- converted to UTF-8
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 Summary:        A key/value pair database to store software configurations
2 Summary(pl.UTF-8):   Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
3 Name:           elektra
4 Version:        0.4.6
5 Release:        0.1
6 Epoch:          0
7 License:        BSD
8 Group:          Applications/System
9 Source0:        http://dl.sourceforge.net/elektra/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  f032ec83ffe91f2e7c2a0d70f67749eb
11 Patch0:         %{name}-Makefile_CFLAGS.patch
12 Patch1:         %{name}-libdir.patch
13 Patch2:         %{name}-not_implemented_func_hack.patch
14 Patch3:         %{name}-elektraenv.patch
15 Patch4:         %{name}-doc.patch
16 URL:            http://elektra.sourceforge.net/
17 BuildRequires:  libxml2-devel
18 BuildRequires:  libxslt-progs
19 Requires(post): /sbin/ldconfig
20 Requires:       mktemp
21 # for /usr/share/sgml dir
22 Requires:       sgml-common
23 Obsoletes:      registry
24 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26 %description
27 The Elektra Project provides a framework to store generic
28 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
29 of a human-readable only text file.
30
31 This way any software can read/save his configuration using a
32 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
33 configurations, leveraging easy application integration.
34
35 %description -l pl.UTF-8
36 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
37 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
38 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
39
40 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
41 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
42 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
43
44 %package devel
45 Summary:        Include files and API documentation for Elektra Project
46 Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
47 Group:          Development/Libraries
48 Requires:       elektra = %{epoch}:%{version}-%{release}
49
50 %description devel
51 The Elektra Project provides a framework to store generic
52 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
53 of a human-readable only text file.
54
55 This way any software can read/save his configuration using a
56 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
57 configurations, leveraging easy application integration.
58
59 This package contains the include files and API manual pages to use
60 the Elektra API in C.
61
62 %description devel -l pl.UTF-8
63 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
64 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
65 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
66
67 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
68 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
69 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
70
71 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
72 systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
73
74 %package static
75 Summary:        Static library for Elektra Project
76 Summary(pl.UTF-8):   Statyczna wersja biblioteki projektu Elektra
77 Group:          Development/Libraries
78 Requires:       elektra-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
79
80 %description static
81 The Elektra Project provides a framework to store generic
82 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
83 of a human-readable only text file.
84
85 This way any software can read/save his configuration using a
86 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
87 configurations, leveraging easy application integration.
88
89 This package contains static library for Elektra Project.
90
91 %description static -l pl.UTF-8
92 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
93 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
94 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
95
96 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
97 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
98 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
99
100 Ten pakiet zawiera wersję statyczną biblioteki projektu Elektra.
101
102 %prep
103 %setup -q -n %{name}
104 %patch0 -p1
105 %patch1 -p1
106 %patch2 -p1
107 %patch3 -p1
108 %patch4 -p1
109
110 %build
111 %{__make} all \
112         CC="%{__cc}" \
113         CFLAGS="%{rpmcflags}"
114
115 %install
116 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
117 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig
118
119 %{__make} install \
120          LIB=/%{_lib} \
121          DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
122
123 rm -rf elektra-api
124 cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-devel elektra-api
125 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}{,-devel}
126
127 echo 'RUN="no"' > $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/elektra
128
129 %clean
130 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
132 %post
133 /sbin/ldconfig
134 # Create basic key structure for apps
135 kdb set -t dir system/sw || :
136
137 %postun -p /sbin/ldconfig
138
139 %files
140 %defattr(644,root,root,755)
141 %doc articles doc/standards example scripts AUTHORS ChangeLog README TODO
142 %attr(755,root,root) /bin/*
143 %attr(755,root,root) /%{_lib}/lib*.so
144 %attr(755,root,root) /etc/profile.d/*
145 %{_datadir}/sgml/*
146 %{_mandir}/man[157]/*
147 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
148
149 %files devel
150 %defattr(644,root,root,755)
151 %doc bindings elektra-api/*
152 %{_includedir}/*
153 %{_mandir}/man3/*
154
155 %files static
156 %defattr(644,root,root,755)
157 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.076409 seconds and 3 git commands to generate.