- updated gettext BR
[packages/elektra.git] / elektra.spec
CommitLineData
f33e068e 1# TODO: use system nickel (in src/plugins/ni)
de7f9f03
JB
2#
3# Conditonal build:
f33e068e 4%bcond_with full # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
de7f9f03 5#
b511c548 6Summary: A key/value pair database to store software configurations
3afb30a1 7Summary(pl.UTF-8): Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
08a1423c 8Name: elektra
37555a25 9Version: 0.8.6
f33e068e 10Release: 1
08a1423c 11License: BSD
b511c548 12Group: Applications/System
de7f9f03 13Source0: http://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
37555a25 14# Source0-md5: 4a59824e70a29295e9ef9ae7605d9299
de7f9f03 15Patch0: %{name}-elektraenv.patch
de7f9f03 16URL: http://www.libelektra.org/
f33e068e
JB
17BuildRequires: cmake >= 2.6
18BuildRequires: dbus-devel
de7f9f03 19BuildRequires: doxygen
0c175270 20BuildRequires: gettext-tools
de7f9f03 21BuildRequires: libstdc++-devel
731cdbee 22BuildRequires: libxml2-devel
b0fec8fa 23BuildRequires: libxslt-progs
de7f9f03
JB
24BuildRequires: pkgconfig
25%{?with_python:BuildRequires: python-devel}
f33e068e 26BuildRequires: yajl-devel
de7f9f03 27Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
731cdbee 28Requires: mktemp
08a1423c 29Obsoletes: registry
a1ae6c6c 30BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
31
32%description
b511c548 33The Elektra Project provides a framework to store generic
34configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
35of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 36
37This way any software can read/save his configuration using a
38consistent API. Also, applications can be aware of other applications
39configurations, leveraging easy application integration.
40
9b93ecfb 41%description -l pl.UTF-8
ff4dd69b 42Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
43konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
44danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 45
9b93ecfb
JR
46W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
47pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
48konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
a1ae6c6c 49
de7f9f03
JB
50%package libs
51Summary: Elektra Project libraries
52Summary(pl.UTF-8): Biblioteki projektu Elektra
53Group: Libraries
f33e068e 54Obsoletes: elektra-cpp < 0.8
de7f9f03 55Conflicts: elektra < 0.7
a1ae6c6c 56
de7f9f03 57%description libs
b511c548 58The Elektra Project provides a framework to store generic
59configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
60of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 61
62This way any software can read/save his configuration using a
63consistent API. Also, applications can be aware of other applications
64configurations, leveraging easy application integration.
65
de7f9f03 66This package contains Elektra shared libraries.
a1ae6c6c 67
de7f9f03 68%description libs -l pl.UTF-8
ff4dd69b 69Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
70konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
71danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 72
9b93ecfb
JR
73W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
74pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
75konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
85fe0e6b 76
de7f9f03
JB
77Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
78
79%package devel
80Summary: Include files and API documentation for Elektra Project
81Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
82Group: Development/Libraries
83Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
84
85%description devel
86This package contains the include files and API manual pages to use
87the Elektra API in C.
88
89%description devel -l pl.UTF-8
9b93ecfb
JR
90Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
91systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
a1ae6c6c 92
b511c548 93%package static
de7f9f03
JB
94Summary: Static libraries for Elektra Project
95Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki projektu Elektra
85fe0e6b 96Group: Development/Libraries
de7f9f03 97Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
a1ae6c6c 98
b511c548 99%description static
de7f9f03 100This package contains static libraries for Elektra Project.
a1ae6c6c 101
de7f9f03
JB
102%description static -l pl.UTF-8
103Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
a1ae6c6c 104
de7f9f03
JB
105%package cpp-devel
106Summary: Header files of C++ interface for Elektra library
107Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
108Group: Development/Libraries
f33e068e 109Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
de7f9f03 110Requires: libstdc++-devel
f33e068e 111Obsoletes: elektra-cpp-static < 0.8
de7f9f03
JB
112
113%description cpp-devel
114Header files of C++ interface for Elektra library.
115
116%description cpp-devel -l pl.UTF-8
117Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
118
a1ae6c6c 119%prep
de7f9f03 120%setup -q
b511c548 121%patch0 -p1
a1ae6c6c 122
123%build
f33e068e
JB
124install -d build
125cd build
126%cmake .. \
127 %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
128 -DPLUGINS=ALL \
129 -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules
130
f870a14f 131%{__make} -j1
a1ae6c6c 132
133%install
134rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
eeac539a 135install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig
ff4dd69b 136
f33e068e
JB
137%{__make} -C build install \
138 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
de7f9f03 139
f33e068e
JB
140echo 'RUN="no"' > $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/elektra
141install -D scripts/elektraenv.sh $RPM_BUILD_ROOT/etc/profile.d/elektraenv.sh
142install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
143
144# just tests
a8407689 145%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/lib/elektra/tool_exec \
f33e068e 146 $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/elektra/test_data
a1ae6c6c 147
de7f9f03 148# prepare docs
f33e068e 149%{__rm} -rf installed-doc
de7f9f03 150install -d installed-doc
f33e068e 151%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
de7f9f03 152
f33e068e
JB
153# "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
154# we don't need it
155%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
de7f9f03 156
a1ae6c6c 157%clean
158rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
159
de7f9f03
JB
160%post libs -p /sbin/ldconfig
161%postun libs -p /sbin/ldconfig
162
a1ae6c6c 163%files
164%defattr(644,root,root,755)
f33e068e
JB
165%doc doc/{AUTHORS,CHANGES,COPYING,DESIGN,GOALS,NEWS,README,SECURITY,SPECIFICATION,todo}
166# doc/standards installed-doc/scripts
167%attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
168%if %{with full}
169%attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
de7f9f03 170%endif
f33e068e
JB
171%dir %{_libdir}/elektra
172%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
173# R: dbus
174%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
175%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
176%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
177%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
178%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
179%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
180%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
181%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
182%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
183%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
184%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
185%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
186%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
187%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
188%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
189%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
190%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
191%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-success.so
192%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
193%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
194%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
195%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
196%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
197%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
198%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
199%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
200# R: libxml2
201%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
202# R: yajl
203%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
de7f9f03
JB
204%attr(755,root,root) /etc/profile.d/elektraenv.sh
205%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/elektra
f33e068e 206%{_datadir}/sgml/elektra
de7f9f03
JB
207
208%files libs
209%defattr(644,root,root,755)
f33e068e
JB
210%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
211%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
37555a25 212%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
f33e068e
JB
213%if %{with full}
214%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
215%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
216%endif
a1ae6c6c 217
218%files devel
219%defattr(644,root,root,755)
de7f9f03
JB
220%doc installed-doc/elektra-api/*
221%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
f33e068e
JB
222%if %{with full}
223%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
224%endif
225%dir %{_includedir}/elektra
226%{_includedir}/elektra/*.h
de7f9f03 227%{_pkgconfigdir}/elektra.pc
f33e068e
JB
228%{_datadir}/cmake/Modules/FindElektra.cmake
229%{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
230%{_mandir}/man3/kdb*.3elektra*
231%{_mandir}/man3/key*.3elektra*
232%{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
a1ae6c6c 233
b511c548 234%files static
85fe0e6b 235%defattr(644,root,root,755)
f33e068e 236%{_libdir}/libelektra-static.a
37555a25 237%{_libdir}/libelektratools-static.a
de7f9f03
JB
238
239%files cpp-devel
240%defattr(644,root,root,755)
f33e068e 241%{_includedir}/elektra/*.hpp
37555a25
JB
242# libelektratools API man pages
243%{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
244%{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
245%{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
246%{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
247%{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
248%{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
249%{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
250%{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
251%{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
252%{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
This page took 0.154468 seconds and 4 git commands to generate.