- added zsh patch (adjust zsh completion dir to the one used in PLD)
[packages/elektra.git] / elektra.spec
CommitLineData
088942e6 1# TODO: use system nickel (in src/plugins/ni), inih (src/plugins/ini)
de7f9f03
JB
2#
3# Conditonal build:
f33e068e 4%bcond_with full # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
c89b1889 5%bcond_without java # Java support: JNA binding and JNI plugin (needs Java 8)
088942e6
JB
6%bcond_without glib # GLib/GObject binding
7%bcond_without lua # Lua (5.2) support: binding and plugin
8%bcond_without python2 # Python 2 support: binding and plugin
9%bcond_without python3 # Python 3 support: binding and plugin
10%bcond_without qt # Qt GUI
e37e525c 11
b511c548 12Summary: A key/value pair database to store software configurations
3afb30a1 13Summary(pl.UTF-8): Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
08a1423c 14Name: elektra
27ae2dbf 15Version: 0.8.19
43be5fbd 16Release: 3
08a1423c 17License: BSD
b511c548 18Group: Applications/System
de7f9f03 19Source0: http://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
27ae2dbf 20# Source0-md5: 6669e765c834e259fb7570f126b85d7e
d8effeb6 21Patch0: %{name}-zsh.patch
088942e6
JB
22Patch1: %{name}-no-markdown.patch
23Patch2: %{name}-no-deb.patch
de7f9f03 24URL: http://www.libelektra.org/
088942e6
JB
25%if %{with qt}
26BuildRequires: Qt5Core-devel >= 5
27BuildRequires: Qt5Gui-devel >= 5
28BuildRequires: Qt5Qml-devel >= 5
29BuildRequires: Qt5Quick-devel >= 5
088942e6 30BuildRequires: Qt5Test-devel >= 5
e37e525c 31BuildRequires: Qt5Widgets-devel >= 5
088942e6
JB
32%endif
33BuildRequires: augeas-devel >= 1.0
34BuildRequires: boost-devel
35BuildRequires: cmake >= 2.8.8
f33e068e 36BuildRequires: dbus-devel
de7f9f03 37BuildRequires: doxygen
0c175270 38BuildRequires: gettext-tools
088942e6
JB
39%{?with_glib:BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36}
40%{?with_glib:BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.38}
c89b1889 41# for binding
088942e6
JB
42%{?with_java:BuildRequires: java-jna}
43%{?with_java:BuildRequires: jdk >= 1.8}
c89b1889
JB
44# jawt for plugin
45%{?with_java:BuildRequires: jre-X11 >= 1.8}
088942e6
JB
46BuildRequires: libgcrypt-devel
47%{?with_qt:BuildRequires: libmarkdown-devel}
de7f9f03 48BuildRequires: libstdc++-devel
088942e6 49BuildRequires: libxml2-devel >= 2.0
b0fec8fa 50BuildRequires: libxslt-progs
088942e6 51%{?with_lua:BuildRequires: lua52-devel >= 5.2}
de7f9f03 52BuildRequires: pkgconfig
088942e6
JB
53%{?with_python2:BuildRequires: python-devel >= 1:2.7}
54%{?with_python3:BuildRequires: python3-devel >= 1:3.2}
3b20dccf 55BuildRequires: ronn
088942e6
JB
56BuildRequires: rpm-pythonprov
57BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.612
58BuildRequires: swig >= 2
59%if %{with python2} || %{with python3}
60BuildRequires: swig-python >= 2
61%endif
62BuildRequires: systemd-devel
63BuildRequires: tcl-devel
f33e068e 64BuildRequires: yajl-devel
de7f9f03 65Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
731cdbee 66Requires: mktemp
08a1423c 67Obsoletes: registry
a1ae6c6c 68BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
69
70%description
b511c548 71The Elektra Project provides a framework to store generic
72configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
73of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 74
75This way any software can read/save his configuration using a
76consistent API. Also, applications can be aware of other applications
77configurations, leveraging easy application integration.
78
9b93ecfb 79%description -l pl.UTF-8
ff4dd69b 80Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
81konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
82danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 83
9b93ecfb
JR
84W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
85pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
86konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
a1ae6c6c 87
088942e6
JB
88%package gui
89Summary: Qt based GUI for Elektra
90Summary(pl.UTF-8): Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry
91Group: X11/Applications
92Requires: %{name} = %{version}-%{release}
93
94%description gui
95Qt based GUI for Elektra.
96
97%description gui -l pl.UTF-8
98Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry.
99
c89b1889
JB
100%package plugin-jni
101Summary: Java JNI plugin for Elektra
102Summary(pl.UTF-8): Wtyczka Java JNI dla Elektry
103Group: Libraries
104Requires: %{name} = %{version}-%{release}
105# jawt
106Requires: jre-X11 >= 1.8
107
108%description plugin-jni
109Java JNI plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Java.
110
111%description plugin-jni -l pl.UTF-8
112Wtyczka Java JNI dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
113Javie.
114
115%package plugin-lua
116Summary: Lua plugin for Elektra
117Summary(pl.UTF-8): Wtyczka Lua dla Elektry
118Group: Libraries
119Requires: %{name} = %{version}-%{release}
120Requires: lua52-libs >= 5.2
121
122%description plugin-lua
123Lua plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Lua.
124
125%description plugin-lua -l pl.UTF-8
126Wtyczka Lua dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w Lua.
127
128%package plugin-python2
129Summary: Python 2 plugin for Elektra
130Summary(pl.UTF-8): Wtyczka Python 2 dla Elektry
131Group: Libraries
132Requires: %{name} = %{version}-%{release}
133Requires: python-libs >= 1:2.7
134
135%description plugin-python2
136Python 2 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
137Python 2.
138
139%description plugin-python2 -l pl.UTF-8
140Wtyczka 2 Python dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
141Pythonie 2.
142
143%package plugin-python3
144Summary: Python plugin for Elektra
145Summary(pl.UTF-8): Wtyczka Python dla Elektry
146Group: Libraries
147Requires: %{name} = %{version}-%{release}
148Requires: python3-libs >= 1:3.2
149
150%description plugin-python3
151Python 3 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
152Python 3.
153
154%description plugin-python3 -l pl.UTF-8
155Wtyczka Python 3 dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
156Pythonie 3.
157
088942e6
JB
158%package -n bash-completion-elektra
159Summary: Bash completion for Elektra commands
160Summary(pl.UTF-8): Bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra
161Group: Applications/Shells
162Requires: %{name} = %{version}-%{release}
163Requires: bash-completion
e37e525c
ER
164%if "%{_rpmversion}" >= "5"
165BuildArch: noarch
166%endif
088942e6
JB
167
168%description -n bash-completion-elektra
169Bash completion for Elektra kdb command.
170
171%description -n bash-completion-elektra -l pl.UTF-8
172Bashowe uzupełnianie parametrów dla polecenai kdb z pakietu Elektra.
173
d8effeb6
JB
174%package -n zsh-completion-elektra
175Summary: ZSH completion for Elektra commands
176Summary(pl.UTF-8): Uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra w powłoce ZSH
177Group: Applications/Shells
178Requires: %{name} = %{version}-%{release}
179Requires: zsh
180%if "%{_rpmversion}" >= "5"
181BuildArch: noarch
182%endif
183
184%description -n zsh-completion-elektra
185ZSH completion for Elektra kdb command.
186
187%description -n zsh-completion-elektra -l pl.UTF-8
188Uzupełnianie parametrów dla polecenai kdb z pakietu Elektra w powłoce
189ZSH.
190
de7f9f03
JB
191%package libs
192Summary: Elektra Project libraries
193Summary(pl.UTF-8): Biblioteki projektu Elektra
194Group: Libraries
f33e068e 195Obsoletes: elektra-cpp < 0.8
de7f9f03 196Conflicts: elektra < 0.7
a1ae6c6c 197
de7f9f03 198%description libs
b511c548 199The Elektra Project provides a framework to store generic
200configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
201of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 202
203This way any software can read/save his configuration using a
204consistent API. Also, applications can be aware of other applications
205configurations, leveraging easy application integration.
206
de7f9f03 207This package contains Elektra shared libraries.
a1ae6c6c 208
de7f9f03 209%description libs -l pl.UTF-8
ff4dd69b 210Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
211konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
212danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 213
9b93ecfb
JR
214W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
215pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
216konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
85fe0e6b 217
de7f9f03
JB
218Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
219
220%package devel
221Summary: Include files and API documentation for Elektra Project
222Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
223Group: Development/Libraries
224Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
225
226%description devel
227This package contains the include files and API manual pages to use
228the Elektra API in C.
229
230%description devel -l pl.UTF-8
9b93ecfb
JR
231Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
232systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
a1ae6c6c 233
b511c548 234%package static
de7f9f03
JB
235Summary: Static libraries for Elektra Project
236Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki projektu Elektra
85fe0e6b 237Group: Development/Libraries
de7f9f03 238Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
a1ae6c6c 239
b511c548 240%description static
de7f9f03 241This package contains static libraries for Elektra Project.
a1ae6c6c 242
de7f9f03
JB
243%description static -l pl.UTF-8
244Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
a1ae6c6c 245
de7f9f03
JB
246%package cpp-devel
247Summary: Header files of C++ interface for Elektra library
248Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
249Group: Development/Libraries
f33e068e 250Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
de7f9f03 251Requires: libstdc++-devel
f33e068e 252Obsoletes: elektra-cpp-static < 0.8
de7f9f03
JB
253
254%description cpp-devel
255Header files of C++ interface for Elektra library.
256
257%description cpp-devel -l pl.UTF-8
258Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
259
088942e6
JB
260%package glib
261Summary: GLib/GObject binding for Elektra
262Summary(pl.UTF-8): Wiązanie GLib/GObject do Elektry
263Group: Libraries
264Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
265Requires: glib2 >= 1:2.36
266
267%description glib
268GLib/GObject binding for Elektra.
269
270%description glib -l pl.UTF-8
271Wiązanie GLib/GObject do Elektry.
272
273%package glib-devel
274Summary: GLib/GObject binding for Elektra - development files
275Summary(pl.UTF-8): Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne
276Group: Libraries
277Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
278Requires: glib2-devel >= 1:2.36
279
280%description glib-devel
281GLib/GObject binding for Elektra - development files.
282
283%description glib-devel -l pl.UTF-8
284Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne.
285
c89b1889
JB
286%package -n java-elektra
287Summary: Java binding for Elektra
288Summary(pl.UTF-8): Wiązanie języka Java dla Elektry
289Group: Libraries
290Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
291Requires: java-jna
292Requires: jre
293
294%description -n java-elektra
295Java binding for Elektra.
296
297%description -n java-elektra -l pl.UTF-8
298Wiązanie języka Java dla Elektry.
299
088942e6
JB
300%package -n lua-elektra
301Summary: Lua binding for Elektra
302Summary(pl.UTF-8): Wiązanie języka Lua dla Elektry
303Group: Libraries
304Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
305Requires: lua52-libs >= 5.2
306
307%description -n lua-elektra
308Lua binding for Elektra.
309
310%description -n lua-elektra -l pl.UTF-8
311Wiązanie języka Lua dla Elektry.
312
313%package -n lua-elektra-glib
314Summary: Lua/GI binding for Elektra
315Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Lua/GI dla Elektry
316Group: Libraries
317Requires: %{name}-glib = %{version}-%{release}
318Requires: lua52-libs >= 5.2
319#R: lua52-lgi ?
320
321%description -n lua-elektra-glib
322Lua/GI binding for Elektra.
323
324%description -n lua-elektra-glib -l pl.UTF-8
325Wiązanie Lua/GI dla Elektry.
326
327%package -n python-elektra
328Summary: Python 2 binding for Elektra
329Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Pythona 2 dla Elektry
330Group: Libraries
331Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
332Requires: python-libs >= 1:2.7
333
334%description -n python-elektra
335Python 2 binding for Elektra.
336
337%description -n python-elektra -l pl.UTF-8
338Wiązanie Pythona 2 dla Elektry.
339
340%package -n python3-elektra
341Summary: Python 3 binding for Elektra
342Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Pythona 3 dla Elektry
343Group: Libraries
344Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
345Requires: python3-libs >= 1:3.2
346
347%description -n python3-elektra
348Python 3 binding for Elektra.
349
350%description -n python3-elektra -l pl.UTF-8
351Wiązanie Pythona 3 dla Elektry.
352
353%package -n python3-elektra-glib
354Summary: Python 3 GI binding for Elektra
355Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry
356Group: Libraries
357Requires: %{name}-glib = %{version}-%{release}
358Requires: python3-pygobject3 >= 3
359
360%description -n python3-elektra-glib
361Python 3 GI binding for Elektra.
362
363%description -n python3-elektra-glib -l pl.UTF-8
364Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry.
365
a1ae6c6c 366%prep
de7f9f03 367%setup -q
d8effeb6 368%patch0 -p1
088942e6
JB
369%patch1 -p1
370%patch2 -p1
a1ae6c6c 371
372%build
f33e068e
JB
373install -d build
374cd build
375%cmake .. \
088942e6 376 -DBINDINGS="cpp%{?with_glib:;glib%{?with_lua:;gi_lua}%{?with_python3:;gi_python}}%{?with_java:;jna}%{?with_lua:;swig_lua}%{?with_python2:;swig_python2}%{?with_python3:;swig_python}" \
f33e068e 377 %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
088942e6 378 -DINSTALL_TESTING=FALSE \
f33e068e 379 -DPLUGINS=ALL \
088942e6 380 -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules \
3e0386dc
AM
381 -DTOOLS="kdb;race%{?with_gen:;gen}%{?with_qt:;qt-gui}" \
382 -DBUILD_STATIC=ON
f33e068e 383
f870a14f 384%{__make} -j1
a1ae6c6c 385
386%install
387rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
ff4dd69b 388
f33e068e
JB
389%{__make} -C build install \
390 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
de7f9f03 391
f33e068e
JB
392install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
393
3e0386dc 394install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/bash_completion.d
69ea3ea5 395%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT{%{bash_compdir}/kdb,/etc/bash_completion.d/kdb}
3e0386dc 396
088942e6
JB
397%if %{with python2}
398%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
399%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
400%py_postclean
401%endif
402
403%if %{with python3}
404%py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
405%py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
406%endif
407
43be5fbd
JB
408# "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
409# we don't need it
410%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
411
de7f9f03 412# prepare docs
f33e068e 413%{__rm} -rf installed-doc
de7f9f03 414install -d installed-doc
f33e068e 415%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
de7f9f03 416
69ea3ea5 417# these don't belong to man3
43be5fbd 418%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{README_md,doc_*_md,md_doc_*,md_src_*,md_scripts_README,src_libs_getenv_README_md}.3elektra
69ea3ea5
JB
419# internal, not part of API
420%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/doc.h.3elektra
421%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{array,backend,dl,doc,ease_keyname,elektra_{keyname,plugin,proposal},exportsymbols,functional,internal,kdbenum,log,markdownlinkconverter,meta,mount,nolog,owner,plugin_plugin,proposal_proposal,split,static,trie}.c.3elektra
422%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{benchmark_plugins,examples_backend}.cpp.3elektra
423%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{internaldatastructs,std_hash_*_,trie,vheap,vstack}.3elektra
de7f9f03 424
a1ae6c6c 425%clean
426rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
427
de7f9f03
JB
428%post libs -p /sbin/ldconfig
429%postun libs -p /sbin/ldconfig
430
088942e6
JB
431%post glib -p /sbin/ldconfig
432%postun glib -p /sbin/ldconfig
433
a1ae6c6c 434%files
435%defattr(644,root,root,755)
3e0386dc 436%doc doc/{AUTHORS,DESIGN.md,GOALS.md,NEWS.md,SECURITY.md,todo}
f33e068e
JB
437# doc/standards installed-doc/scripts
438%attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
439%if %{with full}
440%attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
de7f9f03 441%endif
f33e068e 442%dir %{_libdir}/elektra
088942e6
JB
443# R: augeas-libs
444%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-augeas.so
3e0386dc
AM
445%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-base64.so
446%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-blockresolver.so
447%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-boolean.so
448%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-c.so
449%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-cachefilter.so
f33e068e 450%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
088942e6
JB
451%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-conditionals.so
452%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-constants.so
453%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-counter.so
454# R: libgcrypt
3e0386dc
AM
455%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_gcrypt.so
456%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_openssl.so
088942e6 457%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-csvstorage.so
3e0386dc 458%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-curlget.so
f33e068e
JB
459# R: dbus
460%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
3e0386dc 461%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-desktop.so
f33e068e 462%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
3e0386dc 463%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dpkg.so
f33e068e 464%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
088942e6 465%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-enum.so
f33e068e 466%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
3e0386dc 467%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fcrypt.so
088942e6 468%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-filecheck.so
f33e068e 469%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
3e0386dc 470%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-gitresolver.so
f33e068e
JB
471%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
472%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
473%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
474%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
475%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
088942e6
JB
476# uses internal inih library
477%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ini.so
3e0386dc 478%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iterate.so
088942e6
JB
479# R: systemd-libs
480%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-journald.so
481%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-keytometa.so
482%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-line.so
483%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lineendings.so
484%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-list.so
485%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-logchange.so
088942e6 486%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mathcheck.so
3e0386dc 487%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mozprefs.so
f33e068e 488%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
088942e6
JB
489%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-noresolver.so
490# uses internal nickel library
f33e068e
JB
491%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
492%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
3e0386dc 493%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-passwd.so
f33e068e 494%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
3e0386dc 495%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-profile.so
088942e6
JB
496%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-regexstore.so
497%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-rename.so
f33e068e 498%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
088942e6 499%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver_fm_*.so
3e0386dc
AM
500%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-required.so
501%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-semlock.so
502%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-shell.so
503%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simplespeclang.so
f33e068e 504%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
3e0386dc
AM
505%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-spec.so
506%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-storage.so
f33e068e 507%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
088942e6 508%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-sync.so
f33e068e
JB
509%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
510%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
511%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
512%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
513%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
514%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
515%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
516%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
088942e6 517%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-wresolver.so
f33e068e
JB
518# R: libxml2
519%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
520# R: yajl
521%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
85892bd2
JB
522%dir %{_libdir}/elektra/tool_exec
523%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/benchmark-createtree
3e0386dc 524%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/configure-firefox
85892bd2
JB
525%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-fstab
526%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-hosts
527%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-inittab
528%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-users
529%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-merge
530%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-mount
531%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-umount
3e0386dc 532%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-open
85892bd2
JB
533%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-getenv
534%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/example-xorg
3e0386dc
AM
535%dir %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig
536%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupConfig
537%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupHomepage
538%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupProxy
539%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/writeConfigFiles
540%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/find-tools
541%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/install-sh-completion
85892bd2
JB
542%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/list-tools
543%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-augeas
544%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-info
545%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-kde
546%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-openicc
85892bd2
JB
547%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/race
548%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/umount-all
3e0386dc 549%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/upgrade-bootstrap
f33e068e 550%{_datadir}/sgml/elektra
3b20dccf
JB
551%{_mandir}/man1/kdb.1*
552%{_mandir}/man1/kdb-check.1*
553%{_mandir}/man1/kdb-convert.1*
554%{_mandir}/man1/kdb-cp.1*
43be5fbd 555%{_mandir}/man1/kdb-editor.1*
3b20dccf
JB
556%{_mandir}/man1/kdb-export.1*
557%{_mandir}/man1/kdb-file.1*
43be5fbd 558%{_mandir}/man1/kdb-find-tools.1*
3b20dccf
JB
559%{_mandir}/man1/kdb-fstab.1*
560%{_mandir}/man1/kdb-get.1*
561%{_mandir}/man1/kdb-getmeta.1*
43be5fbd 562%{_mandir}/man1/kdb-global-mount.1*
3b20dccf
JB
563%{_mandir}/man1/kdb-help.1*
564%{_mandir}/man1/kdb-import.1*
565%{_mandir}/man1/kdb-info.1*
566%{_mandir}/man1/kdb-introduction.1*
567%{_mandir}/man1/kdb-list.1*
568%{_mandir}/man1/kdb-list-tools.1*
569%{_mandir}/man1/kdb-ls.1*
570%{_mandir}/man1/kdb-lsmeta.1*
571%{_mandir}/man1/kdb-merge.1*
572%{_mandir}/man1/kdb-mount.1*
573%{_mandir}/man1/kdb-mv.1*
574%{_mandir}/man1/kdb-remount.1*
575%{_mandir}/man1/kdb-rm.1*
576%{_mandir}/man1/kdb-set.1*
577%{_mandir}/man1/kdb-setmeta.1*
578%{_mandir}/man1/kdb-sget.1*
579%{_mandir}/man1/kdb-shell.1*
43be5fbd 580%{_mandir}/man1/kdb-spec-mount.1*
3b20dccf
JB
581%{_mandir}/man1/kdb-test.1*
582%{_mandir}/man1/kdb-umount.1*
583%{_mandir}/man1/kdb-vset.1*
584%{_mandir}/man7/elektra-*.7*
de7f9f03 585
088942e6
JB
586%if 0
587%files gen ?
588%defattr(644,root,root,755)
85892bd2 589%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/gen
088942e6
JB
590%{py_sitescriptdir}/elektra_gen-%{version}-py*.egg-info
591# FIXME: should be in elektra_gen subdir
592%{py_sitescriptdir}/support
593%{_datadir}/elektra/templates
594%endif
595
596%files gui
597%defattr(644,root,root,755)
3e0386dc 598%attr(755,root,root) %{_bindir}/elektra-qt-editor
85892bd2 599%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/qt-gui
3e0386dc
AM
600%{_datadir}/appdata/org.libelektra.elektra-qt-editor.appdata.xml
601%{_desktopdir}/org.libelektra.elektra-qt-editor.desktop
602%{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra-symbolic.svg
603%{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra.svg
3b20dccf 604%{_mandir}/man1/kdb-qt-gui.1*
088942e6 605
c89b1889
JB
606%if %{with java}
607%files plugin-jni
608%defattr(644,root,root,755)
609# R: jre with jawt
610%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-jni.so
611%endif
612
613%if %{with lua}
614%files plugin-lua
615%defattr(644,root,root,755)
616# R: lua52-libs
617%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lua.so
618%endif
619
620%if %{with python2}
621%files plugin-python2
622%defattr(644,root,root,755)
623# R: python-libs
624%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python2.so
625%endif
626
627%if %{with python3}
628%files plugin-python3
629%defattr(644,root,root,755)
630# R: python3-libs
631%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python.so
632%endif
633
088942e6
JB
634%files -n bash-completion-elektra
635%defattr(644,root,root,755)
636/etc/bash_completion.d/kdb
637
d8effeb6
JB
638%files -n zsh-completion-elektra
639%defattr(644,root,root,755)
640%{_datadir}/zsh/site-functions/_kdb
641
de7f9f03
JB
642%files libs
643%defattr(644,root,root,755)
f33e068e
JB
644%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
645%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
3e0386dc
AM
646%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so.*.*.*
647%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-core.so.4
648%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so.*.*.*
649%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-ease.so.4
650%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so.*.*.*
651%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-kdb.so.4
652%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so.*.*.*
653%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-meta.so.4
654%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so.*.*.*
655%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-plugin.so.4
656%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so.*.*.*
657%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-proposal.so.4
658%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so.*.*.*
659%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektratools.so.2
f33e068e
JB
660%if %{with full}
661%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
662%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
663%endif
a1ae6c6c 664
665%files devel
666%defattr(644,root,root,755)
088942e6 667%doc doc/API.md installed-doc/elektra-api/html
de7f9f03 668%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
43be5fbd
JB
669%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so
670%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so
671%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so
672%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so
673%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so
674%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so
675%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
f33e068e
JB
676%if %{with full}
677%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
678%endif
679%dir %{_includedir}/elektra
088942e6 680%{_includedir}/elektra/kdb*.h
de7f9f03 681%{_pkgconfigdir}/elektra.pc
088942e6
JB
682%{_datadir}/cmake/Modules/ElektraConfig*.cmake
683%{_datadir}/cmake/Modules/ElektraTargetsLibelektra*.cmake
684%{_mandir}/man3/api.3elektra*
f33e068e 685%{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
69ea3ea5
JB
686%{_mandir}/man3/kdb.3elektra*
687%{_mandir}/man3/kdb.c.3elektra*
688%{_mandir}/man3/kdb_*.3elektra*
689%{_mandir}/man3/kdb*.h.3elektra*
690%{_mandir}/man3/key.3elektra*
691%{_mandir}/man3/keymeta.3elektra*
692%{_mandir}/man3/keyname.3elektra*
693%{_mandir}/man3/keyset.3elektra*
694%{_mandir}/man3/keytest.3elektra*
695%{_mandir}/man3/keyvalue.3elektra*
696%{_mandir}/man3/key.c.3elektra*
697%{_mandir}/man3/keyhelpers.c.3elektra*
698%{_mandir}/man3/keymeta.c.3elektra*
699%{_mandir}/man3/keyset.c.3elektra*
700%{_mandir}/man3/keytest.c.3elektra*
701%{_mandir}/man3/keyvalue.c.3elektra*
088942e6 702%{_mandir}/man3/meta.3elektra*
f33e068e 703%{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
088942e6 704%{_mandir}/man3/proposal.3elektra*
a1ae6c6c 705
b511c548 706%files static
85fe0e6b 707%defattr(644,root,root,755)
f33e068e 708%{_libdir}/libelektra-static.a
37555a25 709%{_libdir}/libelektratools-static.a
de7f9f03
JB
710
711%files cpp-devel
712%defattr(644,root,root,755)
f33e068e 713%{_includedir}/elektra/*.hpp
088942e6
JB
714%{_includedir}/elektra/helper
715%{_includedir}/elektra/merging
37555a25 716# libelektratools API man pages
69ea3ea5 717%{_mandir}/man3/automergeconfiguration.cpp.3elektra*
088942e6
JB
718%{_mandir}/man3/automergeconfiguration.hpp.3elektra*
719%{_mandir}/man3/automergestrategy.cpp.3elektra*
720%{_mandir}/man3/automergestrategy.hpp.3elektra*
37555a25 721%{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
722%{_mandir}/man3/backendbuilder.cpp.3elektra*
723%{_mandir}/man3/backendbuilder.hpp.3elektra*
724%{_mandir}/man3/backendparser.cpp.3elektra*
725%{_mandir}/man3/backendparser.hpp.3elektra*
726%{_mandir}/man3/backends.cpp.3elektra*
37555a25 727%{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
728%{_mandir}/man3/comparison.cpp.3elektra*
729%{_mandir}/man3/comparison.hpp.3elektra*
730%{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.cpp.3elektra*
088942e6
JB
731%{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.hpp.3elektra*
732%{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.cpp.3elektra*
733%{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
734%{_mandir}/man3/kdb*.hpp.3elektra*
735%{_mandir}/man3/key*.hpp.3elektra*
736%{_mandir}/man3/keyhelper.cpp.3elektra*
088942e6
JB
737%{_mandir}/man3/mergeconfiguration.hpp.3elektra*
738%{_mandir}/man3/mergeconflict.hpp.3elektra*
739%{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.cpp.3elektra*
740%{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.hpp.3elektra*
741%{_mandir}/man3/mergeresult.cpp.3elektra*
742%{_mandir}/man3/mergeresult.hpp.3elektra*
743%{_mandir}/man3/mergetask.hpp.3elektra*
744%{_mandir}/man3/mergetestutils.cpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
745%{_mandir}/man3/merging.cpp.3elektra*
746%{_mandir}/man3/mergingkdb.cpp.3elektra*
747%{_mandir}/man3/mergingkdb.hpp.3elektra*
088942e6
JB
748%{_mandir}/man3/metamergestrategy.cpp.3elektra*
749%{_mandir}/man3/metamergestrategy.hpp.3elektra*
750%{_mandir}/man3/newkeystrategy.cpp.3elektra*
751%{_mandir}/man3/newkeystrategy.hpp.3elektra*
69ea3ea5 752%{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.cpp.3elektra*
088942e6
JB
753%{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.hpp.3elektra*
754%{_mandir}/man3/onesidestrategy.cpp.3elektra*
755%{_mandir}/man3/onesidestrategy.hpp.3elektra*
756%{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.cpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
757%{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.hpp.3elektra*
758%{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.cpp.3elektra*
088942e6 759%{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.hpp.3elektra*
37555a25
JB
760%{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
761%{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
762%{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
763%{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
764%{_mandir}/man3/plugindatabase.cpp.3elektra*
765%{_mandir}/man3/plugindatabase.hpp.3elektra*
37555a25
JB
766%{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
767%{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
69ea3ea5
JB
768%{_mandir}/man3/pluginspec.cpp.3elektra*
769%{_mandir}/man3/pluginspec.hpp.3elektra*
770%{_mandir}/man3/specreader.hpp.3elektra*
37555a25 771%{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
088942e6
JB
772%{_mandir}/man3/testtool_*.cpp.3elektra*
773%{_mandir}/man3/threewaymerge.cpp.3elektra*
774%{_mandir}/man3/threewaymerge.hpp.3elektra*
37555a25 775%{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
088942e6
JB
776
777%if %{with glib}
778%files glib
779%defattr(644,root,root,755)
780%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgelektra-4.0.so
781%{_libdir}/girepository-1.0/GElektra-4.0.typelib
782
783%files glib-devel
784%defattr(644,root,root,755)
785%{_datadir}/gir-1.0/GElektra-4.0.gir
786%{_includedir}/elektra/gelektra-*.h
787%{_pkgconfigdir}/gelektra-4.0.pc
788%endif
789
c89b1889
JB
790%if %{with java}
791%files -n java-elektra
792%defattr(644,root,root,755)
a0e8445f
JB
793%{_javadir}/libelektra-1.jar
794%{_javadir}/libelektra.jar
c89b1889
JB
795%endif
796
088942e6
JB
797%if %{with lua}
798%files -n lua-elektra
799%defattr(644,root,root,755)
800%attr(755,root,root) %{_libdir}/lua/5.2/kdb.so
801
802%if %{with glib}
803%files -n lua-elektra-glib
804%defattr(644,root,root,755)
805%dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi
806%dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override
807%{_datadir}/lua/5.2/lgi/override/GElektra.lua
808%endif
809%endif
810
811%if %{with python2}
812%files -n python-elektra
813%defattr(644,root,root,755)
814%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/_kdb.so
815%{py_sitedir}/kdb.py[co]
816%endif
817
818%if %{with python3}
819%files -n python3-elektra
820%defattr(644,root,root,755)
821%attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/_kdb.so
822%{py3_sitedir}/kdb.py
823%{py3_sitedir}/__pycache__/kdb.cpython-*.py[co]
824
825%if %{with glib}
826%files -n python3-elektra-glib
827%defattr(644,root,root,755)
828%{py3_sitedir}/gi/overrides/GElektra.py
829%{py3_sitedir}/gi/overrides/__pycache__/GElektra.cpython-*.py[co]
830%endif
831%endif
This page took 0.178572 seconds and 4 git commands to generate.