- spelling, unifications, removed includes dup from base, R: sgml-common
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 Summary:        A key/value pair database to store software configurations
2 Summary(pl):    Baza kluczy/warto¶ci do przechowywania konfiguracji oprogramowania
3 Name:           elektra
4 Version:        0.4.6
5 Release:        0.1
6 Epoch:          0
7 License:        BSD
8 Group:          Applications/System
9 Source0:        http://dl.sourceforge.net/elektra/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  f032ec83ffe91f2e7c2a0d70f67749eb
11 Patch0:         %{name}-Makefile_CFLAGS.patch
12 Patch1:         %{name}-libdir.patch
13 Patch2:         %{name}-not_implemented_func_hack.patch
14 Patch3:         %{name}-elektraenv.patch
15 URL:            http://elektra.sf.net/
16 BuildRequires:  libxml2-devel
17 BuildRequires:  libxslt-progs
18 Requires(post): /sbin/ldconfig
19 Requires:       mktemp
20 # for /usr/share/sgml dir
21 Requires:       sgml-common
22 Obsoletes:      registry
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25 %description
26 The Elektra Project provides a framework to store generic
27 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
28 of a human-readable only text file.
29
30 This way any software can read/save his configuration using a
31 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
32 configurations, leveraging easy application integration.
33
34 %description -l pl
35 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
36 konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
37 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
38
39 W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
40 pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
41 konfiguracji innych aplikacji, u³atwiaj±c ich integracjê.
42
43 %package devel
44 Summary:        Include files and API documentation for Elektra Project
45 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
46 Group:          Development/Libraries
47 Requires:       elektra = %{epoch}:%{version}-%{release}
48
49 %description devel
50 The Elektra Project provides a framework to store generic
51 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
52 of a human-readable only text file.
53
54 This way any software can read/save his configuration using a
55 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
56 configurations, leveraging easy application integration.
57
58 This package contains the include files and API manual pages to use
59 the Elektra API in C.
60
61 %description devel -l pl
62 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
63 konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
64 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
65
66 W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
67 pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
68 konfiguracji innych aplikacji, u³atwiaj±c ich integracjê.
69
70 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe oraz strony podrêcznika
71 systemowego opisuj±cego sposób u¿ycia API Elektry w C.
72
73 %package static
74 Summary:        Static library for Elektra Project
75 Summary(pl):    Statyczna wersja biblioteki projektu Elektra
76 Group:          Development/Libraries
77 Requires:       elektra-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
78
79 %description static
80 The Elektra Project provides a framework to store generic
81 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
82 of a human-readable only text file.
83
84 This way any software can read/save his configuration using a
85 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
86 configurations, leveraging easy application integration.
87
88 This package contains static library for Elektra Project.
89
90 %description static -l pl
91 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
92 konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
93 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
94
95 W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
96 pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
97 konfiguracji innych aplikacji, u³atwiaj±c ich integracjê.
98
99 Ten pakiet zawiera wersjê statyczn± biblioteki projektu Elektra.
100
101 %prep
102 %setup -q -n %{name}
103 %patch0 -p1
104 %patch1 -p1
105 %patch2 -p1
106 %patch3 -p1
107
108 %build
109 %{__make} all \
110         CC="%{__cc}" \
111         CFLAGS="%{rpmcflags}"
112
113 %install
114 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
115 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig
116
117 %{__make} install \
118          LIB=/%{_lib} \
119          DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
120
121 cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/doc/%{name}-devel elektra-api
122
123 echo 'RUN="no"' > $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/elektra
124
125 %clean
126 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
127
128 %post
129 /sbin/ldconfig
130 # Create basic key structure for apps
131 kdb set -t dir system/sw || :
132
133 %postun -p /sbin/ldconfig
134
135 %files
136 %defattr(644,root,root,755)
137 %doc articles doc/standards example scripts AUTHORS ChangeLog README TODO
138 %attr(755,root,root) /bin/*
139 %attr(755,root,root) /%{_lib}/lib*.so
140 %attr(755,root,root) /etc/profile.d/*
141 %{_datadir}/sgml/*
142 %{_mandir}/man[157]/*
143 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
144
145 %files devel
146 %defattr(644,root,root,755)
147 %doc bindings elektra-api
148 %{_includedir}/*
149 %{_mandir}/man3/*
150
151 %files static
152 %defattr(644,root,root,755)
153 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.048736 seconds and 3 git commands to generate.