]> git.pld-linux.org Git - packages/elektra.git/blob - elektra.spec
- spaces->tabs
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 Summary:        A registry to store general key-value pairs instead of text configuration files
2 Summary(pl):    Rejestr do przechowywania par klucz-warto¶æ u¿ywany zamiast plików konfiguracyjnych
3 Name:           registry
4 Version:        0.1.6
5 Release:        1
6 License:        LGPL
7 Vendor:         Avi Alkalay <avi@unix.sh>
8 Group:          Base
9 Source0:        http://dl.sourceforge.net/%{name}/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  04f05693c7be8da6db64f59129b92cf3
11 URL:            http://registry.sf.net
12 BuildRequires:  docbook-style-xsl
13 BuildRequires:  libxslt-progs
14 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
19 files.
20
21 Instead of each program to have its own text configuration files, the
22 Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
23 thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
24 parameters through a key-value pair mechanism.
25
26 This way any software can read/save his configuration using a
27 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
28 configurations, leveraging easy application integration.
29
30 %description -l pl
31 Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
32 plików konfiguracyjnych.
33
34 Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
35 w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
36 szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opartych na
37 w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowywania
38 parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
39
40 W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
41 u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
42 wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
43 ich integrowanie.
44
45 %package devel
46 Summary:        Include files and API documentation for the Linux Registry
47 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe i dokumentacja API dla Rejestru Linux
48 Group:          Development/Libraries
49 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
50
51 %description devel
52 The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
53 files.
54
55 Instead of each program to have its own text configuration files, the
56 Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
57 thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
58 parameters through a key-value pair mechanism.
59
60 This way any software can read/save his configuration using a
61 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
62 configurations, leveraging easy application integration.
63
64 This package contains the include files and API manual pages to use
65 the Registry API in C.
66
67 %description devel -l pl
68 Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
69 plików konfiguracyjnych.
70
71 Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
72 w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
73 szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
74 w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
75 parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
76
77 W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
78 u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
79 wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
80 ich integrowanie.
81
82 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i strony podrêcznika API, aby
83 u¿ywaæ Rejestru z poziomu programów pisanych w jêzyku C.
84
85 %package examples
86 Summary:        Example source files for the Linux Registry
87 Summary(pl):    Przyk³adowe pliki ¼ród³owe dla Rejestru Linux
88 Group:          Development/Libraries
89 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
90
91 %description examples
92 The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
93 files.
94
95 Instead of each program to have its own text configuration files, the
96 Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
97 thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
98 parameters through a key-value pair mechanism.
99
100 This way any software can read/save his configuration using a
101 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
102 configurations, leveraging easy application integration.
103
104 This package contains the example source files for the Linux Registry.
105
106 %description examples -l pl
107 Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
108 plików konfiguracyjnych.
109
110 Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
111 w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
112 szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
113 w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
114 parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
115
116 W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
117 u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
118 wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
119 ich integrowanie.
120
121 Ten pakiet zawiera przyk³adowe pliki ¼ród³owe dla Rejestru Linux.
122
123 %package libs
124 Summary:        Library files for the Linux Registry
125 Summary(pl):    Pliki biblioteki dla Rejestru Linux
126 Group:          Base
127
128 %description libs
129 The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
130 files.
131
132 Instead of each program to have its own text configuration files, the
133 Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
134 thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
135 parameters through a key-value pair mechanism.
136
137 This way any software can read/save his configuration using a
138 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
139 configurations, leveraging easy application integration.
140
141 This package contains the library files, which are necessary for the
142 applications to work with the Registry.
143
144 %description libs -l pl
145 Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
146 plików konfiguracyjnych.
147
148 Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
149 w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
150 szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
151 w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
152 parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
153
154 W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
155 u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
156 wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
157 ich integrowanie.
158
159 Ten pakiet zawiera pliki biblioteczne konieczne do dzia³ania
160 aplikacji wraz z Rejestrem.
161
162 %prep
163 %setup -q -n registry
164
165 %build
166 %{__make} all
167
168 %install
169 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
170
171 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/bin,/%{_lib},%{_includedir},%{_examplesdir}} \
172         $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/{%{name}-devel,%{name}} \
173         $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man{1,3,5,7}
174
175 %{__make} install \
176         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
177
178 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
179 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-devel $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
180 mv -f TODO VERSION ChangeLog $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
181
182 %clean
183 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
184
185 %post
186 /bin/rg set -t dir system.sw
187
188 %post   libs -p /sbin/ldconfig
189 %postun libs -p /sbin/ldconfig
190
191 %files
192 %defattr(644,root,root,755)
193 %attr(755,root,root) /bin/*
194 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/*
195 %{_mandir}/man1/*
196 %{_mandir}/man5/*
197 %{_mandir}/man7/*
198
199 %files devel
200 %defattr(644,root,root,755)
201 %{_includedir}/*
202 %{_mandir}/man3/*
203
204 %files examples
205 %defattr(644,root,root,755)
206 %doc %{_examplesdir}/%{name}-%{version}/*
207
208 %files libs
209 %defattr(644,root,root,755)
210 %attr(755,root,root) /%{_lib}/*
This page took 0.059969 seconds and 3 git commands to generate.