]> git.pld-linux.org Git - packages/elektra.git/blob - elektra.spec
90af9ee06073245fcdd4951e35e99c8e91dd86f9
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 # TODO:
2 # - force maven to work without network, enable java
3 # - haskell plugin (BR: ghc >= 8.0.0, cabal)
4 # - rest-backend (BR: cppcms boost >= 1.45 libjwt openssl)
5 # - rest-frontend, web (BR: npm)
6 # - use system nickel (1.1.0, in src/plugins/ni), inih (r29, src/plugins/ini)
7 #
8 # Conditonal build:
9 %bcond_with     full            # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
10 %bcond_without  gen             # gen tool packaging
11 %bcond_without  glib            # GLib/GObject/GSetttings (+ GI) bindings
12 %bcond_without  gsettings       # GSetttings module
13 %bcond_with     java            # Java support: JNA binding and JNI plugin (needs Java 8)
14 %bcond_without  lua             # Lua (5.2) support: bindings and plugin
15 %bcond_without  python2         # Python 2 support: bindings and plugin
16 %bcond_without  python3         # Python 3 support: bindings and plugin
17 %bcond_without  qt              # Qt GUI
18 %bcond_without  ruby            # Ruby binding and plugin
19
20 %if %{without glib}
21 %undefine       with_gsettings
22 %endif
23 Summary:        A key/value pair database to store software configurations
24 Summary(pl.UTF-8):      Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
25 Name:           elektra
26 Version:        0.8.23
27 Release:        1
28 License:        BSD
29 Group:          Applications/System
30 Source0:        https://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
31 # Source0-md5:  0a065ed381a59b6213bd46fd3c82ba83
32 Patch0:         %{name}-zsh.patch
33 Patch1:         %{name}-no-markdown.patch
34 URL:            https://www.libelektra.org/
35 %if %{with qt}
36 BuildRequires:  Qt5Core-devel >= 5.3
37 BuildRequires:  Qt5Gui-devel >= 5.3
38 BuildRequires:  Qt5Qml-devel >= 5.3
39 BuildRequires:  Qt5Quick-devel >= 5.3
40 BuildRequires:  Qt5Svg-devel >= 5.3
41 BuildRequires:  Qt5Test-devel >= 5.3
42 BuildRequires:  Qt5Widgets-devel >= 5.3
43 %endif
44 BuildRequires:  augeas-devel >= 1.0
45 BuildRequires:  boost-devel
46 BuildRequires:  cmake >= 3.0
47 BuildRequires:  curl-devel >= 7.28.0
48 BuildRequires:  dbus-devel
49 BuildRequires:  doxygen
50 BuildRequires:  gcc >= 6:4.8
51 BuildRequires:  gettext-tools
52 %{?with_glib:BuildRequires:     glib2-devel >= 1:2.36}
53 %{?with_gsettings:BuildRequires:        glib2-devel >= 1:2.42}
54 %{?with_glib:BuildRequires:     gobject-introspection-devel >= 1.38}
55 # for binding
56 %{?with_java:BuildRequires:     java-jna >= 4.5.0}
57 %{?with_java:BuildRequires:     java-junit >= 4.12}
58 %{?with_java:BuildRequires:     jdk >= 1.8}
59 # jawt for plugin
60 %{?with_java:BuildRequires:     jre-X11 >= 1.8}
61 BuildRequires:  libgcrypt-devel
62 BuildRequires:  libgit2-devel >= 0.24.1
63 %{?with_qt:BuildRequires:       libmarkdown-devel}
64 BuildRequires:  libstdc++-devel
65 BuildRequires:  libuv-devel
66 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2.0
67 BuildRequires:  libxslt-progs
68 %{?with_lua:BuildRequires:      lua52-devel >= 5.2}
69 %{?with_java:BuildRequires:     maven}
70 %{?with_java:BuildRequires:     maven-plugin-compiler >= 3.6.0}
71 %{?with_java:BuildRequires:     maven-plugin-surefire >= 2.19.1}
72 BuildRequires:  openssl-devel
73 BuildRequires:  pkgconfig
74 %{?with_python2:BuildRequires:  python-devel >= 1:2.7}
75 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.2}
76 BuildRequires:  ronn
77 BuildRequires:  rpm-pythonprov
78 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.612
79 %{?with_ruby:BuildRequires:     ruby-devel}
80 BuildRequires:  sed >= 4.0
81 BuildRequires:  swig >= 3
82 %if %{with python2} || %{with python3}
83 BuildRequires:  swig-python >= 3
84 %endif
85 %{?with_ruby:BuildRequires:     swig-ruby >= 3.0.8}
86 BuildRequires:  systemd-devel
87 BuildRequires:  tcl-devel
88 BuildRequires:  xerces-c-devel >= 3.0.0
89 BuildRequires:  yajl-devel
90 BuildRequires:  yaml-cpp-devel >= 0.5
91 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
92 Requires:       mktemp
93 # plugins dependencies (move to individual plugin subpackage if created)
94 Requires:       augeas-libs >= 1.0
95 Requires:       curl-libs >= 7.28.0
96 Requires:       libgit2 >= 0.24.1
97 Requires:       yaml-cpp >= 0.5
98 Obsoletes:      registry
99 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
100
101 %description
102 The Elektra Project provides a framework to store generic
103 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
104 of a human-readable only text file.
105
106 This way any software can read/save his configuration using a
107 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
108 configurations, leveraging easy application integration.
109
110 %description -l pl.UTF-8
111 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
112 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
113 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
114
115 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
116 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
117 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
118
119 %package gen
120 Summary:        Elektra kbd-gen code generation utility
121 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie Elektra kbd-gen do generowania kodu
122 Group:          Development/Tools
123 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
124 Requires:       python-modules >= 1:2.7
125
126 %description gen
127 Elektra kbd-gen code generation utility.
128
129 %description gen -l pl.UTF-8
130 Narzędzie Elektra kbd-gen do generowania kodu.
131
132 %package gui
133 Summary:        Qt based GUI for Elektra
134 Summary(pl.UTF-8):      Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry
135 Group:          X11/Applications
136 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
137
138 %description gui
139 Qt based GUI for Elektra.
140
141 %description gui -l pl.UTF-8
142 Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry.
143
144 %package plugin-jni
145 Summary:        Java JNI plugin for Elektra
146 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Java JNI dla Elektry
147 Group:          Libraries
148 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
149 # jawt
150 Requires:       jre-X11 >= 1.8
151
152 %description plugin-jni
153 Java JNI plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Java.
154
155 %description plugin-jni -l pl.UTF-8
156 Wtyczka Java JNI dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
157 Javie.
158
159 %package plugin-lua
160 Summary:        Lua plugin for Elektra
161 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Lua dla Elektry
162 Group:          Libraries
163 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
164 Requires:       lua52-libs >= 5.2
165
166 %description plugin-lua
167 Lua plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Lua.
168
169 %description plugin-lua -l pl.UTF-8
170 Wtyczka Lua dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w Lua.
171
172 %package plugin-python2
173 Summary:        Python 2 plugin for Elektra
174 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 2 dla Elektry
175 Group:          Libraries
176 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
177 Requires:       python-libs >= 1:2.7
178
179 %description plugin-python2
180 Python 2 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
181 Python 2.
182
183 %description plugin-python2 -l pl.UTF-8
184 Wtyczka 2 Python dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
185 Pythonie 2.
186
187 %package plugin-python3
188 Summary:        Python 3 plugin for Elektra
189 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 3 dla Elektry
190 Group:          Libraries
191 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
192 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
193
194 %description plugin-python3
195 Python 3 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
196 Python 3.
197
198 %description plugin-python3 -l pl.UTF-8
199 Wtyczka Python 3 dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
200 Pythonie 3.
201
202 %package plugin-ruby
203 Summary:        Ruby plugin for Elektra
204 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Ruby dla Elektry
205 Group:          Libraries
206 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
207 Requires:       ruby
208
209 %description plugin-ruby
210 Ruby plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Ruby.
211
212 %description plugin-ruby -l pl.UTF-8
213 Wtyczka Ruby dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
214 języku Ruby.
215
216 %package -n bash-completion-elektra
217 Summary:        Bash completion for Elektra commands
218 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra
219 Group:          Applications/Shells
220 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
221 Requires:       bash-completion >= 2
222 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
223 BuildArch:      noarch
224 %endif
225
226 %description -n bash-completion-elektra
227 Bash completion for Elektra kdb command.
228
229 %description -n bash-completion-elektra -l pl.UTF-8
230 Bashowe uzupełnianie parametrów dla polecenia kdb z pakietu Elektra.
231
232 %package -n fish-completion-elektra
233 Summary:        Fish completion for Elektra commands
234 Summary(pl.UTF-8):      Uzupełnianie parametrów w fish dla poleceń z pakietu Elektra
235 Group:          Applications/Shells
236 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
237 Requires:       fish
238 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
239 BuildArch:      noarch
240 %endif
241
242 %description -n fish-completion-elektra
243 Fish completion for Elektra kdb command.
244
245 %description -n fish-completion-elektra -l pl.UTF-8
246 Uzupełnianie parametrów w fish dla polecenia kdb z pakietu Elektra.
247
248 %package -n zsh-completion-elektra
249 Summary:        ZSH completion for Elektra commands
250 Summary(pl.UTF-8):      Uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra w powłoce ZSH
251 Group:          Applications/Shells
252 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
253 Requires:       zsh
254 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
255 BuildArch:      noarch
256 %endif
257
258 %description -n zsh-completion-elektra
259 ZSH completion for Elektra kdb command.
260
261 %description -n zsh-completion-elektra -l pl.UTF-8
262 Uzupełnianie parametrów dla polecenia kdb z pakietu Elektra w powłoce
263 ZSH.
264
265 %package libs
266 Summary:        Elektra Project libraries
267 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki projektu Elektra
268 Group:          Libraries
269 Obsoletes:      elektra-cpp < 0.8
270 Conflicts:      elektra < 0.7
271
272 %description libs
273 The Elektra Project provides a framework to store generic
274 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
275 of a human-readable only text file.
276
277 This way any software can read/save his configuration using a
278 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
279 configurations, leveraging easy application integration.
280
281 This package contains Elektra shared libraries.
282
283 %description libs -l pl.UTF-8
284 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
285 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
286 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
287
288 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
289 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
290 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
291
292 Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
293
294 %package devel
295 Summary:        Include files and API documentation for Elektra Project
296 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
297 Group:          Development/Libraries
298 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
299
300 %description devel
301 This package contains the include files and API manual pages to use
302 the Elektra API in C.
303
304 %description devel -l pl.UTF-8
305 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
306 systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
307
308 %package static
309 Summary:        Static libraries for Elektra Project
310 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki projektu Elektra
311 Group:          Development/Libraries
312 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
313
314 %description static
315 This package contains static libraries for Elektra Project.
316
317 %description static -l pl.UTF-8
318 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
319
320 %package cpp-devel
321 Summary:        Header files of C++ interface for Elektra library
322 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
323 Group:          Development/Libraries
324 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
325 Requires:       libstdc++-devel
326 Obsoletes:      elektra-cpp-static < 0.8
327
328 %description cpp-devel
329 Header files of C++ interface for Elektra library.
330
331 %description cpp-devel -l pl.UTF-8
332 Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
333
334 %package glib
335 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra
336 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry
337 Group:          Libraries
338 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
339 %if %{with gsettings}
340 Requires:       glib2 >= 1:2.42
341 %else
342 Requires:       glib2 >= 1:2.36
343 %endif
344
345 %description glib
346 GLib/GObject binding for Elektra.
347
348 %description glib -l pl.UTF-8
349 Wiązanie GLib/GObject do Elektry.
350
351 %package glib-devel
352 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra - development files
353 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne
354 Group:          Libraries
355 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
356 %if %{with gsettings}
357 Requires:       glib2-devel >= 1:2.42
358 %else
359 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36
360 %endif
361
362 %description glib-devel
363 GLib/GObject binding for Elektra - development files.
364
365 %description glib-devel -l pl.UTF-8
366 Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne.
367
368 %package io-glib
369 Summary:        Elektra I/O binding using GLib
370 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące GLib
371 Group:          Libraries
372 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
373
374 %description io-glib
375 Elektra I/O binding using GLib.
376
377 %description io-glib -l pl.UTF-8
378 Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące GLib.
379
380 %package io-glib-devel
381 Summary:        Development files for Elektra I/O GLib binding
382 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry GLib
383 Group:          Development/Libraries
384 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
385 Requires:       %{name}-io-glib = %{version}-%{release}
386 Requires:       glib2-devel >= 2.0
387
388 %description io-glib-devel
389 Development files for Elektra I/O GLib binding.
390
391 %description io-glib-devel -l pl.UTF-8
392 Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry GLib.
393
394 %package io-uv
395 Summary:        Elektra I/O binding using uv
396 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące uv
397 Group:          Libraries
398 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
399
400 %description io-uv
401 Elektra I/O binding using uv.
402
403 %description io-glib -l pl.UTF-8
404 Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące uv.
405
406 %package io-uv-devel
407 Summary:        Development files for Elektra I/O uv binding
408 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry uv
409 Group:          Development/Libraries
410 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
411 Requires:       %{name}-io-uv = %{version}-%{release}
412 Requires:       libuv-devel
413
414 %description io-uv-devel
415 Development files for Elektra I/O uv binding.
416
417 %description io-uv-devel -l pl.UTF-8
418 Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry uv.
419
420 %package -n java-elektra
421 Summary:        Java binding for Elektra
422 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Java dla Elektry
423 Group:          Libraries
424 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
425 Requires:       java-jna
426 Requires:       jre >= 1.8
427
428 %description -n java-elektra
429 Java binding for Elektra.
430
431 %description -n java-elektra -l pl.UTF-8
432 Wiązanie języka Java dla Elektry.
433
434 %package -n lua-elektra
435 Summary:        Lua binding for Elektra
436 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Lua dla Elektry
437 Group:          Libraries
438 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
439 Requires:       lua52-libs >= 5.2
440
441 %description -n lua-elektra
442 Lua binding for Elektra.
443
444 %description -n lua-elektra -l pl.UTF-8
445 Wiązanie języka Lua dla Elektry.
446
447 %package -n lua-elektra-glib
448 Summary:        Lua/GI binding for Elektra
449 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Lua/GI dla Elektry
450 Group:          Libraries
451 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
452 Requires:       lua52-libs >= 5.2
453 #R: lua52-lgi ?
454
455 %description -n lua-elektra-glib
456 Lua/GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated, it's
457 better to use SWIG (lua-elektra) binding.
458
459 %description -n lua-elektra-glib -l pl.UTF-8
460 Wiązanie Lua/GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest przestarzałe,
461 lepiej używać wiązania SWIG (lua-elektra).
462
463 %package -n python-elektra
464 Summary:        Python 2 binding for Elektra
465 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 2 dla Elektry
466 Group:          Libraries
467 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
468 Requires:       python-libs >= 1:2.7
469
470 %description -n python-elektra
471 Python 2 binding for Elektra.
472
473 %description -n python-elektra -l pl.UTF-8
474 Wiązanie Pythona 2 dla Elektry.
475
476 %package -n python3-elektra
477 Summary:        Python 3 binding for Elektra
478 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 dla Elektry
479 Group:          Libraries
480 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
481 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
482
483 %description -n python3-elektra
484 Python 3 binding for Elektra.
485
486 %description -n python3-elektra -l pl.UTF-8
487 Wiązanie Pythona 3 dla Elektry.
488
489 %package -n python3-elektra-glib
490 Summary:        Python 3 GI binding for Elektra
491 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry
492 Group:          Libraries
493 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
494 Requires:       python3-pygobject3 >= 3
495
496 %description -n python3-elektra-glib
497 Python 3 GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated,
498 it's better to use SWIG (python*-elektra) binding.
499
500
501 %description -n python3-elektra-glib -l pl.UTF-8
502 Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest
503 przestarzałe, lepiej używać wiązania SWIG (python*-elektra).
504
505 %package -n ruby-elektra
506 Summary:        Ruby binding for Elektra
507 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Ruby dla Elektry
508 Group:          Libraries
509 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
510
511 %description -n ruby-elektra
512 Ruby binding for Elektra.
513
514 %description -n ruby-elektra -l pl.UTF-8
515 Wiązanie języka Ruby dla Elektry.
516
517 %prep
518 %setup -q
519 %patch0 -p1
520 %patch1 -p1
521
522 %{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/env bash,/bin/bash,' $(grep -l '/usr/bin/env bash' -r scripts)
523 %{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/env python,%{__python},' scripts/{find-tools,update-infos-status}
524
525 %build
526 install -d build
527 cd build
528 %cmake .. \
529         -DBINDINGS="INTERCEPT;cpp;io_uv%{?with_glib:;glib;io_glib%{?with_gsettings:;gsettings}%{?with_lua:;gi_lua}%{?with_python3:;gi_python}}%{?with_java:;jna}%{?with_lua:;swig_lua}%{?with_python2:;swig_python2}%{?with_python3:;swig_python}%{?with_ruby:;swig_ruby}" \
530         %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
531         -DINSTALL_TESTING=FALSE \
532         -DPLUGINS=ALL \
533         -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules \
534         -DTOOLS="kdb;race%{?with_gen:;gen}%{?with_qt:;qt-gui}" \
535         -DBUILD_STATIC=ON
536
537 %{__make} -j1
538
539 %install
540 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
541
542 %{__make} -C build install \
543         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
544
545 # unneeded compat symlink
546 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libelektragetenv.so.0
547
548 install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
549
550 %if %{with python2}
551 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
552 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
553 %py_postclean
554 %endif
555
556 %if %{with python3}
557 %py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
558 %py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
559 %endif
560
561 # "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
562 # we don't need it
563 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
564
565 # prepare docs
566 %{__rm} -rf installed-doc
567 install -d installed-doc
568 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
569 # packaged as %doc
570 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}
571
572 # these don't belong to man3
573 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{README_md,doc_*_md,md_doc_*,md_src_*,md_scripts_README,src_libs_{getenv,notification_example}_README_md}.3elektra
574 # internal or example, not part of API
575 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{DocBindingData,DocOperationData,SomeIoLibHandle}.3elektra
576 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/doc.h.3elektra
577 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{array,backend,dl,doc,ease_keyname,elektra_{keyname,plugin,proposal},example_notification*,exportsymbols,functional,internal,kdbenum,log,markdownlinkconverter,meta,mount,nolog,owner,plugin_plugin,proposal_proposal,split,static,testio_doc,testlib_notification,trie,try_compile_dbus}.c.3elektra
578 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{benchmark_crypto_comparison,benchmark_plugins,examples_backend}.cpp.3elektra
579 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/std_hash_*_.3elektra
580
581 %if %{without java}
582 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/org_libelektra_*.3elektra
583 %endif
584
585 %clean
586 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
587
588 %post   libs -p /sbin/ldconfig
589 %postun libs -p /sbin/ldconfig
590
591 %post   glib -p /sbin/ldconfig
592 %postun glib -p /sbin/ldconfig
593
594 %post   io-glib -p /sbin/ldconfig
595 %postun io-glib -p /sbin/ldconfig
596
597 %post   io-uv -p /sbin/ldconfig
598 %postun io-uv -p /sbin/ldconfig
599
600 %files
601 %defattr(644,root,root,755)
602 %doc LICENSE.md README.md doc/{AUTHORS,BIGPICTURE.md,DESIGN.md,GOALS.md,SECURITY.md,WHY.md,todo} build/doc/NEWS.md
603 # doc/standards installed-doc/scripts
604 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
605 %if %{with full}
606 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
607 %endif
608 %dir %{_libdir}/elektra
609 # R: augeas-libs >= 1.0 libxml2
610 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-augeas.so
611 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-base64.so
612 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-blockresolver.so
613 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-boolean.so
614 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-c.so
615 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-cachefilter.so
616 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-camel.so
617 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
618 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-conditionals.so
619 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-constants.so
620 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-counter.so
621 # TODO: R: botan
622 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_botan.so
623 # R: libgcrypt
624 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_gcrypt.so
625 # R: openssl
626 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_openssl.so
627 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-csvstorage.so
628 # R: curl-libs >= 7.28.0
629 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-curlget.so
630 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-date.so
631 # R: dbus
632 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
633 # R: dbus
634 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbusrecv.so
635 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-desktop.so
636 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dini.so
637 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-directoryvalue.so
638 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
639 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dpkg.so
640 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
641 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-enum.so
642 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
643 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fcrypt.so
644 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-file.so
645 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-filecheck.so
646 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
647 # R: libgit2 >= 0.24.1
648 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-gitresolver.so
649 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
650 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
651 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
652 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
653 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
654 # uses internal inih library
655 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ini.so
656 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-internalnotification.so
657 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ipaddr.so
658 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iterate.so
659 # R: systemd-libs
660 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-journald.so
661 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-keytometa.so
662 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-line.so
663 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lineendings.so
664 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-list.so
665 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-logchange.so
666 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mathcheck.so
667 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mini.so
668 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mozprefs.so
669 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-multifile.so
670 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
671 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-noresolver.so
672 # uses internal nickel library
673 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
674 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
675 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-passwd.so
676 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
677 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-profile.so
678 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-range.so
679 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-regexstore.so
680 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-rename.so
681 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
682 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver_fm_*.so
683 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-required.so
684 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-semlock.so
685 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-shell.so
686 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simplespeclang.so
687 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
688 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-spec.so
689 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-storage.so
690 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
691 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-sync.so
692 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
693 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
694 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
695 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
696 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
697 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
698 # R: xerces-c >= 3.0.0
699 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xerces.so
700 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
701 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
702 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-wresolver.so
703 # R: libxml2
704 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
705 # R: yajl
706 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
707 # R: yaml-cpp >= 0.5
708 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yamlcpp.so
709 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec
710 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/backup
711 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/benchmark-createtree
712 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/change-resolver-symlink
713 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/change-storage-symlink
714 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/check-env-dep
715 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/configure-firefox
716 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-fstab
717 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-hosts
718 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-inittab
719 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-users
720 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-merge
721 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-mount
722 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-umount
723 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-open
724 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-getenv
725 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/example-xorg
726 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig
727 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupConfig
728 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupHomepage
729 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupProxy
730 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/writeConfigFiles
731 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/find-tools
732 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/getenv
733 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/install-sh-completion
734 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/list-tools
735 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-augeas
736 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-info
737 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-list-all-files
738 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-kde
739 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-openicc
740 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mountpoint-info
741 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/race
742 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/restore
743 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/stash
744 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/umount-all
745 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/update-snippet-repository
746 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/upgrade-bootstrap
747 %{_datadir}/sgml/elektra
748 %{_mandir}/man1/kdb.1*
749 %{_mandir}/man1/kdb-backup.1*
750 %{_mandir}/man1/kdb-change-resolver-symlink.1*
751 %{_mandir}/man1/kdb-change-storage-symlink.1*
752 %{_mandir}/man1/kdb-check.1*
753 %{_mandir}/man1/kdb-check-env-dep.1*
754 %{_mandir}/man1/kdb-complete.1*
755 %{_mandir}/man1/kdb-convert.1*
756 %{_mandir}/man1/kdb-cp.1*
757 %{_mandir}/man1/kdb-editor.1*
758 %{_mandir}/man1/kdb-elektrify-getenv.1*
759 %{_mandir}/man1/kdb-export.1*
760 %{_mandir}/man1/kdb-file.1*
761 %{_mandir}/man1/kdb-find-tools.1*
762 %{_mandir}/man1/kdb-fstab.1*
763 %{_mandir}/man1/kdb-get.1*
764 %{_mandir}/man1/kdb-getmeta.1*
765 %{_mandir}/man1/kdb-global-mount.1*
766 %{_mandir}/man1/kdb-global-umount.1*
767 %{_mandir}/man1/kdb-help.1*
768 %{_mandir}/man1/kdb-import.1*
769 %{_mandir}/man1/kdb-info.1*
770 %{_mandir}/man1/kdb-introduction.1*
771 %{_mandir}/man1/kdb-list.1*
772 %{_mandir}/man1/kdb-list-commands.1*
773 %{_mandir}/man1/kdb-list-tools.1*
774 %{_mandir}/man1/kdb-ls.1*
775 %{_mandir}/man1/kdb-lsmeta.1*
776 %{_mandir}/man1/kdb-merge.1*
777 %{_mandir}/man1/kdb-mount.1*
778 %{_mandir}/man1/kdb-mount-list-all-files.1*
779 %{_mandir}/man1/kdb-mountpoint-info.*
780 %{_mandir}/man1/kdb-mv.1*
781 %{_mandir}/man1/kdb-remount.1*
782 %{_mandir}/man1/kdb-restore.1*
783 %{_mandir}/man1/kdb-rm.1*
784 %{_mandir}/man1/kdb-rmmeta.1*
785 %{_mandir}/man1/kdb-set.1*
786 %{_mandir}/man1/kdb-setmeta.1*
787 %{_mandir}/man1/kdb-sget.1*
788 %{_mandir}/man1/kdb-shell.1*
789 %{_mandir}/man1/kdb-spec-mount.1*
790 %{_mandir}/man1/kdb-stash.1*
791 %{_mandir}/man1/kdb-test.1*
792 %{_mandir}/man1/kdb-umount.1*
793 %{_mandir}/man1/kdb-vset.1*
794 %{_mandir}/man7/elektra-*.7*
795
796 %if %{with gen}
797 %files gen
798 %defattr(644,root,root,755)
799 %doc src/tools/gen/README.md
800 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/gen
801 %{py_sitedir}/elektra_gen-%{version}-py*.egg-info
802 # FIXME: should be in elektra_gen subdir
803 %{py_sitedir}/support
804 %{_datadir}/elektra/templates
805 %{_mandir}/man1/kdb-gen.1*
806 %endif
807
808 %files gui
809 %defattr(644,root,root,755)
810 %doc src/tools/qt-gui/README.md
811 %attr(755,root,root) %{_bindir}/elektra-qt-editor
812 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/qt-gui
813 %{_datadir}/appdata/org.libelektra.elektra-qt-editor.appdata.xml
814 %{_desktopdir}/org.libelektra.elektra-qt-editor.desktop
815 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra-symbolic.svg
816 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra.svg
817 %{_mandir}/man1/kdb-qt-gui.1*
818
819 %if %{with java}
820 %files plugin-jni
821 %defattr(644,root,root,755)
822 # R: jre with jawt
823 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-jni.so
824 %endif
825
826 %if %{with lua}
827 %files plugin-lua
828 %defattr(644,root,root,755)
829 # R: lua52-libs
830 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lua.so
831 %endif
832
833 %if %{with python2}
834 %files plugin-python2
835 %defattr(644,root,root,755)
836 # R: python-libs
837 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python2.so
838 %endif
839
840 %if %{with python3}
841 %files plugin-python3
842 %defattr(644,root,root,755)
843 # R: python3-libs
844 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python.so
845 %endif
846
847 %if %{with ruby}
848 %files plugin-ruby
849 %defattr(644,root,root,755)
850 # R: ruby
851 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ruby.so
852 %endif
853
854 %files -n bash-completion-elektra
855 %defattr(644,root,root,755)
856 %{bash_compdir}/kdb
857
858 %files -n fish-completion-elektra
859 %defattr(644,root,root,755)
860 %{_datadir}/fish/vendor_completions.d/kdb.fish
861
862 %files -n zsh-completion-elektra
863 %defattr(644,root,root,755)
864 %{_datadir}/zsh/site-functions/_kdb
865
866 %files libs
867 %defattr(644,root,root,755)
868 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
869 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
870 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so.*.*.*
871 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-core.so.4
872 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so.*.*.*
873 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-ease.so.4
874 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-invoke.so.*.*.*
875 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-invoke.so.4
876 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so.*.*.*
877 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-kdb.so.4
878 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so.*.*.*
879 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-meta.so.4
880 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io.so.*.*.*
881 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-io.so.4
882 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-notification.so.*.*.*
883 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-notification.so.4
884 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so.*.*.*
885 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-plugin.so.4
886 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-pluginprocess.so.*.*.*
887 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-pluginprocess.so.4
888 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so.*.*.*
889 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-proposal.so.4
890 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-utility.so.*.*.*
891 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-utility.so.4
892 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.*.*.*
893 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.0
894 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-fs.so
895 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so.*.*.*
896 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektratools.so.2
897 %if %{with full}
898 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
899 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
900 %endif
901
902 %files devel
903 %defattr(644,root,root,755)
904 %doc doc/API.md installed-doc/elektra-api/html
905 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
906 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so
907 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so
908 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so
909 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-invoke.so
910 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io.so
911 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so
912 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-notification.so
913 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so
914 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-pluginprocess.so
915 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so
916 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-utility.so
917 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektragetenv.so
918 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so
919 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept.so
920 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
921 %if %{with full}
922 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
923 %endif
924 %dir %{_includedir}/elektra
925 %{_includedir}/elektra/kdb.h
926 %{_includedir}/elektra/kdbconfig.h
927 %{_includedir}/elektra/kdbease.h
928 %{_includedir}/elektra/kdbextension.h
929 %{_includedir}/elektra/kdbgetenv.h
930 %{_includedir}/elektra/kdbhelper.h
931 %{_includedir}/elektra/kdbinvoke.h
932 %{_includedir}/elektra/kdbio.h
933 %{_includedir}/elektra/kdbmeta.h
934 %{_includedir}/elektra/kdbmodule.h
935 %{_includedir}/elektra/kdbnotification.h
936 %{_includedir}/elektra/kdbos.h
937 %{_includedir}/elektra/kdbplugin.h
938 %{_includedir}/elektra/kdbpluginprocess.h
939 %{_includedir}/elektra/kdbprivate.h
940 %{_includedir}/elektra/kdbproposal.h
941 %{_includedir}/elektra/kdbtypes.h
942 %{_includedir}/elektra/kdbutility.h
943 %{_includedir}/elektra/kdbversion.h
944 %{_pkgconfigdir}/elektra.pc
945 %{_pkgconfigdir}/elektra-io.pc
946 %{_pkgconfigdir}/elektra-notification.pc
947 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraConfig*.cmake
948 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraTargetsLibelektra*.cmake
949 %{_mandir}/man3/Opmphm*.3elektra*
950 %{_mandir}/man3/api.3elektra*
951 %{_mandir}/man3/dbus.c.3elektra*
952 %{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
953 %{_mandir}/man3/global.c.3elektra*
954 %{_mandir}/man3/invoke.3elektra*
955 %{_mandir}/man3/invoke.c.3elektra*
956 %{_mandir}/man3/io.c.3elektra*
957 %{_mandir}/man3/io_doc.c.3elektra*
958 %{_mandir}/man3/kdb.3elektra*
959 %{_mandir}/man3/kdb.c.3elektra*
960 %{_mandir}/man3/kdb_*.3elektra*
961 %{_mandir}/man3/kdb*.h.3elektra*
962 %{_mandir}/man3/kdbio.3elektra*
963 %{_mandir}/man3/kdbnotification.3elektra*
964 %{_mandir}/man3/key.3elektra*
965 %{_mandir}/man3/keymeta.3elektra*
966 %{_mandir}/man3/keyname.3elektra*
967 %{_mandir}/man3/keyset.3elektra*
968 %{_mandir}/man3/keytest.3elektra*
969 %{_mandir}/man3/keyvalue.3elektra*
970 %{_mandir}/man3/key.c.3elektra*
971 %{_mandir}/man3/keyhelpers.c.3elektra*
972 %{_mandir}/man3/keymeta.c.3elektra*
973 %{_mandir}/man3/keyset.c.3elektra*
974 %{_mandir}/man3/keytest.c.3elektra*
975 %{_mandir}/man3/keyvalue.c.3elektra*
976 %{_mandir}/man3/meta.3elektra*
977 %{_mandir}/man3/modules.3elektra*
978 %{_mandir}/man3/notification.c.3elektra*
979 %{_mandir}/man3/opmphm.c.3elektra*
980 %{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
981 %{_mandir}/man3/pluginprocess.c.3elektra*
982 %{_mandir}/man3/proposal.3elektra*
983 %{_mandir}/man3/rand.c.3elektra*
984
985 %files static
986 %defattr(644,root,root,755)
987 %{_libdir}/libelektra-static.a
988 %{_libdir}/libelektratools-static.a
989
990 %files cpp-devel
991 %defattr(644,root,root,755)
992 %doc src/bindings/cpp/README.md
993 %{_includedir}/elektra/*.hpp
994 %{_includedir}/elektra/helper
995 %{_includedir}/elektra/merging
996 # libelektratools API man pages
997 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.cpp.3elektra*
998 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.hpp.3elektra*
999 %{_mandir}/man3/automergestrategy.cpp.3elektra*
1000 %{_mandir}/man3/automergestrategy.hpp.3elektra*
1001 %{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
1002 %{_mandir}/man3/backendbuilder.cpp.3elektra*
1003 %{_mandir}/man3/backendbuilder.hpp.3elektra*
1004 %{_mandir}/man3/backendparser.cpp.3elektra*
1005 %{_mandir}/man3/backendparser.hpp.3elektra*
1006 %{_mandir}/man3/backends.cpp.3elektra*
1007 %{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
1008 %{_mandir}/man3/comparison.cpp.3elektra*
1009 %{_mandir}/man3/comparison.hpp.3elektra*
1010 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.cpp.3elektra*
1011 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.hpp.3elektra*
1012 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.cpp.3elektra*
1013 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.hpp.3elektra*
1014 %{_mandir}/man3/kdb*.hpp.3elektra*
1015 %{_mandir}/man3/key*.hpp.3elektra*
1016 %{_mandir}/man3/keyhelper.cpp.3elektra*
1017 %{_mandir}/man3/mergeconfiguration.hpp.3elektra*
1018 %{_mandir}/man3/mergeconflict.hpp.3elektra*
1019 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.cpp.3elektra*
1020 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.hpp.3elektra*
1021 %{_mandir}/man3/mergeresult.cpp.3elektra*
1022 %{_mandir}/man3/mergeresult.hpp.3elektra*
1023 %{_mandir}/man3/mergetask.hpp.3elektra*
1024 %{_mandir}/man3/mergetestutils.cpp.3elektra*
1025 %{_mandir}/man3/merging.cpp.3elektra*
1026 %{_mandir}/man3/mergingkdb.cpp.3elektra*
1027 %{_mandir}/man3/mergingkdb.hpp.3elektra*
1028 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.cpp.3elektra*
1029 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.hpp.3elektra*
1030 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.cpp.3elektra*
1031 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.hpp.3elektra*
1032 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.cpp.3elektra*
1033 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.hpp.3elektra*
1034 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.cpp.3elektra*
1035 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.hpp.3elektra*
1036 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.cpp.3elektra*
1037 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.hpp.3elektra*
1038 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.cpp.3elektra*
1039 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.hpp.3elektra*
1040 %{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
1041 %{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
1042 %{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
1043 %{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
1044 %{_mandir}/man3/plugindatabase.cpp.3elektra*
1045 %{_mandir}/man3/plugindatabase.hpp.3elektra*
1046 %{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
1047 %{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
1048 %{_mandir}/man3/pluginspec.cpp.3elektra*
1049 %{_mandir}/man3/pluginspec.hpp.3elektra*
1050 %{_mandir}/man3/specreader.hpp.3elektra*
1051 %{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
1052 %{_mandir}/man3/testtool_*.cpp.3elektra*
1053 %{_mandir}/man3/threewaymerge.cpp.3elektra*
1054 %{_mandir}/man3/threewaymerge.hpp.3elektra*
1055 %{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
1056
1057 %if %{with glib}
1058 %files glib
1059 %defattr(644,root,root,755)
1060 %doc src/bindings/glib/README.md
1061 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgelektra-4.0.so
1062 %if %{with gsettings}
1063 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gio/modules/libelektrasettings.so
1064 %endif
1065 %{_libdir}/girepository-1.0/GElektra-4.0.typelib
1066
1067 %files glib-devel
1068 %defattr(644,root,root,755)
1069 %{_datadir}/gir-1.0/GElektra-4.0.gir
1070 %{_includedir}/elektra/gelektra-*.h
1071 %{_pkgconfigdir}/gelektra-4.0.pc
1072 %endif
1073
1074 %files io-glib
1075 %defattr(644,root,root,755)
1076 %doc src/bindings/io/glib/README.md
1077 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io-glib.so
1078
1079 %files io-glib-devel
1080 %defattr(644,root,root,755)
1081 %{_includedir}/elektra/kdbio_glib.h
1082 %{_pkgconfigdir}/elektra-io-glib.pc
1083
1084 %files io-uv
1085 %defattr(644,root,root,755)
1086 %doc src/bindings/io/uv/README.md
1087 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io-uv.so
1088
1089 %files io-uv-devel
1090 %defattr(644,root,root,755)
1091 %{_includedir}/elektra/kdbio_uv.h
1092 %{_pkgconfigdir}/elektra-io-uv.pc
1093
1094 %if %{with java}
1095 %files -n java-elektra
1096 %defattr(644,root,root,755)
1097 %doc src/bindings/jna/README.md
1098 %{_javadir}/libelektra-1.jar
1099 %{_javadir}/libelektra.jar
1100 %{_mandir}/man3/org_libelektra_*.3elektra*
1101 %endif
1102
1103 %if %{with lua}
1104 %files -n lua-elektra
1105 %defattr(644,root,root,755)
1106 %doc src/bindings/swig/lua/README.md
1107 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lua/5.2/kdb.so
1108
1109 %if %{with glib}
1110 %files -n lua-elektra-glib
1111 %defattr(644,root,root,755)
1112 %doc src/bindings/gi/lua/README.md
1113 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi
1114 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override
1115 %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override/GElektra.lua
1116 %endif
1117 %endif
1118
1119 %if %{with python2}
1120 %files -n python-elektra
1121 %defattr(644,root,root,755)
1122 %doc src/bindings/swig/python2/README.md
1123 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/_kdb.so
1124 %{py_sitedir}/kdb.py[co]
1125 %endif
1126
1127 %if %{with python3}
1128 %files -n python3-elektra
1129 %defattr(644,root,root,755)
1130 %doc src/bindings/swig/python/README.md
1131 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/_kdb.so
1132 %{py3_sitedir}/kdb.py
1133 %{py3_sitedir}/__pycache__/kdb.cpython-*.py[co]
1134
1135 %if %{with glib}
1136 %files -n python3-elektra-glib
1137 %defattr(644,root,root,755)
1138 %doc src/bindings/gi/python/README.md
1139 %{py3_sitedir}/gi/overrides/GElektra.py
1140 %{py3_sitedir}/gi/overrides/__pycache__/GElektra.cpython-*.py[co]
1141 %endif
1142 %endif
1143
1144 %if %{with ruby}
1145 %files -n ruby-elektra
1146 %defattr(644,root,root,755)
1147 %doc src/bindings/swig/ruby/README.md
1148 %attr(755,root,root) %{ruby_vendorarchdir}/_kdb.so
1149 %attr(755,root,root) %{ruby_vendorarchdir}/_kdbtools.so
1150 %{ruby_vendorlibdir}/kdb.rb
1151 %{ruby_vendorlibdir}/kdbtools.rb
1152 %endif
This page took 0.12904 seconds and 2 git commands to generate.