API
445 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/doc.h.3elektra
446 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{array,backend,dl,doc,ease_keyname,elektra_{keyname,plugin,proposal},exportsymbols,functional,internal,kdbenum,log,markdownlinkconverter,meta,mount,nolog,owner,plugin_plugin,proposal_proposal,split,static,trie}.c.3elektra
447 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{benchmark_plugins,examples_backend}.cpp.3elektra
448 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{internaldatastructs,std_hash_*_,trie,vheap,vstack}.3elektra
449
450 %clean
451 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
452
453 %post   libs -p /sbin/ldconfig
454 %postun libs -p /sbin/ldconfig
455
456 %post   glib -p /sbin/ldconfig
457 %postun glib -p /sbin/ldconfig
458
459 %files
460 %defattr(644,root,root,755)
461 %doc doc/{AUTHORS,BIGPICTURE.md,DESIGN.md,GOALS.md,LICENSE.md,NEWS.md,SECURITY.md,WHY.md,todo}
462 # doc/standards installed-doc/scripts
463 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
464 %if %{with full}
465 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
466 %endif
467 %dir %{_libdir}/elektra
468 # R: augeas-libs libxml2
469 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-augeas.so
470 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-base64.so
471 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-blockresolver.so
472 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-boolean.so
473 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-c.so
474 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-cachefilter.so
475 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
476 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-conditionals.so
477 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-constants.so
478 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-counter.so
479 # TODO: R: botan
480 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_botan.so
481 # R: libgcrypt
482 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_gcrypt.so
483 # R: openssl
484 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_openssl.so
485 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-csvstorage.so
486 # R: curl-libs
487 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-curlget.so
488 # R: dbus
489 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
490 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-desktop.so
491 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
492 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dpkg.so
493 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
494 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-enum.so
495 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
496 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fcrypt.so
497 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-filecheck.so
498 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
499 # R: libgit2 >= 0.24.1
500 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-gitresolver.so
501 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
502 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
503 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
504 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
505 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
506 # uses internal inih library
507 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ini.so
508 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iterate.so
509 # R: systemd-libs
510 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-journald.so
511 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-keytometa.so
512 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-line.so
513 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lineendings.so
514 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-list.so
515 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-logchange.so
516 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mathcheck.so
517 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mozprefs.so
518 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
519 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-noresolver.so
520 # uses internal nickel library
521 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
522 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
523 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-passwd.so
524 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
525 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-profile.so
526 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-regexstore.so
527 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-rename.so
528 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
529 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver_fm_*.so
530 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-required.so
531 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-semlock.so
532 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-shell.so
533 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simplespeclang.so
534 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
535 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-spec.so
536 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-storage.so
537 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
538 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-sync.so
539 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
540 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
541 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
542 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
543 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
544 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
545 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
546 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
547 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-wresolver.so
548 # R: libxml2
549 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
550 # R: yajl
551 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
552 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec
553 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/benchmark-createtree
554 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/configure-firefox
555 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-fstab
556 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-hosts
557 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-inittab
558 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-users
559 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-merge
560 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-mount
561 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-umount
562 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-open
563 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-getenv
564 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/example-xorg
565 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig
566 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupConfig
567 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupHomepage
568 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupProxy
569 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/writeConfigFiles
570 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/find-tools
571 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/getenv
572 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/install-sh-completion
573 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/list-tools
574 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-augeas
575 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-info
576 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-kde
577 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-openicc
578 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/race
579 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/umount-all
580 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/upgrade-bootstrap
581 %{_datadir}/sgml/elektra
582 %{_mandir}/man1/kdb.1*
583 %{_mandir}/man1/kdb-check.1*
584 %{_mandir}/man1/kdb-convert.1*
585 %{_mandir}/man1/kdb-cp.1*
586 %{_mandir}/man1/kdb-editor.1*
587 %{_mandir}/man1/kdb-elektrify-getenv.1*
588 %{_mandir}/man1/kdb-export.1*
589 %{_mandir}/man1/kdb-file.1*
590 %{_mandir}/man1/kdb-find-tools.1*
591 %{_mandir}/man1/kdb-fstab.1*
592 %{_mandir}/man1/kdb-get.1*
593 %{_mandir}/man1/kdb-getmeta.1*
594 %{_mandir}/man1/kdb-global-mount.1*
595 %{_mandir}/man1/kdb-help.1*
596 %{_mandir}/man1/kdb-import.1*
597 %{_mandir}/man1/kdb-info.1*
598 %{_mandir}/man1/kdb-introduction.1*
599 %{_mandir}/man1/kdb-list.1*
600 %{_mandir}/man1/kdb-list-tools.1*
601 %{_mandir}/man1/kdb-ls.1*
602 %{_mandir}/man1/kdb-lsmeta.1*
603 %{_mandir}/man1/kdb-merge.1*
604 %{_mandir}/man1/kdb-mount.1*
605 %{_mandir}/man1/kdb-mv.1*
606 %{_mandir}/man1/kdb-remount.1*
607 %{_mandir}/man1/kdb-rm.1*
608 %{_mandir}/man1/kdb-set.1*
609 %{_mandir}/man1/kdb-setmeta.1*
610 %{_mandir}/man1/kdb-sget.1*
611 %{_mandir}/man1/kdb-shell.1*
612 %{_mandir}/man1/kdb-spec-mount.1*
613 %{_mandir}/man1/kdb-test.1*
614 %{_mandir}/man1/kdb-umount.1*
615 %{_mandir}/man1/kdb-vset.1*
616 %{_mandir}/man7/elektra-*.7*
617
618 %if 0
619 %files gen ?
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/gen
622 %{py_sitescriptdir}/elektra_gen-%{version}-py*.egg-info
623 # FIXME: should be in elektra_gen subdir
624 %{py_sitescriptdir}/support
625 %{_datadir}/elektra/templates
626 %endif
627
628 %files gui
629 %defattr(644,root,root,755)
630 %doc src/tools/qt-gui/README.md
631 %attr(755,root,root) %{_bindir}/elektra-qt-editor
632 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/qt-gui
633 %{_datadir}/appdata/org.libelektra.elektra-qt-editor.appdata.xml
634 %{_desktopdir}/org.libelektra.elektra-qt-editor.desktop
635 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra-symbolic.svg
636 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra.svg
637 %{_mandir}/man1/kdb-qt-gui.1*
638
639 %if %{with java}
640 %files plugin-jni
641 %defattr(644,root,root,755)
642 # R: jre with jawt
643 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-jni.so
644 %endif
645
646 %if %{with lua}
647 %files plugin-lua
648 %defattr(644,root,root,755)
649 # R: lua52-libs
650 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lua.so
651 %endif
652
653 %if %{with python2}
654 %files plugin-python2
655 %defattr(644,root,root,755)
656 # R: python-libs
657 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python2.so
658 %endif
659
660 %if %{with python3}
661 %files plugin-python3
662 %defattr(644,root,root,755)
663 # R: python3-libs
664 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python.so
665 %endif
666
667 %files -n bash-completion-elektra
668 %defattr(644,root,root,755)
669 %{bash_compdir}/kdb
670
671 %files -n zsh-completion-elektra
672 %defattr(644,root,root,755)
673 %{_datadir}/zsh/site-functions/_kdb
674
675 %files libs
676 %defattr(644,root,root,755)
677 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
678 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
679 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so.*.*.*
680 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-core.so.4
681 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so.*.*.*
682 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-ease.so.4
683 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so.*.*.*
684 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-kdb.so.4
685 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so.*.*.*
686 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-meta.so.4
687 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so.*.*.*
688 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-plugin.so.4
689 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so.*.*.*
690 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-proposal.so.4
691 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.*.*.*
692 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.0
693 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-fs.so
694 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so.*.*.*
695 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektratools.so.2
696 %if %{with full}
697 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
698 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
699 %endif
700
701 %files devel
702 %defattr(644,root,root,755)
703 %doc doc/API.md installed-doc/elektra-api/html
704 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
705 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so
706 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so
707 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so
708 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so
709 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so
710 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so
711 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektragetenv.so
712 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so
713 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept.so
714 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
715 %if %{with full}
716 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
717 %endif
718 %dir %{_includedir}/elektra
719 %{_includedir}/elektra/kdb*.h
720 %{_pkgconfigdir}/elektra.pc
721 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraConfig*.cmake
722 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraTargetsLibelektra*.cmake
723 %{_mandir}/man3/api.3elektra*
724 %{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
725 %{_mandir}/man3/kdb.3elektra*
726 %{_mandir}/man3/kdb.c.3elektra*
727 %{_mandir}/man3/kdb_*.3elektra*
728 %{_mandir}/man3/kdb*.h.3elektra*
729 %{_mandir}/man3/key.3elektra*
730 %{_mandir}/man3/keymeta.3elektra*
731 %{_mandir}/man3/keyname.3elektra*
732 %{_mandir}/man3/keyset.3elektra*
733 %{_mandir}/man3/keytest.3elektra*
734 %{_mandir}/man3/keyvalue.3elektra*
735 %{_mandir}/man3/key.c.3elektra*
736 %{_mandir}/man3/keyhelpers.c.3elektra*
737 %{_mandir}/man3/keymeta.c.3elektra*
738 %{_mandir}/man3/keyset.c.3elektra*
739 %{_mandir}/man3/keytest.c.3elektra*
740 %{_mandir}/man3/keyvalue.c.3elektra*
741 %{_mandir}/man3/meta.3elektra*
742 %{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
743 %{_mandir}/man3/proposal.3elektra*
744
745 %files static
746 %defattr(644,root,root,755)
747 %{_libdir}/libelektra-static.a
748 %{_libdir}/libelektratools-static.a
749
750 %files cpp-devel
751 %defattr(644,root,root,755)
752 %doc src/bindings/cpp/README.md
753 %{_includedir}/elektra/*.hpp
754 %{_includedir}/elektra/helper
755 %{_includedir}/elektra/merging
756 # libelektratools API man pages
757 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.cpp.3elektra*
758 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.hpp.3elektra*
759 %{_mandir}/man3/automergestrategy.cpp.3elektra*
760 %{_mandir}/man3/automergestrategy.hpp.3elektra*
761 %{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
762 %{_mandir}/man3/backendbuilder.cpp.3elektra*
763 %{_mandir}/man3/backendbuilder.hpp.3elektra*
764 %{_mandir}/man3/backendparser.cpp.3elektra*
765 %{_mandir}/man3/backendparser.hpp.3elektra*
766 %{_mandir}/man3/backends.cpp.3elektra*
767 %{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
768 %{_mandir}/man3/comparison.cpp.3elektra*
769 %{_mandir}/man3/comparison.hpp.3elektra*
770 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.cpp.3elektra*
771 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.hpp.3elektra*
772 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.cpp.3elektra*
773 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.hpp.3elektra*
774 %{_mandir}/man3/kdb*.hpp.3elektra*
775 %{_mandir}/man3/key*.hpp.3elektra*
776 %{_mandir}/man3/keyhelper.cpp.3elektra*
777 %{_mandir}/man3/mergeconfiguration.hpp.3elektra*
778 %{_mandir}/man3/mergeconflict.hpp.3elektra*
779 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.cpp.3elektra*
780 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.hpp.3elektra*
781 %{_mandir}/man3/mergeresult.cpp.3elektra*
782 %{_mandir}/man3/mergeresult.hpp.3elektra*
783 %{_mandir}/man3/mergetask.hpp.3elektra*
784 %{_mandir}/man3/mergetestutils.cpp.3elektra*
785 %{_mandir}/man3/merging.cpp.3elektra*
786 %{_mandir}/man3/mergingkdb.cpp.3elektra*
787 %{_mandir}/man3/mergingkdb.hpp.3elektra*
788 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.cpp.3elektra*
789 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.hpp.3elektra*
790 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.cpp.3elektra*
791 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.hpp.3elektra*
792 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.cpp.3elektra*
793 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.hpp.3elektra*
794 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.cpp.3elektra*
795 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.hpp.3elektra*
796 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.cpp.3elektra*
797 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.hpp.3elektra*
798 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.cpp.3elektra*
799 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.hpp.3elektra*
800 %{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
801 %{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
802 %{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
803 %{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
804 %{_mandir}/man3/plugindatabase.cpp.3elektra*
805 %{_mandir}/man3/plugindatabase.hpp.3elektra*
806 %{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
807 %{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
808 %{_mandir}/man3/pluginspec.cpp.3elektra*
809 %{_mandir}/man3/pluginspec.hpp.3elektra*
810 %{_mandir}/man3/specreader.hpp.3elektra*
811 %{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
812 %{_mandir}/man3/testtool_*.cpp.3elektra*
813 %{_mandir}/man3/threewaymerge.cpp.3elektra*
814 %{_mandir}/man3/threewaymerge.hpp.3elektra*
815 %{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
816
817 %if %{with glib}
818 %files glib
819 %defattr(644,root,root,755)
820 %doc src/bindings/glib/README.md
821 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgelektra-4.0.so
822 %if %{with gsettings}
823 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gio/modules/libelektrasettings.so
824 %endif
825 %{_libdir}/girepository-1.0/GElektra-4.0.typelib
826
827 %files glib-devel
828 %defattr(644,root,root,755)
829 %{_datadir}/gir-1.0/GElektra-4.0.gir
830 %{_includedir}/elektra/gelektra-*.h
831 %{_pkgconfigdir}/gelektra-4.0.pc
832 %endif
833
834 %if %{with java}
835 %files -n java-elektra
836 %defattr(644,root,root,755)
837 %doc src/bindings/jna/README.md
838 %{_javadir}/libelektra-1.jar
839 %{_javadir}/libelektra.jar
840 %endif
841
842 %if %{with lua}
843 %files -n lua-elektra
844 %defattr(644,root,root,755)
845 %doc src/bindings/swig/lua/README.md
846 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lua/5.2/kdb.so
847
848 %if %{with glib}
849 %files -n lua-elektra-glib
850 %defattr(644,root,root,755)
851 %doc src/bindings/gi/lua/README.md
852 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi
853 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override
854 %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override/GElektra.lua
855 %endif
856 %endif
857
858 %if %{with python2}
859 %files -n python-elektra
860 %defattr(644,root,root,755)
861 %doc src/bindings/swig/python2/README.md
862 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/_kdb.so
863 %{py_sitedir}/kdb.py[co]
864 %endif
865
866 %if %{with python3}
867 %files -n python3-elektra
868 %defattr(644,root,root,755)
869 %doc src/bindings/swig/python/README.md
870 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/_kdb.so
871 %{py3_sitedir}/kdb.py
872 %{py3_sitedir}/__pycache__/kdb.cpython-*.py[co]
873
874 %if %{with glib}
875 %files -n python3-elektra-glib
876 %defattr(644,root,root,755)
877 %doc src/bindings/gi/python/README.md
878 %{py3_sitedir}/gi/overrides/GElektra.py
879 %{py3_sitedir}/gi/overrides/__pycache__/GElektra.cpython-*.py[co]
880 %endif
881 %endif
882
883 %if %{with ruby}
884 %files -n ruby-elektra
885 %defattr(644,root,root,755)
886 %doc src/bindings/swig/ruby/README.md
887 %attr(755,root,root) %{ruby_vendorarchdir}/_kdb.so
888 %{ruby_vendorlibdir}/kdb.rb
889 %endif
This page took 0.267873 seconds and 3 git commands to generate.