- tabs in preamble
[packages/elektra.git] / elektra.spec
CommitLineData
b511c548 1Summary: A key/value pair database to store software configurations
3afb30a1 2Summary(pl.UTF-8): Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
08a1423c
SP
3Name: elektra
4Version: 0.4.6
b511c548 5Release: 0.1
6Epoch: 0
08a1423c 7License: BSD
b511c548 8Group: Applications/System
ff4dd69b 9Source0: http://dl.sourceforge.net/elektra/%{name}-%{version}.tar.gz
08a1423c 10# Source0-md5: f032ec83ffe91f2e7c2a0d70f67749eb
b511c548 11Patch0: %{name}-Makefile_CFLAGS.patch
01799f2a 12Patch1: %{name}-libdir.patch
eeac539a 13Patch2: %{name}-not_implemented_func_hack.patch
14Patch3: %{name}-elektraenv.patch
676f68d5 15Patch4: %{name}-doc.patch
79e2b6e7 16URL: http://elektra.sourceforge.net/
731cdbee 17BuildRequires: libxml2-devel
b0fec8fa 18BuildRequires: libxslt-progs
ff4dd69b 19Requires(post): /sbin/ldconfig
731cdbee 20Requires: mktemp
ff4dd69b
JB
21# for /usr/share/sgml dir
22Requires: sgml-common
08a1423c 23Obsoletes: registry
a1ae6c6c 24BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26%description
b511c548 27The Elektra Project provides a framework to store generic
28configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
29of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 30
31This way any software can read/save his configuration using a
32consistent API. Also, applications can be aware of other applications
33configurations, leveraging easy application integration.
34
9b93ecfb 35%description -l pl.UTF-8
ff4dd69b 36Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
37konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
38danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 39
9b93ecfb
JR
40W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
41pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
42konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
a1ae6c6c 43
44%package devel
b511c548 45Summary: Include files and API documentation for Elektra Project
3afb30a1 46Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
a1ae6c6c 47Group: Development/Libraries
b511c548 48Requires: elektra = %{epoch}:%{version}-%{release}
a1ae6c6c 49
50%description devel
b511c548 51The Elektra Project provides a framework to store generic
52configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
53of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 54
55This way any software can read/save his configuration using a
56consistent API. Also, applications can be aware of other applications
57configurations, leveraging easy application integration.
58
59This package contains the include files and API manual pages to use
b511c548 60the Elektra API in C.
a1ae6c6c 61
9b93ecfb 62%description devel -l pl.UTF-8
ff4dd69b 63Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
64konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
65danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 66
9b93ecfb
JR
67W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
68pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
69konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
85fe0e6b 70
9b93ecfb
JR
71Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
72systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
a1ae6c6c 73
b511c548 74%package static
85fe0e6b 75Summary: Static library for Elektra Project
3afb30a1 76Summary(pl.UTF-8): Statyczna wersja biblioteki projektu Elektra
85fe0e6b 77Group: Development/Libraries
b511c548 78Requires: elektra-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
a1ae6c6c 79
b511c548 80%description static
81The Elektra Project provides a framework to store generic
82configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
83of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 84
85This way any software can read/save his configuration using a
86consistent API. Also, applications can be aware of other applications
87configurations, leveraging easy application integration.
88
b511c548 89This package contains static library for Elektra Project.
a1ae6c6c 90
9b93ecfb 91%description static -l pl.UTF-8
ff4dd69b 92Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
93konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
94danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 95
9b93ecfb
JR
96W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
97pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
98konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
85fe0e6b 99
9b93ecfb 100Ten pakiet zawiera wersję statyczną biblioteki projektu Elektra.
a1ae6c6c 101
102%prep
85fe0e6b 103%setup -q -n %{name}
b511c548 104%patch0 -p1
01799f2a 105%patch1 -p1
eeac539a 106%patch2 -p1
107%patch3 -p1
676f68d5 108%patch4 -p1
a1ae6c6c 109
110%build
85fe0e6b
AG
111%{__make} all \
112 CC="%{__cc}" \
113 CFLAGS="%{rpmcflags}"
a1ae6c6c 114
115%install
116rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
eeac539a 117install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig
ff4dd69b 118
85fe0e6b 119%{__make} install \
01799f2a 120 LIB=/%{_lib} \
85fe0e6b 121 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
a1ae6c6c 122
676f68d5
ER
123rm -rf elektra-api
124cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-devel elektra-api
125rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}{,-devel}
a1ae6c6c 126
eeac539a 127echo 'RUN="no"' > $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/elektra
ff4dd69b 128
a1ae6c6c 129%clean
130rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
131
132%post
b511c548 133/sbin/ldconfig
134# Create basic key structure for apps
731cdbee 135kdb set -t dir system/sw || :
a1ae6c6c 136
b511c548 137%postun -p /sbin/ldconfig
a1ae6c6c 138
139%files
140%defattr(644,root,root,755)
b511c548 141%doc articles doc/standards example scripts AUTHORS ChangeLog README TODO
782b015e 142%attr(755,root,root) /bin/*
01799f2a 143%attr(755,root,root) /%{_lib}/lib*.so
b511c548 144%attr(755,root,root) /etc/profile.d/*
731cdbee 145%{_datadir}/sgml/*
b511c548 146%{_mandir}/man[157]/*
eeac539a 147%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
a1ae6c6c 148
149%files devel
150%defattr(644,root,root,755)
676f68d5 151%doc bindings elektra-api/*
a1ae6c6c 152%{_includedir}/*
153%{_mandir}/man3/*
154
b511c548 155%files static
85fe0e6b 156%defattr(644,root,root,755)
b511c548 157%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.109223 seconds and 4 git commands to generate.