- updated to 0.8.23
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 # TODO: use system nickel (1.1.0, in src/plugins/ni), inih (r29, src/plugins/ini)
2 # - haskell plugin (BR: ghc >= 8.0.0, cabal)
3 # - rest-backend (BR: cppcms boost >= 1.45 libjwt openssl)
4 # - rest-frontend, web (BR: npm)
5 #
6 # Conditonal build:
7 %bcond_with     full            # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
8 %bcond_without  gen             # gen tool packaging
9 %bcond_without  glib            # GLib/GObject/GSetttings (+ GI) bindings
10 %bcond_without  gsettings       # GSetttings module
11 %bcond_without  java            # Java support: JNA binding and JNI plugin (needs Java 8)
12 %bcond_without  lua             # Lua (5.2) support: bindings and plugin
13 %bcond_without  python2         # Python 2 support: bindings and plugin
14 %bcond_without  python3         # Python 3 support: bindings and plugin
15 %bcond_without  qt              # Qt GUI
16 %bcond_without  ruby            # Ruby binding and plugin
17
18 %if %{without glib}
19 %undefine       with_gsettings
20 %endif
21 Summary:        A key/value pair database to store software configurations
22 Summary(pl.UTF-8):      Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
23 Name:           elektra
24 Version:        0.8.23
25 Release:        1
26 License:        BSD
27 Group:          Applications/System
28 Source0:        https://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
29 # Source0-md5:  0a065ed381a59b6213bd46fd3c82ba83
30 Patch0:         %{name}-zsh.patch
31 Patch1:         %{name}-no-markdown.patch
32 URL:            https://www.libelektra.org/
33 %if %{with qt}
34 BuildRequires:  Qt5Core-devel >= 5.3
35 BuildRequires:  Qt5Gui-devel >= 5.3
36 BuildRequires:  Qt5Qml-devel >= 5.3
37 BuildRequires:  Qt5Quick-devel >= 5.3
38 BuildRequires:  Qt5Svg-devel >= 5.3
39 BuildRequires:  Qt5Test-devel >= 5.3
40 BuildRequires:  Qt5Widgets-devel >= 5.3
41 %endif
42 BuildRequires:  augeas-devel >= 1.0
43 BuildRequires:  boost-devel
44 BuildRequires:  cmake >= 3.0
45 BuildRequires:  curl-devel >= 7.28.0
46 BuildRequires:  dbus-devel
47 BuildRequires:  doxygen
48 BuildRequires:  gcc >= 6:4.8
49 BuildRequires:  gettext-tools
50 %{?with_glib:BuildRequires:     glib2-devel >= 1:2.36}
51 %{?with_gsettings:BuildRequires:        glib2-devel >= 1:2.42}
52 %{?with_glib:BuildRequires:     gobject-introspection-devel >= 1.38}
53 # for binding
54 %{?with_java:BuildRequires:     java-jna}
55 %{?with_java:BuildRequires:     jdk >= 1.8}
56 # jawt for plugin
57 %{?with_java:BuildRequires:     jre-X11 >= 1.8}
58 BuildRequires:  libgcrypt-devel
59 BuildRequires:  libgit2-devel >= 0.24.1
60 %{?with_qt:BuildRequires:       libmarkdown-devel}
61 BuildRequires:  libstdc++-devel
62 BuildRequires:  libuv-devel
63 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2.0
64 BuildRequires:  libxslt-progs
65 %{?with_lua:BuildRequires:      lua52-devel >= 5.2}
66 %{?with_java:BuildRequires:     maven}
67 BuildRequires:  openssl-devel
68 BuildRequires:  pkgconfig
69 %{?with_python2:BuildRequires:  python-devel >= 1:2.7}
70 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.2}
71 BuildRequires:  ronn
72 BuildRequires:  rpm-pythonprov
73 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.612
74 %{?with_ruby:BuildRequires:     ruby-devel}
75 BuildRequires:  sed >= 4.0
76 BuildRequires:  swig >= 3
77 %if %{with python2} || %{with python3}
78 BuildRequires:  swig-python >= 3
79 %endif
80 %{?with_ruby:BuildRequires:     swig-ruby >= 3.0.8}
81 BuildRequires:  systemd-devel
82 BuildRequires:  tcl-devel
83 BuildRequires:  xerces-c-devel >= 3.0.0
84 BuildRequires:  yajl-devel
85 BuildRequires:  yaml-cpp-devel >= 0.5
86 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
87 Requires:       mktemp
88 # plugins dependencies (move to individual plugin subpackage if created)
89 Requires:       augeas-libs >= 1.0
90 Requires:       curl-libs >= 7.28.0
91 Requires:       libgit2 >= 0.24.1
92 Requires:       yaml-cpp >= 0.5
93 Obsoletes:      registry
94 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
95
96 %description
97 The Elektra Project provides a framework to store generic
98 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
99 of a human-readable only text file.
100
101 This way any software can read/save his configuration using a
102 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
103 configurations, leveraging easy application integration.
104
105 %description -l pl.UTF-8
106 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
107 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
108 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
109
110 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
111 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
112 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
113
114 %package gen
115 Summary:        Elektra kbd-gen code generation utility
116 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie Elektra kbd-gen do generowania kodu
117 Group:          Development/Tools
118 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
119 Requires:       python-modules >= 1:2.7
120
121 %description gen
122 Elektra kbd-gen code generation utility.
123
124 %description gen -l pl.UTF-8
125 Narzędzie Elektra kbd-gen do generowania kodu.
126
127 %package gui
128 Summary:        Qt based GUI for Elektra
129 Summary(pl.UTF-8):      Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry
130 Group:          X11/Applications
131 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
132
133 %description gui
134 Qt based GUI for Elektra.
135
136 %description gui -l pl.UTF-8
137 Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry.
138
139 %package plugin-jni
140 Summary:        Java JNI plugin for Elektra
141 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Java JNI dla Elektry
142 Group:          Libraries
143 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
144 # jawt
145 Requires:       jre-X11 >= 1.8
146
147 %description plugin-jni
148 Java JNI plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Java.
149
150 %description plugin-jni -l pl.UTF-8
151 Wtyczka Java JNI dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
152 Javie.
153
154 %package plugin-lua
155 Summary:        Lua plugin for Elektra
156 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Lua dla Elektry
157 Group:          Libraries
158 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
159 Requires:       lua52-libs >= 5.2
160
161 %description plugin-lua
162 Lua plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Lua.
163
164 %description plugin-lua -l pl.UTF-8
165 Wtyczka Lua dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w Lua.
166
167 %package plugin-python2
168 Summary:        Python 2 plugin for Elektra
169 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 2 dla Elektry
170 Group:          Libraries
171 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
172 Requires:       python-libs >= 1:2.7
173
174 %description plugin-python2
175 Python 2 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
176 Python 2.
177
178 %description plugin-python2 -l pl.UTF-8
179 Wtyczka 2 Python dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
180 Pythonie 2.
181
182 %package plugin-python3
183 Summary:        Python 3 plugin for Elektra
184 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 3 dla Elektry
185 Group:          Libraries
186 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
187 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
188
189 %description plugin-python3
190 Python 3 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
191 Python 3.
192
193 %description plugin-python3 -l pl.UTF-8
194 Wtyczka Python 3 dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
195 Pythonie 3.
196
197 %package plugin-ruby
198 Summary:        Ruby plugin for Elektra
199 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Ruby dla Elektry
200 Group:          Libraries
201 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
202 Requires:       ruby
203
204 %description plugin-ruby
205 Ruby plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Ruby.
206
207 %description plugin-ruby -l pl.UTF-8
208 Wtyczka Ruby dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
209 języku Ruby.
210
211 %package -n bash-completion-elektra
212 Summary:        Bash completion for Elektra commands
213 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra
214 Group:          Applications/Shells
215 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
216 Requires:       bash-completion >= 2
217 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
218 BuildArch:      noarch
219 %endif
220
221 %description -n bash-completion-elektra
222 Bash completion for Elektra kdb command.
223
224 %description -n bash-completion-elektra -l pl.UTF-8
225 Bashowe uzupełnianie parametrów dla polecenia kdb z pakietu Elektra.
226
227 %package -n fish-completion-elektra
228 Summary:        Fish completion for Elektra commands
229 Summary(pl.UTF-8):      Uzupełnianie parametrów w fish dla poleceń z pakietu Elektra
230 Group:          Applications/Shells
231 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
232 Requires:       fish
233 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
234 BuildArch:      noarch
235 %endif
236
237 %description -n fish-completion-elektra
238 Fish completion for Elektra kdb command.
239
240 %description -n fish-completion-elektra -l pl.UTF-8
241 Uzupełnianie parametrów w fish dla polecenia kdb z pakietu Elektra.
242
243 %package -n zsh-completion-elektra
244 Summary:        ZSH completion for Elektra commands
245 Summary(pl.UTF-8):      Uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra w powłoce ZSH
246 Group:          Applications/Shells
247 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
248 Requires:       zsh
249 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
250 BuildArch:      noarch
251 %endif
252
253 %description -n zsh-completion-elektra
254 ZSH completion for Elektra kdb command.
255
256 %description -n zsh-completion-elektra -l pl.UTF-8
257 Uzupełnianie parametrów dla polecenia kdb z pakietu Elektra w powłoce
258 ZSH.
259
260 %package libs
261 Summary:        Elektra Project libraries
262 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki projektu Elektra
263 Group:          Libraries
264 Obsoletes:      elektra-cpp < 0.8
265 Conflicts:      elektra < 0.7
266
267 %description libs
268 The Elektra Project provides a framework to store generic
269 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
270 of a human-readable only text file.
271
272 This way any software can read/save his configuration using a
273 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
274 configurations, leveraging easy application integration.
275
276 This package contains Elektra shared libraries.
277
278 %description libs -l pl.UTF-8
279 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
280 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
281 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
282
283 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
284 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
285 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
286
287 Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
288
289 %package devel
290 Summary:        Include files and API documentation for Elektra Project
291 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
292 Group:          Development/Libraries
293 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
294
295 %description devel
296 This package contains the include files and API manual pages to use
297 the Elektra API in C.
298
299 %description devel -l pl.UTF-8
300 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
301 systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
302
303 %package static
304 Summary:        Static libraries for Elektra Project
305 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki projektu Elektra
306 Group:          Development/Libraries
307 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
308
309 %description static
310 This package contains static libraries for Elektra Project.
311
312 %description static -l pl.UTF-8
313 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
314
315 %package cpp-devel
316 Summary:        Header files of C++ interface for Elektra library
317 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
318 Group:          Development/Libraries
319 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
320 Requires:       libstdc++-devel
321 Obsoletes:      elektra-cpp-static < 0.8
322
323 %description cpp-devel
324 Header files of C++ interface for Elektra library.
325
326 %description cpp-devel -l pl.UTF-8
327 Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
328
329 %package glib
330 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra
331 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry
332 Group:          Libraries
333 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
334 %if %{with gsettings}
335 Requires:       glib2 >= 1:2.42
336 %else
337 Requires:       glib2 >= 1:2.36
338 %endif
339
340 %description glib
341 GLib/GObject binding for Elektra.
342
343 %description glib -l pl.UTF-8
344 Wiązanie GLib/GObject do Elektry.
345
346 %package glib-devel
347 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra - development files
348 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne
349 Group:          Libraries
350 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
351 %if %{with gsettings}
352 Requires:       glib2-devel >= 1:2.42
353 %else
354 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36
355 %endif
356
357 %description glib-devel
358 GLib/GObject binding for Elektra - development files.
359
360 %description glib-devel -l pl.UTF-8
361 Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne.
362
363 %package io-glib
364 Summary:        Elektra I/O binding using GLib
365 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące GLib
366 Group:          Libraries
367 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
368
369 %description io-glib
370 Elektra I/O binding using GLib.
371
372 %description io-glib -l pl.UTF-8
373 Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące GLib.
374
375 %package io-glib-devel
376 Summary:        Development files for Elektra I/O GLib binding
377 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry GLib
378 Group:          Development/Libraries
379 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
380 Requires:       %{name}-io-glib = %{version}-%{release}
381 Requires:       glib2-devel >= 2.0
382
383 %description io-glib-devel
384 Development files for Elektra I/O GLib binding.
385
386 %description io-glib-devel -l pl.UTF-8
387 Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry GLib.
388
389 %package io-uv
390 Summary:        Elektra I/O binding using uv
391 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące uv
392 Group:          Libraries
393 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
394
395 %description io-uv
396 Elektra I/O binding using uv.
397
398 %description io-glib -l pl.UTF-8
399 Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące uv.
400
401 %package io-uv-devel
402 Summary:        Development files for Elektra I/O uv binding
403 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry uv
404 Group:          Development/Libraries
405 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
406 Requires:       %{name}-io-uv = %{version}-%{release}
407 Requires:       libuv-devel
408
409 %description io-uv-devel
410 Development files for Elektra I/O uv binding.
411
412 %description io-uv-devel -l pl.UTF-8
413 Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry uv.
414
415 %package -n java-elektra
416 Summary:        Java binding for Elektra
417 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Java dla Elektry
418 Group:          Libraries
419 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
420 Requires:       java-jna
421 Requires:       jre >= 1.8
422
423 %description -n java-elektra
424 Java binding for Elektra.
425
426 %description -n java-elektra -l pl.UTF-8
427 Wiązanie języka Java dla Elektry.
428
429 %package -n lua-elektra
430 Summary:        Lua binding for Elektra
431 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Lua dla Elektry
432 Group:          Libraries
433 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
434 Requires:       lua52-libs >= 5.2
435
436 %description -n lua-elektra
437 Lua binding for Elektra.
438
439 %description -n lua-elektra -l pl.UTF-8
440 Wiązanie języka Lua dla Elektry.
441
442 %package -n lua-elektra-glib
443 Summary:        Lua/GI binding for Elektra
444 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Lua/GI dla Elektry
445 Group:          Libraries
446 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
447 Requires:       lua52-libs >= 5.2
448 #R: lua52-lgi ?
449
450 %description -n lua-elektra-glib
451 Lua/GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated, it's
452 better to use SWIG (lua-elektra) binding.
453
454 %description -n lua-elektra-glib -l pl.UTF-8
455 Wiązanie Lua/GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest przestarzałe,
456 lepiej używać wiązania SWIG (lua-elektra).
457
458 %package -n python-elektra
459 Summary:        Python 2 binding for Elektra
460 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 2 dla Elektry
461 Group:          Libraries
462 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
463 Requires:       python-libs >= 1:2.7
464
465 %description -n python-elektra
466 Python 2 binding for Elektra.
467
468 %description -n python-elektra -l pl.UTF-8
469 Wiązanie Pythona 2 dla Elektry.
470
471 %package -n python3-elektra
472 Summary:        Python 3 binding for Elektra
473 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 dla Elektry
474 Group:          Libraries
475 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
476 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
477
478 %description -n python3-elektra
479 Python 3 binding for Elektra.
480
481 %description -n python3-elektra -l pl.UTF-8
482 Wiązanie Pythona 3 dla Elektry.
483
484 %package -n python3-elektra-glib
485 Summary:        Python 3 GI binding for Elektra
486 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry
487 Group:          Libraries
488 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
489 Requires:       python3-pygobject3 >= 3
490
491 %description -n python3-elektra-glib
492 Python 3 GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated,
493 it's better to use SWIG (python*-elektra) binding.
494
495
496 %description -n python3-elektra-glib -l pl.UTF-8
497 Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest
498 przestarzałe, lepiej używać wiązania SWIG (python*-elektra).
499
500 %package -n ruby-elektra
501 Summary:        Ruby binding for Elektra
502 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Ruby dla Elektry
503 Group:          Libraries
504 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
505
506 %description -n ruby-elektra
507 Ruby binding for Elektra.
508
509 %description -n ruby-elektra -l pl.UTF-8
510 Wiązanie języka Ruby dla Elektry.
511
512 %prep
513 %setup -q
514 %patch0 -p1
515 %patch1 -p1
516
517 %{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/env bash,/bin/bash,' $(grep -l '/usr/bin/env bash' -r scripts)
518 %{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/env python,%{__python},' scripts/{find-tools,update-infos-status}
519
520 %build
521 install -d build
522 cd build
523 %cmake .. \
524         -DBINDINGS="INTERCEPT;cpp;io_uv%{?with_glib:;glib;io_glib%{?with_gsettings:;gsettings}%{?with_lua:;gi_lua}%{?with_python3:;gi_python}}%{?with_java:;jna}%{?with_lua:;swig_lua}%{?with_python2:;swig_python2}%{?with_python3:;swig_python}%{?with_ruby:;swig_ruby}" \
525         %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
526         -DINSTALL_TESTING=FALSE \
527         -DPLUGINS=ALL \
528         -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules \
529         -DTOOLS="kdb;race%{?with_gen:;gen}%{?with_qt:;qt-gui}" \
530         -DBUILD_STATIC=ON
531
532 %{__make} -j1
533
534 %install
535 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
536
537 %{__make} -C build install \
538         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
539
540 # unneeded compat symlink
541 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libelektragetenv.so.0
542
543 install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
544
545 %if %{with python2}
546 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
547 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
548 %py_postclean
549 %endif
550
551 %if %{with python3}
552 %py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
553 %py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
554 %endif
555
556 # "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
557 # we don't need it
558 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
559
560 # prepare docs
561 %{__rm} -rf installed-doc
562 install -d installed-doc
563 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
564 # packaged as %doc
565 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}
566
567 # these don't belong to man3
568 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{README_md,doc_*_md,md_doc_*,md_src_*,md_scripts_README,src_libs_{getenv,notification_example}_README_md}.3elektra
569 # internal or example, not part of API
570 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{DocBindingData,DocOperationData,SomeIoLibHandle}.3elektra
571 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/doc.h.3elektra
572 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{array,backend,dl,doc,ease_keyname,elektra_{keyname,plugin,proposal},example_notification*,exportsymbols,functional,internal,kdbenum,log,markdownlinkconverter,meta,mount,nolog,owner,plugin_plugin,proposal_proposal,split,static,testio_doc,testlib_notification,trie,try_compile_dbus}.c.3elektra
573 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{benchmark_crypto_comparison,benchmark_plugins,examples_backend}.cpp.3elektra
574 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/std_hash_*_.3elektra
575
576 %if %{without java}
577 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/org_libelektra_*.3elektra
578 %endif
579
580 %clean
581 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
582
583 %post   libs -p /sbin/ldconfig
584 %postun libs -p /sbin/ldconfig
585
586 %post   glib -p /sbin/ldconfig
587 %postun glib -p /sbin/ldconfig
588
589 %post   io-glib -p /sbin/ldconfig
590 %postun io-glib -p /sbin/ldconfig
591
592 %post   io-uv -p /sbin/ldconfig
593 %postun io-uv -p /sbin/ldconfig
594
595 %files
596 %defattr(644,root,root,755)
597 %doc LICENSE.md README.md doc/{AUTHORS,BIGPICTURE.md,DESIGN.md,GOALS.md,SECURITY.md,WHY.md,todo} build/doc/NEWS.md
598 # doc/standards installed-doc/scripts
599 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
600 %if %{with full}
601 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
602 %endif
603 %dir %{_libdir}/elektra
604 # R: augeas-libs >= 1.0 libxml2
605 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-augeas.so
606 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-base64.so
607 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-blockresolver.so
608 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-boolean.so
609 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-c.so
610 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-cachefilter.so
611 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-camel.so
612 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
613 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-conditionals.so
614 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-constants.so
615 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-counter.so
616 # TODO: R: botan
617 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_botan.so
618 # R: libgcrypt
619 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_gcrypt.so
620 # R: openssl
621 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_openssl.so
622 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-csvstorage.so
623 # R: curl-libs >= 7.28.0
624 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-curlget.so
625 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-date.so
626 # R: dbus
627 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
628 # R: dbus
629 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbusrecv.so
630 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-desktop.so
631 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dini.so
632 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-directoryvalue.so
633 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
634 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dpkg.so
635 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
636 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-enum.so
637 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
638 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fcrypt.so
639 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-file.so
640 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-filecheck.so
641 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
642 # R: libgit2 >= 0.24.1
643 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-gitresolver.so
644 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
645 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
646 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
647 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
648 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
649 # uses internal inih library
650 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ini.so
651 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-internalnotification.so
652 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ipaddr.so
653 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iterate.so
654 # R: systemd-libs
655 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-journald.so
656 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-keytometa.so
657 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-line.so
658 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lineendings.so
659 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-list.so
660 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-logchange.so
661 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mathcheck.so
662 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mini.so
663 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mozprefs.so
664 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-multifile.so
665 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
666 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-noresolver.so
667 # uses internal nickel library
668 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
669 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
670 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-passwd.so
671 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
672 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-profile.so
673 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-range.so
674 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-regexstore.so
675 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-rename.so
676 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
677 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver_fm_*.so
678 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-required.so
679 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-semlock.so
680 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-shell.so
681 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simplespeclang.so
682 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
683 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-spec.so
684 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-storage.so
685 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
686 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-sync.so
687 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
688 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
689 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
690 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
691 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
692 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
693 # R: xerces-c >= 3.0.0
694 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xerces.so
695 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
696 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
697 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-wresolver.so
698 # R: libxml2
699 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
700 # R: yajl
701 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
702 # R: yaml-cpp >= 0.5
703 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yamlcpp.so
704 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec
705 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/backup
706 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/benchmark-createtree
707 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/change-resolver-symlink
708 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/change-storage-symlink
709 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/check-env-dep
710 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/configure-firefox
711 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-fstab
712 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-hosts
713 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-inittab
714 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-users
715 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-merge
716 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-mount
717 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-umount
718 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-open
719 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-getenv
720 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/example-xorg
721 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig
722 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupConfig
723 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupHomepage
724 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupProxy
725 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/writeConfigFiles
726 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/find-tools
727 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/getenv
728 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/install-sh-completion
729 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/list-tools
730 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-augeas
731 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-info
732 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-list-all-files
733 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-kde
734 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-openicc
735 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mountpoint-info
736 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/race
737 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/restore
738 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/stash
739 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/umount-all
740 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/update-snippet-repository
741 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/upgrade-bootstrap
742 %{_datadir}/sgml/elektra
743 %{_mandir}/man1/kdb.1*
744 %{_mandir}/man1/kdb-backup.1*
745 %{_mandir}/man1/kdb-change-resolver-symlink.1*
746 %{_mandir}/man1/kdb-change-storage-symlink.1*
747 %{_mandir}/man1/kdb-check.1*
748 %{_mandir}/man1/kdb-check-env-dep.1*
749 %{_mandir}/man1/kdb-complete.1*
750 %{_mandir}/man1/kdb-convert.1*
751 %{_mandir}/man1/kdb-cp.1*
752 %{_mandir}/man1/kdb-editor.1*
753 %{_mandir}/man1/kdb-elektrify-getenv.1*
754 %{_mandir}/man1/kdb-export.1*
755 %{_mandir}/man1/kdb-file.1*
756 %{_mandir}/man1/kdb-find-tools.1*
757 %{_mandir}/man1/kdb-fstab.1*
758 %{_mandir}/man1/kdb-get.1*
759 %{_mandir}/man1/kdb-getmeta.1*
760 %{_mandir}/man1/kdb-global-mount.1*
761 %{_mandir}/man1/kdb-global-umount.1*
762 %{_mandir}/man1/kdb-help.1*
763 %{_mandir}/man1/kdb-import.1*
764 %{_mandir}/man1/kdb-info.1*
765 %{_mandir}/man1/kdb-introduction.1*
766 %{_mandir}/man1/kdb-list.1*
767 %{_mandir}/man1/kdb-list-commands.1*
768 %{_mandir}/man1/kdb-list-tools.1*
769 %{_mandir}/man1/kdb-ls.1*
770 %{_mandir}/man1/kdb-lsmeta.1*
771 %{_mandir}/man1/kdb-merge.1*
772 %{_mandir}/man1/kdb-mount.1*
773 %{_mandir}/man1/kdb-mount-list-all-files.1*
774 %{_mandir}/man1/kdb-mountpoint-info.*
775 %{_mandir}/man1/kdb-mv.1*
776 %{_mandir}/man1/kdb-remount.1*
777 %{_mandir}/man1/kdb-restore.1*
778 %{_mandir}/man1/kdb-rm.1*
779 %{_mandir}/man1/kdb-rmmeta.1*
780 %{_mandir}/man1/kdb-set.1*
781 %{_mandir}/man1/kdb-setmeta.1*
782 %{_mandir}/man1/kdb-sget.1*
783 %{_mandir}/man1/kdb-shell.1*
784 %{_mandir}/man1/kdb-spec-mount.1*
785 %{_mandir}/man1/kdb-stash.1*
786 %{_mandir}/man1/kdb-test.1*
787 %{_mandir}/man1/kdb-umount.1*
788 %{_mandir}/man1/kdb-vset.1*
789 %{_mandir}/man7/elektra-*.7*
790
791 %if %{with gen}
792 %files gen
793 %defattr(644,root,root,755)
794 %doc src/tools/gen/README.md
795 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/gen
796 %{py_sitedir}/elektra_gen-%{version}-py*.egg-info
797 # FIXME: should be in elektra_gen subdir
798 %{py_sitedir}/support
799 %{_datadir}/elektra/templates
800 %{_mandir}/man1/kdb-gen.1*
801 %endif
802
803 %files gui
804 %defattr(644,root,root,755)
805 %doc src/tools/qt-gui/README.md
806 %attr(755,root,root) %{_bindir}/elektra-qt-editor
807 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/qt-gui
808 %{_datadir}/appdata/org.libelektra.elektra-qt-editor.appdata.xml
809 %{_desktopdir}/org.libelektra.elektra-qt-editor.desktop
810 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra-symbolic.svg
811 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra.svg
812 %{_mandir}/man1/kdb-qt-gui.1*
813
814 %if %{with java}
815 %files plugin-jni
816 %defattr(644,root,root,755)
817 # R: jre with jawt
818 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-jni.so
819 %endif
820
821 %if %{with lua}
822 %files plugin-lua
823 %defattr(644,root,root,755)
824 # R: lua52-libs
825 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lua.so
826 %endif
827
828 %if %{with python2}
829 %files plugin-python2
830 %defattr(644,root,root,755)
831 # R: python-libs
832 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python2.so
833 %endif
834
835 %if %{with python3}
836 %files plugin-python3
837 %defattr(644,root,root,755)
838 # R: python3-libs
839 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python.so
840 %endif
841
842 %if %{with ruby}
843 %files plugin-ruby
844 %defattr(644,root,root,755)
845 # R: ruby
846 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ruby.so
847 %endif
848
849 %files -n bash-completion-elektra
850 %defattr(644,root,root,755)
851 %{bash_compdir}/kdb
852
853 %files -n fish-completion-elektra
854 %defattr(644,root,root,755)
855 %{_datadir}/fish/vendor_completions.d/kdb.fish
856
857 %files -n zsh-completion-elektra
858 %defattr(644,root,root,755)
859 %{_datadir}/zsh/site-functions/_kdb
860
861 %files libs
862 %defattr(644,root,root,755)
863 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
864 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
865 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so.*.*.*
866 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-core.so.4
867 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so.*.*.*
868 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-ease.so.4
869 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-invoke.so.*.*.*
870 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-invoke.so.4
871 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so.*.*.*
872 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-kdb.so.4
873 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so.*.*.*
874 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-meta.so.4
875 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io.so.*.*.*
876 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-io.so.4
877 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-notification.so.*.*.*
878 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-notification.so.4
879 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so.*.*.*
880 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-plugin.so.4
881 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-pluginprocess.so.*.*.*
882 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-pluginprocess.so.4
883 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so.*.*.*
884 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-proposal.so.4
885 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-utility.so.*.*.*
886 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-utility.so.4
887 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.*.*.*
888 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.0
889 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-fs.so
890 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so.*.*.*
891 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektratools.so.2
892 %if %{with full}
893 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
894 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
895 %endif
896
897 %files devel
898 %defattr(644,root,root,755)
899 %doc doc/API.md installed-doc/elektra-api/html
900 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
901 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so
902 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so
903 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so
904 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-invoke.so
905 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io.so
906 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so
907 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-notification.so
908 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so
909 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-pluginprocess.so
910 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so
911 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-utility.so
912 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektragetenv.so
913 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so
914 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept.so
915 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
916 %if %{with full}
917 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
918 %endif
919 %dir %{_includedir}/elektra
920 %{_includedir}/elektra/kdb.h
921 %{_includedir}/elektra/kdbconfig.h
922 %{_includedir}/elektra/kdbease.h
923 %{_includedir}/elektra/kdbextension.h
924 %{_includedir}/elektra/kdbgetenv.h
925 %{_includedir}/elektra/kdbhelper.h
926 %{_includedir}/elektra/kdbinvoke.h
927 %{_includedir}/elektra/kdbio.h
928 %{_includedir}/elektra/kdbmeta.h
929 %{_includedir}/elektra/kdbmodule.h
930 %{_includedir}/elektra/kdbnotification.h
931 %{_includedir}/elektra/kdbos.h
932 %{_includedir}/elektra/kdbplugin.h
933 %{_includedir}/elektra/kdbpluginprocess.h
934 %{_includedir}/elektra/kdbprivate.h
935 %{_includedir}/elektra/kdbproposal.h
936 %{_includedir}/elektra/kdbtypes.h
937 %{_includedir}/elektra/kdbutility.h
938 %{_includedir}/elektra/kdbversion.h
939 %{_pkgconfigdir}/elektra.pc
940 %{_pkgconfigdir}/elektra-io.pc
941 %{_pkgconfigdir}/elektra-notification.pc
942 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraConfig*.cmake
943 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraTargetsLibelektra*.cmake
944 %{_mandir}/man3/Opmphm*.3elektra*
945 %{_mandir}/man3/api.3elektra*
946 %{_mandir}/man3/dbus.c.3elektra*
947 %{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
948 %{_mandir}/man3/global.c.3elektra*
949 %{_mandir}/man3/invoke.3elektra*
950 %{_mandir}/man3/invoke.c.3elektra*
951 %{_mandir}/man3/io.c.3elektra*
952 %{_mandir}/man3/io_doc.c.3elektra*
953 %{_mandir}/man3/kdb.3elektra*
954 %{_mandir}/man3/kdb.c.3elektra*
955 %{_mandir}/man3/kdb_*.3elektra*
956 %{_mandir}/man3/kdb*.h.3elektra*
957 %{_mandir}/man3/kdbio.3elektra*
958 %{_mandir}/man3/kdbnotification.3elektra*
959 %{_mandir}/man3/key.3elektra*
960 %{_mandir}/man3/keymeta.3elektra*
961 %{_mandir}/man3/keyname.3elektra*
962 %{_mandir}/man3/keyset.3elektra*
963 %{_mandir}/man3/keytest.3elektra*
964 %{_mandir}/man3/keyvalue.3elektra*
965 %{_mandir}/man3/key.c.3elektra*
966 %{_mandir}/man3/keyhelpers.c.3elektra*
967 %{_mandir}/man3/keymeta.c.3elektra*
968 %{_mandir}/man3/keyset.c.3elektra*
969 %{_mandir}/man3/keytest.c.3elektra*
970 %{_mandir}/man3/keyvalue.c.3elektra*
971 %{_mandir}/man3/meta.3elektra*
972 %{_mandir}/man3/modules.3elektra*
973 %{_mandir}/man3/notification.c.3elektra*
974 %{_mandir}/man3/opmphm.c.3elektra*
975 %{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
976 %{_mandir}/man3/pluginprocess.c.3elektra*
977 %{_mandir}/man3/proposal.3elektra*
978 %{_mandir}/man3/rand.c.3elektra*
979
980 %files static
981 %defattr(644,root,root,755)
982 %{_libdir}/libelektra-static.a
983 %{_libdir}/libelektratools-static.a
984
985 %files cpp-devel
986 %defattr(644,root,root,755)
987 %doc src/bindings/cpp/README.md
988 %{_includedir}/elektra/*.hpp
989 %{_includedir}/elektra/helper
990 %{_includedir}/elektra/merging
991 # libelektratools API man pages
992 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.cpp.3elektra*
993 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.hpp.3elektra*
994 %{_mandir}/man3/automergestrategy.cpp.3elektra*
995 %{_mandir}/man3/automergestrategy.hpp.3elektra*
996 %{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
997 %{_mandir}/man3/backendbuilder.cpp.3elektra*
998 %{_mandir}/man3/backendbuilder.hpp.3elektra*
999 %{_mandir}/man3/backendparser.cpp.3elektra*
1000 %{_mandir}/man3/backendparser.hpp.3elektra*
1001 %{_mandir}/man3/backends.cpp.3elektra*
1002 %{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
1003 %{_mandir}/man3/comparison.cpp.3elektra*
1004 %{_mandir}/man3/comparison.hpp.3elektra*
1005 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.cpp.3elektra*
1006 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.hpp.3elektra*
1007 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.cpp.3elektra*
1008 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.hpp.3elektra*
1009 %{_mandir}/man3/kdb*.hpp.3elektra*
1010 %{_mandir}/man3/key*.hpp.3elektra*
1011 %{_mandir}/man3/keyhelper.cpp.3elektra*
1012 %{_mandir}/man3/mergeconfiguration.hpp.3elektra*
1013 %{_mandir}/man3/mergeconflict.hpp.3elektra*
1014 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.cpp.3elektra*
1015 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.hpp.3elektra*
1016 %{_mandir}/man3/mergeresult.cpp.3elektra*
1017 %{_mandir}/man3/mergeresult.hpp.3elektra*
1018 %{_mandir}/man3/mergetask.hpp.3elektra*
1019 %{_mandir}/man3/mergetestutils.cpp.3elektra*
1020 %{_mandir}/man3/merging.cpp.3elektra*
1021 %{_mandir}/man3/mergingkdb.cpp.3elektra*
1022 %{_mandir}/man3/mergingkdb.hpp.3elektra*
1023 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.cpp.3elektra*
1024 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.hpp.3elektra*
1025 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.cpp.3elektra*
1026 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.hpp.3elektra*
1027 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.cpp.3elektra*
1028 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.hpp.3elektra*
1029 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.cpp.3elektra*
1030 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.hpp.3elektra*
1031 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.cpp.3elektra*
1032 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.hpp.3elektra*
1033 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.cpp.3elektra*
1034 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.hpp.3elektra*
1035 %{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
1036 %{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
1037 %{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
1038 %{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
1039 %{_mandir}/man3/plugindatabase.cpp.3elektra*
1040 %{_mandir}/man3/plugindatabase.hpp.3elektra*
1041 %{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
1042 %{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
1043 %{_mandir}/man3/pluginspec.cpp.3elektra*
1044 %{_mandir}/man3/pluginspec.hpp.3elektra*
1045 %{_mandir}/man3/specreader.hpp.3elektra*
1046 %{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
1047 %{_mandir}/man3/testtool_*.cpp.3elektra*
1048 %{_mandir}/man3/threewaymerge.cpp.3elektra*
1049 %{_mandir}/man3/threewaymerge.hpp.3elektra*
1050 %{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
1051
1052 %if %{with glib}
1053 %files glib
1054 %defattr(644,root,root,755)
1055 %doc src/bindings/glib/README.md
1056 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgelektra-4.0.so
1057 %if %{with gsettings}
1058 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gio/modules/libelektrasettings.so
1059 %endif
1060 %{_libdir}/girepository-1.0/GElektra-4.0.typelib
1061
1062 %files glib-devel
1063 %defattr(644,root,root,755)
1064 %{_datadir}/gir-1.0/GElektra-4.0.gir
1065 %{_includedir}/elektra/gelektra-*.h
1066 %{_pkgconfigdir}/gelektra-4.0.pc
1067 %endif
1068
1069 %files io-glib
1070 %defattr(644,root,root,755)
1071 %doc src/bindings/io/glib/README.md
1072 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io-glib.so
1073
1074 %files io-glib-devel
1075 %defattr(644,root,root,755)
1076 %{_includedir}/elektra/kdbio_glib.h
1077 %{_pkgconfigdir}/elektra-io-glib.pc
1078
1079 %files io-uv
1080 %defattr(644,root,root,755)
1081 %doc src/bindings/io/uv/README.md
1082 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io-uv.so
1083
1084 %files io-uv-devel
1085 %defattr(644,root,root,755)
1086 %{_includedir}/elektra/kdbio_uv.h
1087 %{_pkgconfigdir}/elektra-io-uv.pc
1088
1089 %if %{with java}
1090 %files -n java-elektra
1091 %defattr(644,root,root,755)
1092 %doc src/bindings/jna/README.md
1093 %{_javadir}/libelektra-1.jar
1094 %{_javadir}/libelektra.jar
1095 %{_mandir}/man3/org_libelektra_*.3elektra*
1096 %endif
1097
1098 %if %{with lua}
1099 %files -n lua-elektra
1100 %defattr(644,root,root,755)
1101 %doc src/bindings/swig/lua/README.md
1102 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lua/5.2/kdb.so
1103
1104 %if %{with glib}
1105 %files -n lua-elektra-glib
1106 %defattr(644,root,root,755)
1107 %doc src/bindings/gi/lua/README.md
1108 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi
1109 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override
1110 %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override/GElektra.lua
1111 %endif
1112 %endif
1113
1114 %if %{with python2}
1115 %files -n python-elektra
1116 %defattr(644,root,root,755)
1117 %doc src/bindings/swig/python2/README.md
1118 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/_kdb.so
1119 %{py_sitedir}/kdb.py[co]
1120 %endif
1121
1122 %if %{with python3}
1123 %files -n python3-elektra
1124 %defattr(644,root,root,755)
1125 %doc src/bindings/swig/python/README.md
1126 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/_kdb.so
1127 %{py3_sitedir}/kdb.py
1128 %{py3_sitedir}/__pycache__/kdb.cpython-*.py[co]
1129
1130 %if %{with glib}
1131 %files -n python3-elektra-glib
1132 %defattr(644,root,root,755)
1133 %doc src/bindings/gi/python/README.md
1134 %{py3_sitedir}/gi/overrides/GElektra.py
1135 %{py3_sitedir}/gi/overrides/__pycache__/GElektra.cpython-*.py[co]
1136 %endif
1137 %endif
1138
1139 %if %{with ruby}
1140 %files -n ruby-elektra
1141 %defattr(644,root,root,755)
1142 %doc src/bindings/swig/ruby/README.md
1143 %attr(755,root,root) %{ruby_vendorarchdir}/_kdb.so
1144 %attr(755,root,root) %{ruby_vendorarchdir}/_kdbtools.so
1145 %{ruby_vendorlibdir}/kdb.rb
1146 %{ruby_vendorlibdir}/kdbtools.rb
1147 %endif
This page took 0.33409 seconds and 3 git commands to generate.