- fix typo in cmake config
[packages/elektra.git] / elektra.spec
CommitLineData
129619a5 1# TODO: use system nickel (1.1.0, in src/plugins/ni), inih (r29, src/plugins/ini)
de7f9f03
JB
2#
3# Conditonal build:
129619a5
JB
4%bcond_with full # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
5%bcond_without glib # GLib/GObject/GSetttings (+ GI) bindings
6%bcond_with gsettings # GSetttings module (experimental)
7%bcond_without java # Java support: JNA binding and JNI plugin (needs Java 8)
8%bcond_without lua # Lua (5.2) support: bindings and plugin
9%bcond_without python2 # Python 2 support: bindings and plugin
10%bcond_without python3 # Python 3 support: bindings and plugin
11%bcond_without qt # Qt GUI
12%bcond_without ruby # Ruby binding
e37e525c 13
b511c548 14Summary: A key/value pair database to store software configurations
3afb30a1 15Summary(pl.UTF-8): Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
08a1423c 16Name: elektra
27ae2dbf 17Version: 0.8.19
e1a4df32 18Release: 6
08a1423c 19License: BSD
b511c548 20Group: Applications/System
de7f9f03 21Source0: http://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
27ae2dbf 22# Source0-md5: 6669e765c834e259fb7570f126b85d7e
d8effeb6 23Patch0: %{name}-zsh.patch
088942e6
JB
24Patch1: %{name}-no-markdown.patch
25Patch2: %{name}-no-deb.patch
e1a4df32 26Patch3: cmake.patch
de7f9f03 27URL: http://www.libelektra.org/
088942e6 28%if %{with qt}
129619a5
JB
29BuildRequires: Qt5Core-devel >= 5.3
30BuildRequires: Qt5Gui-devel >= 5.3
31BuildRequires: Qt5Qml-devel >= 5.3
32BuildRequires: Qt5Quick-devel >= 5.3
33BuildRequires: Qt5Svg-devel >= 5.3
34BuildRequires: Qt5Test-devel >= 5.3
35BuildRequires: Qt5Widgets-devel >= 5.3
088942e6
JB
36%endif
37BuildRequires: augeas-devel >= 1.0
38BuildRequires: boost-devel
129619a5
JB
39BuildRequires: cmake >= 2.8.11
40BuildRequires: curl-devel
f33e068e 41BuildRequires: dbus-devel
de7f9f03 42BuildRequires: doxygen
0c175270 43BuildRequires: gettext-tools
088942e6
JB
44%{?with_glib:BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36}
45%{?with_glib:BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.38}
c89b1889 46# for binding
088942e6
JB
47%{?with_java:BuildRequires: java-jna}
48%{?with_java:BuildRequires: jdk >= 1.8}
c89b1889
JB
49# jawt for plugin
50%{?with_java:BuildRequires: jre-X11 >= 1.8}
088942e6 51BuildRequires: libgcrypt-devel
129619a5 52BuildRequires: libgit2-devel >= 0.24.1
088942e6 53%{?with_qt:BuildRequires: libmarkdown-devel}
de7f9f03 54BuildRequires: libstdc++-devel
088942e6 55BuildRequires: libxml2-devel >= 2.0
b0fec8fa 56BuildRequires: libxslt-progs
088942e6 57%{?with_lua:BuildRequires: lua52-devel >= 5.2}
129619a5 58BuildRequires: openssl-devel
de7f9f03 59BuildRequires: pkgconfig
088942e6
JB
60%{?with_python2:BuildRequires: python-devel >= 1:2.7}
61%{?with_python3:BuildRequires: python3-devel >= 1:3.2}
3b20dccf 62BuildRequires: ronn
088942e6
JB
63BuildRequires: rpm-pythonprov
64BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.612
129619a5 65%{?with_ruby:BuildRequires: ruby-devel}
088942e6
JB
66BuildRequires: swig >= 2
67%if %{with python2} || %{with python3}
68BuildRequires: swig-python >= 2
69%endif
129619a5 70%{?with_ruby:BuildRequires: swig-ruby}
088942e6
JB
71BuildRequires: systemd-devel
72BuildRequires: tcl-devel
f33e068e 73BuildRequires: yajl-devel
de7f9f03 74Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
731cdbee 75Requires: mktemp
08a1423c 76Obsoletes: registry
a1ae6c6c 77BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
78
79%description
b511c548 80The Elektra Project provides a framework to store generic
81configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
82of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 83
84This way any software can read/save his configuration using a
85consistent API. Also, applications can be aware of other applications
86configurations, leveraging easy application integration.
87
9b93ecfb 88%description -l pl.UTF-8
ff4dd69b 89Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
90konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
91danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 92
9b93ecfb
JR
93W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
94pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
95konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
a1ae6c6c 96
088942e6
JB
97%package gui
98Summary: Qt based GUI for Elektra
99Summary(pl.UTF-8): Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry
100Group: X11/Applications
101Requires: %{name} = %{version}-%{release}
102
103%description gui
104Qt based GUI for Elektra.
105
106%description gui -l pl.UTF-8
107Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry.
108
c89b1889
JB
109%package plugin-jni
110Summary: Java JNI plugin for Elektra
111Summary(pl.UTF-8): Wtyczka Java JNI dla Elektry
112Group: Libraries
113Requires: %{name} = %{version}-%{release}
114# jawt
115Requires: jre-X11 >= 1.8
116
117%description plugin-jni
118Java JNI plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Java.
119
120%description plugin-jni -l pl.UTF-8
121Wtyczka Java JNI dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
122Javie.
123
124%package plugin-lua
125Summary: Lua plugin for Elektra
126Summary(pl.UTF-8): Wtyczka Lua dla Elektry
127Group: Libraries
128Requires: %{name} = %{version}-%{release}
129Requires: lua52-libs >= 5.2
130
131%description plugin-lua
132Lua plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Lua.
133
134%description plugin-lua -l pl.UTF-8
135Wtyczka Lua dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w Lua.
136
137%package plugin-python2
138Summary: Python 2 plugin for Elektra
139Summary(pl.UTF-8): Wtyczka Python 2 dla Elektry
140Group: Libraries
141Requires: %{name} = %{version}-%{release}
142Requires: python-libs >= 1:2.7
143
144%description plugin-python2
145Python 2 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
146Python 2.
147
148%description plugin-python2 -l pl.UTF-8
149Wtyczka 2 Python dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
150Pythonie 2.
151
152%package plugin-python3
129619a5
JB
153Summary: Python 3 plugin for Elektra
154Summary(pl.UTF-8): Wtyczka Python 3 dla Elektry
c89b1889
JB
155Group: Libraries
156Requires: %{name} = %{version}-%{release}
157Requires: python3-libs >= 1:3.2
158
159%description plugin-python3
160Python 3 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
161Python 3.
162
163%description plugin-python3 -l pl.UTF-8
164Wtyczka Python 3 dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
165Pythonie 3.
166
088942e6
JB
167%package -n bash-completion-elektra
168Summary: Bash completion for Elektra commands
169Summary(pl.UTF-8): Bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra
170Group: Applications/Shells
171Requires: %{name} = %{version}-%{release}
129619a5 172Requires: bash-completion >= 2
e37e525c
ER
173%if "%{_rpmversion}" >= "5"
174BuildArch: noarch
175%endif
088942e6
JB
176
177%description -n bash-completion-elektra
178Bash completion for Elektra kdb command.
179
180%description -n bash-completion-elektra -l pl.UTF-8
181Bashowe uzupełnianie parametrów dla polecenai kdb z pakietu Elektra.
182
d8effeb6
JB
183%package -n zsh-completion-elektra
184Summary: ZSH completion for Elektra commands
185Summary(pl.UTF-8): Uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra w powłoce ZSH
186Group: Applications/Shells
187Requires: %{name} = %{version}-%{release}
188Requires: zsh
189%if "%{_rpmversion}" >= "5"
190BuildArch: noarch
191%endif
192
193%description -n zsh-completion-elektra
194ZSH completion for Elektra kdb command.
195
196%description -n zsh-completion-elektra -l pl.UTF-8
197Uzupełnianie parametrów dla polecenai kdb z pakietu Elektra w powłoce
198ZSH.
199
de7f9f03
JB
200%package libs
201Summary: Elektra Project libraries
202Summary(pl.UTF-8): Biblioteki projektu Elektra
203Group: Libraries
f33e068e 204Obsoletes: elektra-cpp < 0.8
de7f9f03 205Conflicts: elektra < 0.7
a1ae6c6c 206
de7f9f03 207%description libs
b511c548 208The Elektra Project provides a framework to store generic
209configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
210of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 211
212This way any software can read/save his configuration using a
213consistent API. Also, applications can be aware of other applications
214configurations, leveraging easy application integration.
215
de7f9f03 216This package contains Elektra shared libraries.
a1ae6c6c 217
de7f9f03 218%description libs -l pl.UTF-8
ff4dd69b 219Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
220konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
221danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 222
9b93ecfb
JR
223W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
224pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
225konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
85fe0e6b 226
de7f9f03
JB
227Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
228
229%package devel
230Summary: Include files and API documentation for Elektra Project
231Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
232Group: Development/Libraries
233Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
234
235%description devel
236This package contains the include files and API manual pages to use
237the Elektra API in C.
238
239%description devel -l pl.UTF-8
9b93ecfb
JR
240Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
241systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
a1ae6c6c 242
b511c548 243%package static
de7f9f03
JB
244Summary: Static libraries for Elektra Project
245Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki projektu Elektra
85fe0e6b 246Group: Development/Libraries
de7f9f03 247Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
a1ae6c6c 248
b511c548 249%description static
de7f9f03 250This package contains static libraries for Elektra Project.
a1ae6c6c 251
de7f9f03
JB
252%description static -l pl.UTF-8
253Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
a1ae6c6c 254
de7f9f03
JB
255%package cpp-devel
256Summary: Header files of C++ interface for Elektra library
257Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
258Group: Development/Libraries
f33e068e 259Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
de7f9f03 260Requires: libstdc++-devel
f33e068e 261Obsoletes: elektra-cpp-static < 0.8
de7f9f03
JB
262
263%description cpp-devel
264Header files of C++ interface for Elektra library.
265
266%description cpp-devel -l pl.UTF-8
267Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
268
088942e6
JB
269%package glib
270Summary: GLib/GObject binding for Elektra
271Summary(pl.UTF-8): Wiązanie GLib/GObject do Elektry
272Group: Libraries
273Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
274Requires: glib2 >= 1:2.36
275
276%description glib
277GLib/GObject binding for Elektra.
278
279%description glib -l pl.UTF-8
280Wiązanie GLib/GObject do Elektry.
281
282%package glib-devel
283Summary: GLib/GObject binding for Elektra - development files
284Summary(pl.UTF-8): Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne
285Group: Libraries
286Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
287Requires: glib2-devel >= 1:2.36
288
289%description glib-devel
290GLib/GObject binding for Elektra - development files.
291
292%description glib-devel -l pl.UTF-8
293Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne.
294
c89b1889
JB
295%package -n java-elektra
296Summary: Java binding for Elektra
297Summary(pl.UTF-8): Wiązanie języka Java dla Elektry
298Group: Libraries
299Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
300Requires: java-jna
129619a5 301Requires: jre >= 1.8
c89b1889
JB
302
303%description -n java-elektra
304Java binding for Elektra.
305
306%description -n java-elektra -l pl.UTF-8
307Wiązanie języka Java dla Elektry.
308
088942e6
JB
309%package -n lua-elektra
310Summary: Lua binding for Elektra
311Summary(pl.UTF-8): Wiązanie języka Lua dla Elektry
312Group: Libraries
313Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
314Requires: lua52-libs >= 5.2
315
316%description -n lua-elektra
317Lua binding for Elektra.
318
319%description -n lua-elektra -l pl.UTF-8
320Wiązanie języka Lua dla Elektry.
321
322%package -n lua-elektra-glib
323Summary: Lua/GI binding for Elektra
324Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Lua/GI dla Elektry
325Group: Libraries
326Requires: %{name}-glib = %{version}-%{release}
327Requires: lua52-libs >= 5.2
328#R: lua52-lgi ?
329
330%description -n lua-elektra-glib
129619a5
JB
331Lua/GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated, it's
332better to use SWIG (lua-elektra) binding.
088942e6
JB
333
334%description -n lua-elektra-glib -l pl.UTF-8
129619a5
JB
335Wiązanie Lua/GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest przestarzałe,
336lepiej używać wiązania SWIG (lua-elektra).
088942e6
JB
337
338%package -n python-elektra
339Summary: Python 2 binding for Elektra
340Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Pythona 2 dla Elektry
341Group: Libraries
342Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
343Requires: python-libs >= 1:2.7
344
345%description -n python-elektra
346Python 2 binding for Elektra.
347
348%description -n python-elektra -l pl.UTF-8
349Wiązanie Pythona 2 dla Elektry.
350
351%package -n python3-elektra
352Summary: Python 3 binding for Elektra
353Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Pythona 3 dla Elektry
354Group: Libraries
355Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
356Requires: python3-libs >= 1:3.2
357
358%description -n python3-elektra
359Python 3 binding for Elektra.
360
361%description -n python3-elektra -l pl.UTF-8
362Wiązanie Pythona 3 dla Elektry.
363
364%package -n python3-elektra-glib
365Summary: Python 3 GI binding for Elektra
366Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry
367Group: Libraries
368Requires: %{name}-glib = %{version}-%{release}
369Requires: python3-pygobject3 >= 3
370
371%description -n python3-elektra-glib
129619a5
JB
372Python 3 GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated,
373it's better to use SWIG (python*-elektra) binding.
374
088942e6
JB
375
376%description -n python3-elektra-glib -l pl.UTF-8
129619a5
JB
377Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest
378przestarzałe, lepiej używać wiązania SWIG (python*-elektra).
379
380%package -n ruby-elektra
381Summary: Ruby binding for Elektra
382Summary(pl.UTF-8): Wiązanie języka Ruby dla Elektry
383Group: Libraries
384Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
385
386%description -n ruby-elektra
387Ruby binding for Elektra.
388
389%description -n ruby-elektra -l pl.UTF-8
390Wiązanie języka Ruby dla Elektry.
088942e6 391
a1ae6c6c 392%prep
de7f9f03 393%setup -q
d8effeb6 394%patch0 -p1
088942e6
JB
395%patch1 -p1
396%patch2 -p1
e1a4df32 397%patch3 -p1
a1ae6c6c 398
399%build
f33e068e
JB
400install -d build
401cd build
402%cmake .. \
129619a5 403 -DBINDINGS="INTERCEPT;cpp%{?with_glib:;glib%{?with_gsettings:;gsettings}%{?with_lua:;gi_lua}%{?with_python3:;gi_python}}%{?with_java:;jna}%{?with_lua:;swig_lua}%{?with_python2:;swig_python2}%{?with_python3:;swig_python}%{?with_ruby:;swig_ruby}" \
f33e068e 404 %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
088942e6 405 -DINSTALL_TESTING=FALSE \
f33e068e 406 -DPLUGINS=ALL \
088942e6 407 -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules \
3e0386dc
AM
408 -DTOOLS="kdb;race%{?with_gen:;gen}%{?with_qt:;qt-gui}" \
409 -DBUILD_STATIC=ON
f33e068e 410
f870a14f 411%{__make} -j1
a1ae6c6c 412
413%install
414rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
ff4dd69b 415
f33e068e
JB
416%{__make} -C build install \
417 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
de7f9f03 418
129619a5
JB
419# unneeded compat symlink
420%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libelektragetenv.so.0
f33e068e 421
129619a5 422install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
3e0386dc 423
088942e6
JB
424%if %{with python2}
425%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
426%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
427%py_postclean
428%endif
429
430%if %{with python3}
431%py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
432%py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
433%endif
434
43be5fbd
JB
435# "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
436# we don't need it
437%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
438
de7f9f03 439# prepare docs
f33e068e 440%{__rm} -rf installed-doc
de7f9f03 441install -d installed-doc
f33e068e 442%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
de7f9f03 443
69ea3ea5 444# these don't belong to man3
43be5fbd 445%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{README_md,doc_*_md,md_doc_*,md_src_*,md_scripts_README,src_libs_getenv_README_md}.3elektra
69ea3ea5
JB
446# internal, not part of API
447%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/doc.h.3elektra
448%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{array,backend,dl,doc,ease_keyname,elektra_{keyname,plugin,proposal},exportsymbols,functional,internal,kdbenum,log,markdownlinkconverter,meta,mount,nolog,owner,plugin_plugin,proposal_proposal,split,static,trie}.c.3elektra
449%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{benchmark_plugins,examples_backend}.cpp.3elektra
450%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{internaldatastructs,std_hash_*_,trie,vheap,vstack}.3elektra
de7f9f03 451
a1ae6c6c 452%clean
453rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
454
de7f9f03
JB
455%post libs -p /sbin/ldconfig
456%postun libs -p /sbin/ldconfig
457
088942e6
JB
458%post glib -p /sbin/ldconfig
459%postun glib -p /sbin/ldconfig
460
a1ae6c6c 461%files
462%defattr(644,root,root,755)
129619a5 463%doc doc/{AUTHORS,BIGPICTURE.md,DESIGN.md,GOALS.md,LICENSE.md,NEWS.md,SECURITY.md,WHY.md,todo}
f33e068e
JB
464# doc/standards installed-doc/scripts
465%attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
466%if %{with full}
467%attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
de7f9f03 468%endif
f33e068e 469%dir %{_libdir}/elektra
129619a5 470# R: augeas-libs libxml2
088942e6 471%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-augeas.so
3e0386dc
AM
472%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-base64.so
473%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-blockresolver.so
474%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-boolean.so
475%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-c.so
476%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-cachefilter.so
f33e068e 477%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
088942e6
JB
478%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-conditionals.so
479%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-constants.so
480%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-counter.so
129619a5
JB
481# TODO: R: botan
482#%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_botan.so
088942e6 483# R: libgcrypt
3e0386dc 484%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_gcrypt.so
129619a5 485# R: openssl
3e0386dc 486%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_openssl.so
088942e6 487%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-csvstorage.so
129619a5 488# R: curl-libs
3e0386dc 489%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-curlget.so
f33e068e
JB
490# R: dbus
491%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
3e0386dc 492%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-desktop.so
f33e068e 493%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
3e0386dc 494%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dpkg.so
f33e068e 495%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
088942e6 496%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-enum.so
f33e068e 497%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
3e0386dc 498%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fcrypt.so
088942e6 499%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-filecheck.so
f33e068e 500%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
129619a5 501# R: libgit2 >= 0.24.1
3e0386dc 502%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-gitresolver.so
f33e068e
JB
503%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
504%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
505%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
506%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
507%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
088942e6
JB
508# uses internal inih library
509%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ini.so
3e0386dc 510%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iterate.so
088942e6
JB
511# R: systemd-libs
512%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-journald.so
513%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-keytometa.so
514%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-line.so
515%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lineendings.so
516%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-list.so
517%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-logchange.so
088942e6 518%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mathcheck.so
3e0386dc 519%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mozprefs.so
f33e068e 520%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
088942e6
JB
521%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-noresolver.so
522# uses internal nickel library
f33e068e
JB
523%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
524%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
3e0386dc 525%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-passwd.so
f33e068e 526%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
3e0386dc 527%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-profile.so
088942e6
JB
528%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-regexstore.so
529%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-rename.so
f33e068e 530%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
088942e6 531%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver_fm_*.so
3e0386dc
AM
532%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-required.so
533%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-semlock.so
534%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-shell.so
535%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simplespeclang.so
f33e068e 536%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
3e0386dc
AM
537%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-spec.so
538%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-storage.so
f33e068e 539%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
088942e6 540%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-sync.so
f33e068e
JB
541%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
542%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
543%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
544%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
545%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
546%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
547%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
548%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
088942e6 549%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-wresolver.so
f33e068e
JB
550# R: libxml2
551%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
552# R: yajl
553%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
85892bd2
JB
554%dir %{_libdir}/elektra/tool_exec
555%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/benchmark-createtree
3e0386dc 556%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/configure-firefox
85892bd2
JB
557%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-fstab
558%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-hosts
559%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-inittab
560%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-users
561%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-merge
562%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-mount
563%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-umount
3e0386dc 564%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-open
85892bd2
JB
565%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-getenv
566%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/example-xorg
3e0386dc
AM
567%dir %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig
568%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupConfig
569%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupHomepage
570%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupProxy
571%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/writeConfigFiles
572%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/find-tools
129619a5 573%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/getenv
3e0386dc 574%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/install-sh-completion
85892bd2
JB
575%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/list-tools
576%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-augeas
577%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-info
578%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-kde
579%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-openicc
85892bd2
JB
580%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/race
581%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/umount-all
3e0386dc 582%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/upgrade-bootstrap
f33e068e 583%{_datadir}/sgml/elektra
3b20dccf
JB
584%{_mandir}/man1/kdb.1*
585%{_mandir}/man1/kdb-check.1*
586%{_mandir}/man1/kdb-convert.1*
587%{_mandir}/man1/kdb-cp.1*
43be5fbd 588%{_mandir}/man1/kdb-editor.1*
129619a5 589%{_mandir}/man1/kdb-elektrify-getenv.1*
3b20dccf
JB
590%{_mandir}/man1/kdb-export.1*
591%{_mandir}/man1/kdb-file.1*
43be5fbd 592%{_mandir}/man1/kdb-find-tools.1*
3b20dccf
JB
593%{_mandir}/man1/kdb-fstab.1*
594%{_mandir}/man1/kdb-get.1*
595%{_mandir}/man1/kdb-getmeta.1*
43be5fbd 596%{_mandir}/man1/kdb-global-mount.1*
3b20dccf
JB
597%{_mandir}/man1/kdb-help.1*
598%{_mandir}/man1/kdb-import.1*
599%{_mandir}/man1/kdb-info.1*
600%{_mandir}/man1/kdb-introduction.1*
601%{_mandir}/man1/kdb-list.1*
602%{_mandir}/man1/kdb-list-tools.1*
603%{_mandir}/man1/kdb-ls.1*
604%{_mandir}/man1/kdb-lsmeta.1*
605%{_mandir}/man1/kdb-merge.1*
606%{_mandir}/man1/kdb-mount.1*
607%{_mandir}/man1/kdb-mv.1*
608%{_mandir}/man1/kdb-remount.1*
609%{_mandir}/man1/kdb-rm.1*
610%{_mandir}/man1/kdb-set.1*
611%{_mandir}/man1/kdb-setmeta.1*
612%{_mandir}/man1/kdb-sget.1*
613%{_mandir}/man1/kdb-shell.1*
43be5fbd 614%{_mandir}/man1/kdb-spec-mount.1*
3b20dccf
JB
615%{_mandir}/man1/kdb-test.1*
616%{_mandir}/man1/kdb-umount.1*
617%{_mandir}/man1/kdb-vset.1*
618%{_mandir}/man7/elektra-*.7*
de7f9f03 619
088942e6
JB
620%if 0
621%files gen ?
622%defattr(644,root,root,755)
85892bd2 623%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/gen
088942e6
JB
624%{py_sitescriptdir}/elektra_gen-%{version}-py*.egg-info
625# FIXME: should be in elektra_gen subdir
626%{py_sitescriptdir}/support
627%{_datadir}/elektra/templates
628%endif
629
630%files gui
631%defattr(644,root,root,755)
129619a5 632%doc src/tools/qt-gui/README.md
3e0386dc 633%attr(755,root,root) %{_bindir}/elektra-qt-editor
85892bd2 634%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/qt-gui
3e0386dc
AM
635%{_datadir}/appdata/org.libelektra.elektra-qt-editor.appdata.xml
636%{_desktopdir}/org.libelektra.elektra-qt-editor.desktop
637%{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra-symbolic.svg
638%{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra.svg
3b20dccf 639%{_mandir}/man1/kdb-qt-gui.1*
088942e6 640
c89b1889
JB
641%if %{with java}
642%files plugin-jni
643%defattr(644,root,root,755)
644# R: jre with jawt
645%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-jni.so
646%endif
647
648%if %{with lua}
649%files plugin-lua
650%defattr(644,root,root,755)
651# R: lua52-libs
652%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lua.so
653%endif
654
655%if %{with python2}
656%files plugin-python2
657%defattr(644,root,root,755)
658# R: python-libs
659%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python2.so
660%endif
661
662%if %{with python3}
663%files plugin-python3
664%defattr(644,root,root,755)
665# R: python3-libs
666%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python.so
667%endif
668
088942e6
JB
669%files -n bash-completion-elektra
670%defattr(644,root,root,755)
129619a5 671%{bash_compdir}/kdb
088942e6 672
d8effeb6
JB
673%files -n zsh-completion-elektra
674%defattr(644,root,root,755)
675%{_datadir}/zsh/site-functions/_kdb
676
de7f9f03
JB
677%files libs
678%defattr(644,root,root,755)
f33e068e
JB
679%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
680%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
3e0386dc
AM
681%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so.*.*.*
682%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-core.so.4
683%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so.*.*.*
684%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-ease.so.4
685%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so.*.*.*
686%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-kdb.so.4
687%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so.*.*.*
688%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-meta.so.4
689%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so.*.*.*
690%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-plugin.so.4
691%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so.*.*.*
692%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-proposal.so.4
129619a5
JB
693%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.*.*.*
694%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.0
695%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-fs.so
3e0386dc
AM
696%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so.*.*.*
697%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektratools.so.2
f33e068e
JB
698%if %{with full}
699%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
700%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
701%endif
a1ae6c6c 702
703%files devel
704%defattr(644,root,root,755)
088942e6 705%doc doc/API.md installed-doc/elektra-api/html
de7f9f03 706%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
43be5fbd
JB
707%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so
708%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so
709%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so
710%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so
711%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so
712%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so
129619a5
JB
713%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektragetenv.so
714%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so
715%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept.so
43be5fbd 716%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
f33e068e
JB
717%if %{with full}
718%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
719%endif
720%dir %{_includedir}/elektra
088942e6 721%{_includedir}/elektra/kdb*.h
de7f9f03 722%{_pkgconfigdir}/elektra.pc
088942e6
JB
723%{_datadir}/cmake/Modules/ElektraConfig*.cmake
724%{_datadir}/cmake/Modules/ElektraTargetsLibelektra*.cmake
725%{_mandir}/man3/api.3elektra*
f33e068e 726%{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
69ea3ea5
JB
727%{_mandir}/man3/kdb.3elektra*
728%{_mandir}/man3/kdb.c.3elektra*
729%{_mandir}/man3/kdb_*.3elektra*
730%{_mandir}/man3/kdb*.h.3elektra*
731%{_mandir}/man3/key.3elektra*
732%{_mandir}/man3/keymeta.3elektra*
733%{_mandir}/man3/keyname.3elektra*
734%{_mandir}/man3/keyset.3elektra*
735%{_mandir}/man3/keytest.3elektra*
736%{_mandir}/man3/keyvalue.3elektra*
737%{_mandir}/man3/key.c.3elektra*
738%{_mandir}/man3/keyhelpers.c.3elektra*
739%{_mandir}/man3/keymeta.c.3elektra*
740%{_mandir}/man3/keyset.c.3elektra*
741%{_mandir}/man3/keytest.c.3elektra*
742%{_mandir}/man3/keyvalue.c.3elektra*
088942e6 743%{_mandir}/man3/meta.3elektra*
f33e068e 744%{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
088942e6 745%{_mandir}/man3/proposal.3elektra*
a1ae6c6c 746
b511c548 747%files static
85fe0e6b 748%defattr(644,root,root,755)
f33e068e 749%{_libdir}/libelektra-static.a
37555a25 750%{_libdir}/libelektratools-static.a
de7f9f03
JB
751
752%files cpp-devel
753%defattr(644,root,root,755)
129619a5 754%doc src/bindings/cpp/README.md
f33e068e 755%{_includedir}/elektra/*.hpp
088942e6
JB
756%{_includedir}/elektra/helper
757%{_includedir}/elektra/merging
37555a25 758# libelektratools API man pages
69ea3ea5 759%{_mandir}/man3/automergeconfiguration.cpp.3elektra*
088942e6
JB
760%{_mandir}/man3/automergeconfiguration.hpp.3elektra*
761%{_mandir}/man3/automergestrategy.cpp.3elektra*
762%{_mandir}/man3/automergestrategy.hpp.3elektra*
37555a25 763%{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
764%{_mandir}/man3/backendbuilder.cpp.3elektra*
765%{_mandir}/man3/backendbuilder.hpp.3elektra*
766%{_mandir}/man3/backendparser.cpp.3elektra*
767%{_mandir}/man3/backendparser.hpp.3elektra*
768%{_mandir}/man3/backends.cpp.3elektra*
37555a25 769%{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
770%{_mandir}/man3/comparison.cpp.3elektra*
771%{_mandir}/man3/comparison.hpp.3elektra*
772%{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.cpp.3elektra*
088942e6
JB
773%{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.hpp.3elektra*
774%{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.cpp.3elektra*
775%{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
776%{_mandir}/man3/kdb*.hpp.3elektra*
777%{_mandir}/man3/key*.hpp.3elektra*
778%{_mandir}/man3/keyhelper.cpp.3elektra*
088942e6
JB
779%{_mandir}/man3/mergeconfiguration.hpp.3elektra*
780%{_mandir}/man3/mergeconflict.hpp.3elektra*
781%{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.cpp.3elektra*
782%{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.hpp.3elektra*
783%{_mandir}/man3/mergeresult.cpp.3elektra*
784%{_mandir}/man3/mergeresult.hpp.3elektra*
785%{_mandir}/man3/mergetask.hpp.3elektra*
786%{_mandir}/man3/mergetestutils.cpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
787%{_mandir}/man3/merging.cpp.3elektra*
788%{_mandir}/man3/mergingkdb.cpp.3elektra*
789%{_mandir}/man3/mergingkdb.hpp.3elektra*
088942e6
JB
790%{_mandir}/man3/metamergestrategy.cpp.3elektra*
791%{_mandir}/man3/metamergestrategy.hpp.3elektra*
792%{_mandir}/man3/newkeystrategy.cpp.3elektra*
793%{_mandir}/man3/newkeystrategy.hpp.3elektra*
69ea3ea5 794%{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.cpp.3elektra*
088942e6
JB
795%{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.hpp.3elektra*
796%{_mandir}/man3/onesidestrategy.cpp.3elektra*
797%{_mandir}/man3/onesidestrategy.hpp.3elektra*
798%{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.cpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
799%{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.hpp.3elektra*
800%{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.cpp.3elektra*
088942e6 801%{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.hpp.3elektra*
37555a25
JB
802%{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
803%{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
804%{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
805%{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
806%{_mandir}/man3/plugindatabase.cpp.3elektra*
807%{_mandir}/man3/plugindatabase.hpp.3elektra*
37555a25
JB
808%{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
809%{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
810%{_mandir}/man3/pluginspec.cpp.3elektra*
811%{_mandir}/man3/pluginspec.hpp.3elektra*
812%{_mandir}/man3/specreader.hpp.3elektra*
37555a25 813%{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
088942e6
JB
814%{_mandir}/man3/testtool_*.cpp.3elektra*
815%{_mandir}/man3/threewaymerge.cpp.3elektra*
816%{_mandir}/man3/threewaymerge.hpp.3elektra*
37555a25 817%{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
088942e6
JB
818
819%if %{with glib}
820%files glib
821%defattr(644,root,root,755)
129619a5 822%doc src/bindings/glib/README.md
088942e6 823%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgelektra-4.0.so
129619a5
JB
824%if %{with gsettings}
825%attr(755,root,root) %{_libdir}/gio/modules/libelektrasettings.so
826%endif
088942e6
JB
827%{_libdir}/girepository-1.0/GElektra-4.0.typelib
828
829%files glib-devel
830%defattr(644,root,root,755)
831%{_datadir}/gir-1.0/GElektra-4.0.gir
832%{_includedir}/elektra/gelektra-*.h
833%{_pkgconfigdir}/gelektra-4.0.pc
834%endif
835
c89b1889
JB
836%if %{with java}
837%files -n java-elektra
838%defattr(644,root,root,755)
129619a5 839%doc src/bindings/jna/README.md
a0e8445f
JB
840%{_javadir}/libelektra-1.jar
841%{_javadir}/libelektra.jar
c89b1889
JB
842%endif
843
088942e6
JB
844%if %{with lua}
845%files -n lua-elektra
846%defattr(644,root,root,755)
129619a5 847%doc src/bindings/swig/lua/README.md
088942e6
JB
848%attr(755,root,root) %{_libdir}/lua/5.2/kdb.so
849
850%if %{with glib}
851%files -n lua-elektra-glib
852%defattr(644,root,root,755)
129619a5 853%doc src/bindings/gi/lua/README.md
088942e6
JB
854%dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi
855%dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override
856%{_datadir}/lua/5.2/lgi/override/GElektra.lua
857%endif
858%endif
859
860%if %{with python2}
861%files -n python-elektra
862%defattr(644,root,root,755)
129619a5 863%doc src/bindings/swig/python2/README.md
088942e6
JB
864%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/_kdb.so
865%{py_sitedir}/kdb.py[co]
866%endif
867
868%if %{with python3}
869%files -n python3-elektra
870%defattr(644,root,root,755)
129619a5 871%doc src/bindings/swig/python/README.md
088942e6
JB
872%attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/_kdb.so
873%{py3_sitedir}/kdb.py
874%{py3_sitedir}/__pycache__/kdb.cpython-*.py[co]
875
876%if %{with glib}
877%files -n python3-elektra-glib
878%defattr(644,root,root,755)
129619a5 879%doc src/bindings/gi/python/README.md
088942e6
JB
880%{py3_sitedir}/gi/overrides/GElektra.py
881%{py3_sitedir}/gi/overrides/__pycache__/GElektra.cpython-*.py[co]
882%endif
883%endif
129619a5
JB
884
885%if %{with ruby}
886%files -n ruby-elektra
887%defattr(644,root,root,755)
888%doc src/bindings/swig/ruby/README.md
889%attr(755,root,root) %{ruby_vendorarchdir}/_kdb.so
890%{ruby_vendorlibdir}/kdb.rb
891%endif
This page took 0.342595 seconds and 4 git commands to generate.